Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-03-1990 ]

ΠΟΛ.1064/26.3.1990 Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων

(Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων )

 ΠΟΛ. 1064/26.3.90  Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων

Υ.Α. 1024092/381/Α0012/ΠΟΛ. 1064/26.3.90

Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ

1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των εδαφίων τρίτο, τέταρτο και πέμπτο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 8 καθώς και τις διατάξεις των εδαφίων τρίτο και τέταρτο της υποπερίπτωσης γγ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του π.δ. 129/1989 (ΦΕΚ Α' 62), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις παραγράφους 3 και 4, αντίστοιχα, της 1105403/2049/Α0012/Πολ. 1224/3.10.1989 προηγούμενης απόφασης (ΦΕΚ Β' 743).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 της παραπάνω απόφασης και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την πρώτη εφαρμογή της, καθώς και τα εύλογα αιτήματα των φορολογουμένων.

                                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ειδικά για τη χρήση 1989, όταν τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν λόγω δωρεάς σε Ιερούς Ναούς, σε ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και σε οποιοδήποτε αθλητικό σωματείο που έχει συσταθεί νόμιμα και είναι αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εφόσον οι δωρεές αυτές προορίζονται για την καλλιέργεια και ανάπτυξη των ερασιτεχνικών τους τμημάτων, υπερβαίνουν ετησίως τις ογδόντα χιλιάδες (80.000) δραχμές απαιτείται να έχουν κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από 1 Νοεμβρίου 1989 και μετά. Επίσης, από την ίδια ημερομηνία πρέπει να παρακαταθέτονται οι δωρεές χρηματικών ποσών που υπερβαίνουν τις 80.000 δραχμές που δωρίζονται προς τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, με εξαίρεση τα κοινωφελή ιδρύματα και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματεία που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, για τα οποία η υποχρέωση παρακατάθεσης ίσχυε από 3 Ιανουαρίου 1989.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να κυρωθεί με νόμο.

                                                                                                                                                  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                                                                                                   Γ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ

 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο