Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-04-1990 ]

ΠΟΛ.1073/3.4.1990 Ευθύνη Α.Ε. για παραβάσεις ΚΦΣ του ιδρυτή της

(Ευθύνη Α.Ε. για παραβάσεις ΚΦΣ του ιδρυτή της )

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

 ΠΟΛ. 1073/3.4.90  Ευθύνη Α.Ε. για παραβάσεις ΚΦΣ του ιδρυτή της

Εγκ. 1003550/56/0015/Πολ. 1073/3.4.90

Παράβαση των διατάξεων του Κ.Φ.Σ. από ιδρυτή ανώνυμης εταιρίας - Καταλογισμός προστίμου

Σας κοινοποιούμε την 970/9.1.1990 γνωμοδότηση της Νομικής Διεύθυνσης του Υπουργείου μας, σχετικά με το αναφερόμενο θέμα, η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση αυτή, ευθύνεται η ανώνυμη εταιρία για παραβάσεις του Κ.Φ.Σ. που έγιναν από τον ιδρυτή της και επομένως οι κυρώσεις του άρθρου 47 του Κ.Φ.Σ. θα επιβληθούν σε βάρος της, με την προϋπόθεση όμως ότι κατά το χρόνο επιβολής των κυρώσεων έχει συσταθεί.

                                                                                                                                                         Με Ε.Υ.

                                                                                                                                                Ο Διευθυντής

                                                                                                                                       Γ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

                                                   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                                                          ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

    Γνωμοδ. 970/89

Περίληψη ερωτήματος: «Εάν ο ιδρυτής υπό σύσταση ανώνυμης εταιρίας υποπέσει σε παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, οι κυρώσεις του άρθρου 47 του ίδιου Κώδικα για την παράβαση αυτή (χρηματικό πρόστιμο) πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του ιδρυτή ή σε βάρος της ανώνυμης εταιρίας που στο μεταξύ συστάθηκε και λειτουργεί κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης επιβολής του προστίμου από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.».

Ι. Από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 του Π.Δ. 99 της 4/9 Φεβρ. 1977 (ΦΕΚ Α' 34) «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των διατάξεων περί τηρήσεως βιβλίων και στοιχείων» (Κ.Φ.Σ.) ορίζεται ότι: «Έξοδα πρώτης εγκαταστάσεως, αγοραί και λοιπαί συναλλαγαί γενόμεναι μέχρι της συστάσεως του νομικού προσώπου ή μέχρι ενάρξεως της λειτουργίας πάσης ετέρας επιχειρήσεως, καταχωρούνται εις προσωρινά βιβλία θεωρημένα προ πάσης χρησιμοποιήσεως επ' ονόματι του προσκομίζοντος ιδρυτού, υπό του Οικονομικού Εφόρου της κατοικίας ή της διαμονής του μετ' ειδικής μνείας της συσταθησομένης επιχειρήσεως. Αι καταχωρηθείσαι εις τα προσωρινά βιβλία εγγραφαί μεταφέρονται συγκεντρωτικώς, άμα τη συστάσει του νομικού προσώπου ή τη ενάρξει της λειτουργίας της επιχειρήσεως, εις τα θεωρημένα οριστικά βιβλία, προ πάσης άλλης καταχωρήσεως, εξαιρέσει των εγγραφών ενάρξεως».

ΙΙ. Εκ των προπαρατιθεμένων διατάξεων δια των οποίων επιβάλλεται εις τον ιδρυτή νομικού προσώπου ή επιχειρήσεως να καταχωρεί εις προσωρινά βιβλία θεωρημένα προ πάσης χρησιμοποιήσεως των επ' ονόματί του από τον Οικονομικό Έφορο της κατοικίας του ή της διαμονής του μετ' ειδικής μνείας της συσταθησομένης επιχειρήσεως τα έξοδα πρώτης εγκαταστάσεως τις αγορές και τις λοιπές συναλλαγές που γίνονται μέχρι της συστάσεως του νομικού προσώπου ή της επιχειρήσεως και την υποχρέωση μεταφοράς συγκεντρωτικώς των καταχωρηθεισών εις τα ως άνω προσωρινά βιβλία εγγραφών ευθύς με την σύσταση του νομικού προσώπου ή την λειτουργία της επιχειρήσεως εις τα θεωρημένα οριστικά βιβλία αυτής, σαφώς προκύπτει ότι ο νομοθέτης το υπό ίδρυσιν νομικό πρόσωπον ή την υπό σύσταση επιχείρηση καθ' όλο το προπαρασκευαστικό στάδιο της συστάσεώς του ή της λειτουργίας της επιχειρήσεως δεν θεωρεί ως κάτι το ανύπαρκτον αλλ' η υπό σύσταση επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο θεωρούνται ως κάτι το αντίστοιχο προς τον κυοφορούμενον (nasciturus) (βλ. τούτο προκείμενον περί ανωνύμων εταιριών σε στοιχ. Εμπ. Δικ. Α. Τσιριντάνη §93, ΙΙΙ). Πρακτική συνέπεια τούτου είναι κυρίως, ότι εκείνος που συναλλάσσεται ως εκπροσωπών τοιούτον υπό ίδρυσιν νομικόν πρόσωπο ή επιχείρησιν δεν συναλλάσσεται επ' ονόματι νομικού προσώπου ή επιχειρήσεως μη υφισταμένης αλλ' ενεργεί υπέρ του νομικού προσώπου ή της επιχειρήσεως. Τούτο προκύπτει σαφώς και εκ της επιβαλλομένης άμα τη συστάσει του νομικού προσώπου ή την λειτουργία της επιχειρήσεως συγκεντρωτικής μεταφοράς των εγγραφών που κατεχωρήθηκαν εις τα ως άνω βιβλία, τα οποία μάλιστα ο νόμος χαρακτηρίζει «ως προσωρινά», εις τα θεωρημένα «οριστικά» βιβλία της επιχειρήσεως ή του νομικού προσώπου, σαφώς και εκ τούτου προκύπτοντος ότι τα επ' ονόματι του ιδρυτού του νομικού προσώπου ή της επιχειρήσεως θεωρούμενα βιβλία ο νομοθέτης θεωρεί ως προσωρινά βιβλία αυτού τούτου του νομικού προσώπου ή της επιχειρήσεως. Εν όψει τούτων πάσα παράβαση του Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων του ιδρυτή υπό σύσταση ανώνυμης εταιρίας αποτελεί παράβαση αυτού τούτου του εν ονόματι του οποίου ενήργησε νομικού προσώπου, οι δε κυρώσεις του άρθρου 47 του Κ.Φ.Σ. δια την παράβαση αυτή θα επιβληθούν εις βάρος της ανωνύμου εταιρίας εφ' όσον κατά τον χρόνο επιβολής του (χρόνο έκδοσης της απόφασης επιβολής προστίμου) έχει συσταθεί το νομικό πρόσωπο της εταιρίας αυτής.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο