Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-04-1990 ]

ΠΟΛ.1094/4.4.1990 Απαραίτητο το πιστοποιητικό δήλωσης εισοδήματος από ακίνητα για την άσκηση αγωγής εξώσεως ή για τη μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων

(Απαραίτητο το πιστοποιητικό δήλωσης εισοδήματος από ακίνητα για την άσκηση αγωγής εξώσεως ή για τη μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων )

 ΠΟΛ. Απαραίτητο το πιστοποιητικό δήλωσης εισοδήματος από ακίνητα για την άσκηση αγωγής εξώσεως ή για τη μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων

Εγκ. 1031987/570/Α0012/ΠΟΛ. 1094/4.4.90

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 80  του π.δ. 129/1989, όσοι αποκτούν εισόδημα από ακίνητα και είναι υπόχρεοι να υποβάλλουν δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, αν δε δηλώσουν το εισόδημα αυτό στερούνται το δικαίωμα:

α) Να εγείρουν αγωγή έξωσης ή να μεταβιβάσουν την κυριότητα με οποιοδήποτε τρόπο ή να συστήσουν εμπράγματα δικαιώματα, για μια πενταετία από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, στα ακίνητα για τα οποία δεν έχουν δηλωθεί τα μισθώματα.

β) Να παραχωρήσουν υποθήκη για μία δεκαετία από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, σε ακίνητα για τα οποία δεν έχουν δηλωθεί τα μισθώματα.

γ) Να πάρουν στεγαστικό δάνειο από τις τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και λοιπούς Οργανισμούς, οι οποίοι χορηγούν στεγαστικά δάνεια, για τα ακίνητα για τα οποία δεν έχουν δηλωθεί τα μισθώματα.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων, που δηλώνονται εκπρόθεσμα, φορολογούνται αυτοτελώς, χωρίς καμία έκπτωση ή μείωση, με συντελεστή 50% εφόσον μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης ζητηθεί το πιστοποιητικό που προβλέπεται από την παρ. 1  του άρθρου 72.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του π.δ. 129/1989, οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να αρνηθούν τη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων για τις περιπτώσεις α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 80 αν δεν προσκομιστεί πιστοποιητικό του αρμόδιου προϊσταμένου της ΔΟΥ από το οποίο θα προκύπτει ότι τα μισθώματα του ακινήτου που μεταβιβάζεται ή υποθηκεύεται δηλώθηκαν στη φορολογία εισοδήματος κατά την τελευταία διετία πριν από τη μεταβίβαση ή την εγγραφή της υποθήκης. Δεν απαιτείται η προσκόμιση του πιο πάνω πιστοποιητικού, αν αυτός που μεταβιβάζει ή παραχωρεί υποθήκη υποβάλλει στον αρμόδιο για τη φορολογία του εισοδήματός του προϊστάμενο της ΔΟΥ υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνει ότι το μεταβιβαζόμενο ή υποθηκευόμενο ακίνητο δεν απέφερε εισόδημα κατά το χρόνο που ήταν κύριος, επικαρπωτής ή νομέας του και πάντως όχι πέρα των 5 ετών από το χρόνο της μεταβίβασης ή της εγγραφής της υποθήκης.

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου οι φύλακες μεταγραφών υποχρεούνται να αρνηθούν τη μεταγραφή των δικαιοπραξιών για τις περιπτώσεις α' και β' της παραγρ. 1 του άρθρου 80, καθώς και τη μεταγραφή της δήλωσης αποδοχής κληρονομίας ή κληροδοσίας ή του κληρονομητηρίου, αν δεν προσκομιστεί το πιστοποιητικό ή δεν υποβληθεί η υπεύθυνη δήλωση, κατά περίπτωση, που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο.

5. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, τα δικαστήρια απέχουν να δικάσουν αγωγή για έξωση μισθωτή ακινήτου, αν δεν προσκομιστεί το πιστοποιητικό ή δεν υποβληθεί η υπεύθυνη δήλωση, κατά περίπτωση που αναφέρεται στην παρ. 1.

6. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του ίδιου άρθρου, οι τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και οι λοιποί οργανισμοί, απαγορεύεται να χορηγούν στεγαστικά δάνεια για τα ακίνητα της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 80, αν δεν προσκομιστεί το πιστοποιητικό ή δεν υποβληθεί η υπεύθυνη δήλωση, κατά περίπτωση, που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

7. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 52 του ίδιου π.δ., κάθε φυσικό πρόσωπο για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 2, έχει υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση, εφόσον το φορολογούμενο εισόδημά του υπερβαίνει το ποσό των 300.000 δρχ. Εξάλλου, υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τα εισοδήματά τους , ανεξάρτητα από το αν υπόκειται ή όχι σε φόρο είναι, εκτός των άλλων, και όσοι έχουν εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων πάνω από 50.000 δρχ. το έτος.

8. Από όσα αναφέρονται πιο πάνω προκύπτει ότι προκειμένου να ασκηθεί αγωγή έξωσης, ή να μεταβιβαστεί η κυριότητα ή να συσταθούν εμπράγματα δικαιώματα κάποιου ακίνητου, να παραχωρηθεί υποθήκη και να χορηγηθεί στεγαστικό δάνειο, απαιτείται να προσκομιστεί ή πιστοποιητικό του αρμόδιου προϊστάμενου ΔΟΥ ότι την τελευταία διετία δηλώθηκαν από τον κύριο επικαρπωτή κλπ. τα μισθώματα, εφόσον όμως αυτός έχει υποχρέωση να υποβάλλει σχετική δήλωση, (δηλ. ο ιδιοκτήτης, επικαρπωτής κλπ., αποκτά εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων πάνω από 50.000 δρχ. το έτος) ή υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, επικαρπωτή κλπ. θεωρημένη από τον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ ότι το εν λόγω ακίνητο δεν απέφερε εισόδημα κατά την τελευταία πενταετία.

9. Όταν όμως, ο ιδιοκτήτης, επικαρπωτής κλπ. που δεν έχει υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση, αποκτά ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 50.000 δρχ. ετησίως προκειμένου να μεταβιβάσει την κυριότητα ή να συστήσει εμπράγματα δικαιώματα σε κάποιο ακίνητό του ή να εγείρει αγωγή έξωσης κατά του μισθωτού ακινήτου του, ή να παραχωρήσει υποθήκη ή να λάβει στεγαστικό δάνειο, μπορεί να υποβάλλει εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, για τα δύο τελευταία έτη, στις οποίες θα δηλώνει το συνολικό του εισόδημα και στη συνέχεια να υποβάλλει αίτηση για τη λήψη του πιστοποιητικού που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 72, πριν από την παρέλευση τριών μηνών, χωρίς να φορολογηθεί αυτοτελώς κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80, γιατί δεν είχε υποχρέωση λόγω ύψους εισοδήματος να υποβάλλει φορολογική δήλωση.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο