Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-08-2019 ]

ΔΕΔ 2173/2019 Εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε9 με υπαιτιότητα του φορολογούμενου

(Εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε9 με υπαιτιότητα του φορολογούμενου)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Καλλιθέα, 02.07.2019
Αριθμός απόφασης: 2173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : A3

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 213 1604 521
Φαξ: 213 1604 567

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει.
β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 968/22.3.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 1440/27.4.2017).

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ Β' 2759/1.9.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την από 04.03.19 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του του , ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ, κατοίκου , οδός αριθμός , κατά της από 21.01.19 πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) έτους 2013 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) με αριθμό δήλωσης /2019 και αριθμό ειδοποίησης /19

5. Την από 21.01.19 πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π) έτους 2013 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) με αριθμό δήλωσης /2019 και αριθμό ειδοποίησης /19 της οποίας ζητείται η ακύρωση.

6. Τις απόψεις του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΠΥΡΓΟΥ.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α3, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

******************

Επί της από 04.03.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του του, ΑΦΜ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα, και μετά τη μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Ο προσφεύγων υπέβαλε ηλεκτρονικά μέσω internet για το έτος 2013 την με αριθ' /2019 εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας συνέπεια της οποίας εκδόθηκε η με αριθμό πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με αριθμό ειδοποίησης /2019. Με την ως άνω πράξη επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος ποσό 6.417,78 € (κύριος φόρος), πλέον 3.213,82 € (εκπρόθεσμος φόρος ), δηλαδή συνολικό ποσό 9.631,60 €, για τα δικαιώματα που είχε επί ακινήτων την 01.01.2013.

Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή του, ζητά την ακύρωση της παραπάνω πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΑΠ, προβάλλοντας, συνοπτικά, τους ακόλουθους λόγους:

Παραγραφή του δικαιώματος της φορολογικής Διοίκησης για έκδοση Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Φ.Α.Π. έτους 2013

Επειδή ο προσφεύγων υπέβαλε την υπ' αριθ' /2019 τροποποιητική δήλωση ΦΑΠ για το έτος 2013 με την οποία τροποποίησε την συνολική αξία ακίνητης περιουσίας βάσει της οποίας υπολογίσθηκε ο κύριος και συμπληρωματικός φόρος.

Επειδή η Φορολογούσα Αρχή αποδεχόμενη την διόρθωση του προσφεύγοντα εξέδωσε την με αριθ' /2019 πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 2 του ν.3842/2010 η κοινοποίηση φύλλου ελέγχου δεν μπορεί να γίνει μετά την πάροδο δεκαετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την υποβολή της του έτους σύνθεσης της δήλωσης για τα νομικά πρόσωπα.

Το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου παραγράφεται μετά την πάροδο της δεκαετίας. Οι διατάξεις του αρθρ. αυτού εφαρμόζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4223/2013 και μετά την 1/1/2014 σε υποθέσεις φόρου ακίνητης περιουσίας, για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι 31/12/2013

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ.1 του ν. 4174/2013 : « Αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει, ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε στη Φορολογική Διοίκηση περιέχει λάθος ή παράληψη, υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση.
Παρ 3- Τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης με όλες τις συνέπειες περί εκπρόθεσμης δήλωσης.»

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 1 του ν. 3842/2010, όπως ίσχυε κατά τα έτη 2011-2013: «Από το έτος 2010 και για κάθε επόμενο, επιβάλλεται φόρος στην ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα και ανήκει σε φυσικά [...] πρόσωπα την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 28 παρ. 1 του ν. 3842/2010, όπως ίσχυε κατά τα έτη 2011-2013: «Κάθε φυσικό [...] πρόσωπο, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κατοικία [...] του, φορολογείται για την ακίνητη περιουσία του που βρίσκεται στην Ελλάδα την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, ανεξάρτητα από τις μεταβολές που τυχόν επέρχονται κατά τη διάρκεια του έτους αυτού.»

Επειδή, όπως προκύπτει από τις προπαρατεθείσες διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 1 και 28 παρ. 1 ν. 3842/2010, όπως ίσχυαν κατά τα έτη 2011-2013, κρίσιμος χρόνος για την επιβολή του ΦΑΠ είναι η 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους (φορολογικού).

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. ΠΟΛ.1225/24-12-2012 (ΦΕΚ Β' 3573/31.12.2012) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, όπως ίσχυαν την 01.01.2013: «Η δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) φυσικών προσώπων συντίθεται από το Υπουργείο Οικονομικών με βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9). Ο υπόχρεος λαμβάνει γνώση της τελικής διαμόρφωσης του περιεχομένου της δήλωσης και των βεβαιωθέντων ποσών Φ.Α.Π. φυσικών προσώπων με την έκδοση του εκκαθαριστικού σημειώματος - δήλωσης ΦΑΠ του οικείου έτους.»

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 της υπ' αριθμ. ΠΟΛ.1234/15-10-2013 (ΦΕΚ Β' 2600/15.10.2013) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών: «Από την ημερομηνία 16 Οκτωβρίου 2013 η διαδικασία διόρθωσης στοιχείων ακινήτων που προβλέπεται στο άρθρο 2 της ΠΟΛ.1225/2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε από την ΠΟΛ.1188/2013 δηλαδή η υποβολή τροποποιητικών (συμπληρωματικών - ανακλητικών) δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2011 και επομένων, πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής διαδικτυακής εφαρμογής, μετά την έκδοση του αρχικού εκκαθαριστικού ΦΑΠ του αντίστοιχου έτους. Εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει η ΠΟΛ.1188/2013 για την υποβολή εμπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων, ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει περισσότερες από μία τροποποιητικές δηλώσεις, με την προϋπόθεση ότι έχει πραγματοποιηθεί εκκαθάριση στην προηγούμενη υποβληθείσα τροποποιητική δήλωση.»

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 72 §. 11 εδ. α' Ν. 4174/2013, όπως ίσχυε κατά το χρόνο κοινοποίησης στην προσφεύγουσα των προσβαλλόμενων πράξεων: «Διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών, προστίμων, προϊσχύουσες του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή για τις χρήσεις, τις περιόδους, τις υποθέσεις και τις φορολογικές υποχρεώσεις τις οποίες αφορούν.»

Επειδή σύμφωνα δε με το άρθρο 84 παρ. 4 του ν.2238/1994, όπως ίσχυε κατά την ελεγχθείσα χρήση 2013: «Το δικαίωμα του Δημοσίου για την ενέργεια αρχικής ή συμπληρωματικής φορολογικής εγγραφής και την επιβολή φόρων, πρόσθετων φόρων, για φορολογικές παραβάσεις, παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαετίας, εφόσον η μη ενάσκησή του, έστω και κατά ένα μέρος, οφείλεται: α) β) η δήλωση που υποβλήθηκε ή τα έντυπα ή οι καταστάσεις που τη συνοδεύουν αποδεικνύονται ανακριβή. [...]

H επίκληση από τον προσφεύγοντα της με αριθμό 470/2019 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών , η οποία αναφέρεται ότι η κοινοποίηση φύλλου ελέγχου προσδιορισμού εισοδήματος με βάση συμπληρωματικά στοιχεία (αποφάσεις επιβολής προστίμου) πού υπήρχαν στο αρχείο της Υπηρεσίας, δεν μπορεί να γίνει πέραν της πενταετίας, αλυσιτελής προβάλλεται, διότι αφορά διαφορετική περίπτωση, από την εξεταζόμενη όπου η πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου ακίνητης περιουσίας του έτους 2013 εκδόθηκε κατόπιν της τροποποιητικής δήλωσης (Ε9) πού υπέβαλε ο προσφεύγων και όχι από υπαιτιότητα της Φορολογικής Αρχής.

Επειδή στην συγκεκριμένη περίπτωση ο προσφεύγων προκειμένου να προβεί στην μεταβίβαση ακινήτων προσκόμισε στην συμβολαιογράφο την εικόνα της περιουσιακής κατάστασης (Ε9) όπου και διαπιστώθηκε ότι από υπαιτιότητα του προσφεύγοντος ορισμένα ακίνητα είχαν δηλωθεί ανακριβώς.

Επειδή στην συνέχεια ο προσφεύγων την 15.01.2019 υπέβαλε τροποποιητικές δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (Ε9) για τα έτη 2013 έως και 2018 με βάση τις οποίες εκδόθηκαν πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού και καταλογίσθηκαν διαφορές φόρου για τα έτη αυτά.

Επειδή η πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ακίνητης περιουσίας του έτους 2013 εκδόθηκε με βάση την υποβληθείσα από τον προσφεύγοντα τροποποιητική δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9).

Επειδή η τροποποιητική δήλωση είχε σαν αποτέλεσμα την επιβολή του διαφυγόντος φόρου λόγω υπαιτιότητας του προσφεύγοντος και όχι της Φορολογικής Αρχής, το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου δεν έχει παραγραφεί, οι δε ισχυρισμοί του προσφεύγοντος περί του αντιθέτου είναι αβάσιμοι και απορριπτέοι.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της με αριθμ. πρωτ /04.03.19 ενδικοφανούς προσφυγής του του , ΑΦΜ και την επικύρωση της πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φόρου Ακίνητης Περιουσίας(Φ.Α.Π..) έτους 2013 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) με αριθμό δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας (Φ..Α.Π) /2019(Α.Χ.Κ ..../....-2019)Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στην προσφεύγουσα.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠ/ΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΦΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο