Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-08-2019 ]

Ε.2158/2019 Παροχή οδηγιών ως προς τη χορήγηση Α.Φ.Μ. και κλειδαρίθμου σε φυσικά πρόσωπα, αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών, κατόχους αδειών που εκδίδονται και ανανεώνονται από τις Υπηρεσίες Ασύλου και την Ελληνική Αστυνομία, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών και ΙΓ' Αθηνών καθώς και Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης και Ε' Θεσσαλονίκης

(Παροχή οδηγιών ως προς τη χορήγηση Α.Φ.Μ. και κλειδαρίθμου σε φυσικά πρόσωπα, αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών, κατόχους αδειών που εκδίδονται και ανανεώνονται από τις Υπηρεσίες Ασύλου και την Ελληνική Αστυνομία, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών και ΙΓ' Αθηνών καθώς και Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης και Ε' Θεσσαλονίκης)

Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αθήνα, 09 Αυγούστου 2019
Ε.2158/9-8-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ - ΤΜΗΜΑ Ε'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-3375300
Fax: 210-3375354
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών ως προς τη χορήγηση Α.Φ.Μ. και κλειδαρίθμου σε φυσικά πρόσωπα, αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών, κατόχους αδειών που εκδίδονται και ανανεώνονται από τις Υπηρεσίες Ασύλου και την Ελληνική Αστυνομία, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών και ΙΓ' Αθηνών καθώς και Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης και Ε' Θεσσαλονίκης»

ΣΧΕΤ: Οι υπ' αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1062366 ΕΞ 2019/23-04-2019 (Β'1590 και Β'1676) και Δ.ΟΡΓ.Α 1107758 ΕΞ 2019/26-07-2019 (Β'3105) αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Με τις διατάξεις του άρθρου 3 της ΠΟΛ.1006/2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Β'19/2014) όπως ισχύει, ορίζονται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την απόδοση Α.Φ.Μ. σε αλλοδαπό υπήκοο τρίτης χώρας. Επιπλέον, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1178/2010 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών (Β'1916) «Εγγραφή νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet» όπως ισχύει, ορίζεται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία εγγραφής στο σύστημα TaxisNet.

Λόγω του ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού φυσικών πρόσωπων, αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών, κατόχων αδειών που εκδίδονται και ανανεώνονται από τις Υπηρεσίες Ασύλου και την Ελληνική Αστυνομία που προσέρχονταν στις Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών και ΙΓ' Αθηνών καθώς και στις Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης και Ε' Θεσσαλονίκης για χορήγηση Α.Φ.Μ. και κλειδαρίθμου, εκδόθηκαν οι υπ' αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1062366 ΕΞ 2019/23-04-2019 και Δ.ΟΡΓ.Α 1107758 ΕΞ 2019/26-07-2019 αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. που τροποποίησαν την υπ' αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως ισχύει, με την οποία προβλέπεται, μεταξύ άλλων ότι:

Η χορήγηση Α.Φ.Μ. και κλειδαρίθμου σε φυσικά πρόσωπα, αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών, κατόχους αδειών που εκδίδονται και ανανεώνονται από τις Υπηρεσίες Ασύλου και της Ελληνικής Αστυνομίας, αρμοδιότητας:

α) των Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών και ΙΓ' Αθηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια της εν λόγω απόφασης, κατανέμεται κατά αλφαβητική σειρά σε υπαλλήλους του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των κατωτέρω Δ.Ο.Υ., ως εξής:

- Α' Αθηνών, για όσους το επώνυμο ξεκινά από Α έως και C,
- ΙΓ' Αθηνών, για όσους το επώνυμο ξεκινά από D έως και I,
- ΙΔ' Αθηνών, για όσους το επώνυμο ξεκινά από J έως και M,
- Κατοίκων Εξωτερικού, για όσους το επώνυμο ξεκινά από N έως και R και
- Νέας Ιωνίας, για όσους το επώνυμο ξεκινά από S έως και Z και 

β) των Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης και Ε' Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια της εν λόγω απόφασης, κατανέμεται και σε υπαλλήλους του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των Δ.Ο.Υ. Α' Θεσσαλονίκης και Η' Θεσσαλονίκης.

Επισημαίνεται ότι η ως άνω κατανομή αφορά αποκλειστικά τη χορήγηση Α.Φ.Μ. και κλειδαρίθμου σε φορολογούμενους αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών, κατόχους αδειών που εκδίδονται και ανανεώνονται από τις Υπηρεσίες Ασύλου και την Ελληνική Αστυνομία, ήτοι Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία και Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου, όπως εκάστοτε ισχύουν καθώς και παλαιότερου τύπου εκδοθέντων εντύπων σε ισχύ, ήτοι Δελτίου Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού και Άδειας Παραμονής Αλλοδαπού (με ένδειξη είτε «Αναγνωρισμένος Πρόσφυγας» είτε «Επικουρική Προστασία»), αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών και ΙΓ' Αθηνών καθώς και Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης και Ε' Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια της υπ' αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

Τα ανωτέρω οριζόμενα καταλαμβάνουν και τις περιπτώσεις που η δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ. υποβάλλεται ταυτόχρονα με τη δήλωση έναρξης καθώς και τις συνυποβαλλόμενες δηλώσεις και δικαιολογητικά. Με τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους ως άνω φορολογούμενους, διενεργείται ταυτόχρονα μεταγραφή του Α.Φ.Μ. αυτών στη Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η κατοικία ή η έδρα τους, κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση που έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία Μητρώου των ως άνω προσώπων, χορηγείται κλειδάριθμος κατά τα ανωτέρω και ο φορολογούμενος υποχρεούται να υποβάλλει τη σχετική Δήλωση Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων (έντυπο Μ1) στον αρμόδιο υπάλληλο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα εδάφια (α) και (β) της υποπερίπτωσης 1 της περίπτωσης 137 της υπ' αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει.Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο