Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-08-2019 ]

58908/2019 Παιδικοί Σταθμοί 2019-2020: Ρυθμίσεις σχετικά με την παράταση της προθεσμίας προσκόμισης των δικαιολογητικών χορήγησης αδειών των ήδη λειτουργούντων παιδικών σταθμών

(Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 13 του ν. 4623/2019 (Α' 134))

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2019
Αριθ. Πρωτ.: 58908

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27
Τ.Κ.: 10183 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ.Διαμάντη
Τηλέφωνο: 213-1364390
FAX: 213-1364359

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 13 του ν. 4623/2019 (Α' 134)


Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 134/9.8.2019, τεύχος Α', δημοσιεύτηκε ο νόμος 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»», στο άρθρο 13 του οποίου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αναφορικά με την παράταση της προθεσμίας προσκόμισης συγκεκριμένων δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ.99/2017 (Α' 141) για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ήδη λειτουργούντων δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, καθώς και ρυθμίσεις αναφορικά με την παράταση της προθεσμίας λήξης του δεύτερου σταδίου προσαρμογής των ήδη λειτουργούντων σταθμών στις διατάξεις του π.δ. 99/2017.

Ειδικότερα:

α. Με την παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου παρατείνεται έως την 31.12.2019 η προθεσμία προσκόμισης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ.99/2017 για συγκεκριμένες κατηγορίες κτιρίων, στα οποία στεγάζονται δημοτικοί παιδικοί, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί.

Συγκεκριμένα ορίζεται ότι:

«1. Η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του π.δ.99/2017 (Α' 141) ως προς το πιστοποιητικό πυρασφάλειας της περίπτωσης α' της ανωτέρω διάταξης, παρατείνεται, από τη λήξη της έως τις 31.12.2019, για ας εξής περιπτώσεις:
α) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας μετά της 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης μετά την ανωτέρω ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους μερικά ή ολικά, προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία Ε' -Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α' και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β' του π.δ.41/2018 (Α' 80) ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη, σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.γ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α' και στον πίνακα 1 του π.δ.41/2018, β) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης για έκδοση οικοδομικής άδειας πριν τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης πριν την ανωτέρω ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους συνολικά, προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε' - Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α' και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β' του π.δ.41/2018 ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.1.6 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α' και στον πίνακα 1 του π.δ.41/2018.

β. Με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου παρατείνεται έως την 31.12.2019 η προθεσμία προσκόμισης των δικαιολογητικών της περίπτωσης β' της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ.99/2017 καθώς και της απόφασης παραχώρησης των χώρων ή του παραχωρητηρίου της περίπτωσης γ' της ως άνω παραγράφου.

Συγκεκριμένα ορίζεται ότι:

«2. Η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του π.δ.99/2017, ως προς τα δικαιολογητικά της περίπτωσης β' και ως προς την απόφαση παραχώρησης των χώρων ή το παραχωρητήριο της περίπτωσης γ', παρατείνεται, από τη λήξη της έως ας 31.12.2019.»

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που τα εν λόγω δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, ήτοι έως την 31.12.2019, η άδεια που έχει χορηγηθεί κατά τις λοιπές προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ.99/2017 ανακαλείται (άρθρο 13 παρ. 3 του ν.4623/2019).

γ. Με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου παρατείνεται έως την 31.12.2019 η προθεσμία των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017.

Συγκεκριμένα ορίζεται ότι:

«Η προθεσμία των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 ως προς τη συμμόρφωση των σταθμών στις διατάξεις των στοιχείων Β1, Β2, Β3, Β5, Γ1 και Ζ του άρθρου 4 του π.δ.99/2017, παρατείνεται από τη λήξη της έως ας 31.12.2019. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των σταθμών στις ως άνω διατάξεις, μέσα στην ανωτέρω αποκλειστική προθεσμία, η άδειά τους ανακαλείται.»

Ως εκ τούτου, και προς αποφυγή παρερμηνειών, επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία του δεύτερου σταδίου προσαρμογής των ήδη λειτουργούντων σταθμών στις διατάξεις του π.δ. 99/2017, όπως αυτή αναφέρεται στο αριθμ. 45259/12.6.2019 έγγραφό μας «Δεύτερο στάδιο προσαρμογής ήδη λειτουργούντων δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις διατάξεις του π.δ. 99/2017 (Α' 141)», ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2019.

Κατά λοιπά, και ειδικότερα ως προς τις αναγκαίες και απαιτούμενες ενέργειες των Δήμων κατά το δεύτερο στάδιο προσαρμογής των σταθμών στις διατάξεις του π.δ. 99/2017, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο ως άνω αναφερόμενο έγγραφο.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να ενημερώσετε τους Δήμους χωρικής αρμοδιότητάς σας άμεσα και με κάθε πρόσφορο τρόπο για το περιεχόμενο των ρυθμίσεων του άρθρου 13 του ν.4623/2019 (Α' 134) για ενέργειές τους.
Η Γενική Διευθύντρια κ.α.α.
Μαρία ΜωυσίδουΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο