Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-08-2019 ]

Δ. ΟΡΓ. Α 1111775 ΕΞ 2019 Εξειδίκευση της καθ' ύλην αρμοδιότητας του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

(Εξειδίκευση της καθ' ύλην αρμοδιότητας του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).)

Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

Αθήνα, 07 Αυγούστου 2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ. ΟΡΓ. Α 1111775 ΕΞ 2019
ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: Β' 3159/09-08-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Α'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. ΣΩΜΑΡΑΚΑΚΗ
Τηλέφωνο: 213 2112912-3
Fax: 210-3230829
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β', Γ', Δ', Ε'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2103635007

ΘΕΜΑ: «Εξειδίκευση της καθ'ύλην αρμοδιότητας του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα της περ. ββ’ της υποπαραγράφου θ΄ της παρ. 4 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, των άρθρων 2, 7 και 18 και των παρ. 2 έως 5 του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,
β) του ν. 4174/2013 (Α’170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,
γ) του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90) «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύουν,
δ) των άρθρων 7 και 8 του ν. 4224/2013 (Α΄ 288) «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις»,
ε) της Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» και ειδικότερα του άρθρου 36 «Κέντρο Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής» αυτής, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, μεταξύ άλλων και με τις αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1048863 ΕΞ 2019/01-04-2019 (Β΄ 1195), Δ.ΟΡΓ.Α 1061722 ΕΞ 2019/23-04-2019 (Β΄ 1460) και Δ.ΟΡΓ. Α. 1110514 ΕΞ2019/02-08-2019 όμοιες.

2. Την Δ.ΟΡΓ. Β 1134539 ΕΞ 2018/6-9-2018 (Α.Δ.Α: 6Λ6546ΜΠ3Ζ-ΘΗΙ) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Προγράμματος (Ο.Δ.Π.) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον συντονισμό, την καθοδήγηση, την παρακολούθηση και την υλοποίηση του προγράμματος, με τίτλο“Κεντρικοποίηση της Είσπραξης”στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σε θέματα είσπραξης φορολογικών και τελωνειακών οφειλών.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1147156 ΕΞ 2018/5-10-2018 (Α.Δ.Α.: 64Κ846ΜΠ3Ζ-Δ3Υ) και Δ.ΟΡΓ.Β 1069382 ΕΞ 2019/08-05-2019 (Α.Δ.Α. 6ΒΝΙ46ΜΠ3Ζ-ΧΞΦ) όμοιες.

3. Τα κατωτέρω μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας:
α) από 21-06-2019, της Αναπληρώτριας του Συντονιστή της Ομάδας Διοίκησης Προγράμματος, μεταξύ άλλων και προς τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε. και
β) από 12, 16, 18, 29 και 30-07-2019, του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Φ.Δ..

4. Την Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

5. Την Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 (Β΄ 2743) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.

6. Την Δ6Α 1053300 ΕΞ 2013/27-03-2013 (Β΄ 705) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Χαρακτηρισμός οφειλών ως ιδιαίτερα σημαντικού ύψους, η επιδίωξη της είσπραξης των οποίων υπάγεται και στην αρμοδιότητα της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

7. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του εδαφίου α΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

8. Την ανάγκη εξειδίκευσης της καθ’ ύλην αρμοδιότητας του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής, καθώς και της σταδιακής υπαγωγής στο Κ.Ε.ΟΦ. της επιδίωξης είσπραξης οφειλών των οφειλετών, που υπάγονται σε Δ.Ο.Υ. της Περιφέρειας Αττικής.

9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο

1. Ο Προϊστάμενος του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) είναι παράλληλα αρμόδιος με τους Προϊσταμένους της Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄ Αθηνών και της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών που υπάγονται στην αρμοδιότητα αυτών, κατά τα οριζόμενα στην περ. 34 του Πίνακα του άρθρου 1 της Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 (Β΄ 2743) απόφασης. Για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται οφειλές στις ανωτέρω Δ.Ο.Υ. το Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής είναι αρμόδιο και για την επιδίωξη είσπραξης των λοιπών οφειλών, οπουδήποτε στην επικράτεια των οφειλετών με χρέη στη Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄ Αθηνών και στη Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας παράλληλα με τους καθ’ύλην αρμόδιους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. αυτών. Σε περίπτωση που εξοφληθούν οι οφειλές στις ως άνω Δ.Ο.Υ ΙΖ’ Αθηνών και Γλυφάδας, το Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής παραμένει αρμόδιο για τη συνέχιση ή ολοκλήρωση της διαδικασίας διοικητικής εκτέλεσης για τα χρέη που συνεχίζουν να υφίστανται οπουδήποτε στην επικράτεια.

2. Από τις οφειλές της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται οι οφειλές για τις οποίες η αρμοδιότητα για την επιδίωξη της είσπραξης υπάγεται και στον Προϊστάμενο της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.) της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Δ6Α 1053300 ΕΞ 2013/27-03-2013 (Β΄ 705) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Η επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών της παραγράφου 1 της παρούσας διενεργείται από τον Προϊστάμενο του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής, κατά προτεραιότητα, στις επιλεγμένες υποθέσεις που έχουν προτεραιοποιηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90) και της παρ. 5 του άρθρου 48 του ν. 4174/2013 (Α΄170), όπως του γνωστοποιούνται με βάση την ετήσια στοχοθεσία είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από 15/09/2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο