Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-08-2019 ]

ΔΕΔ 2003/2019 Λογιστικές διαφορές λόγω ασαφούς περιγραφής των υπηρεσιών σε τιμολόγια παροχής

(Λογιστικές διαφορές λόγω ασαφούς περιγραφής των υπηρεσιών σε τιμολόγια παροχής)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Καλλιθέα, 18/06/2019
Αριθμός απόφασης: 2003

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α2

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 213 1604526
ΦΑΞ: 213 1604567

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

• Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει.
β. Της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4331/2015 (ΦΕΚ Α' 69).
γ. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
δ. Της ΠΟΛ 1064/28.04.2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 1440/27-04-2014) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή), καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής και ρύθμιση ζητημάτων καταβολής και αναστολής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής».

• Την ΠΟΛ.1069/04-03-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

• Την αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β' / 01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

• Την από 15/02/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία , ΑΦΜ , εδρεύουσας στον , με την
ιδιότητα της καθολικής διαδόχου της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία και με διακριτικό τίτλο κατά : α) της υπ'αριθμ /31-12-2018 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2013, β) της υπ'αριθμ./31-12-2018 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ φορολογικής περιόδου 01/01/2012-31/12/2012, γ) του υπ'αριθμ /31-12-2018 διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου έτους 2012, δ) της υπ'αριθμ /31-12-2018 πράξης επιβολής προστίμου επί παραβάσεων τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων διαχειριστικής περιόδου 01/01/2012-31/12/2012, ε) της υπ'αριθμ /31-12-2018 πράξης επιβολής προστίμου ΦΠΑ διαχειριστικής περιόδου 01/01/2012-31/12/2012, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης και τα προσκομιζόμενα με αυτή σχετικά έγγραφα.

• Τις ως άνω πράξεις του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης, καθώς και τις οικείες εκθέσεις ελέγχου.

• Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

• Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α2, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από 15/02/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία , ΑΦΜ , η οποία κατατέθηκε
εμπρόθεσμα, και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την υπ' αριθ /31-12-2018 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας φόρος εισοδήματος ποσού 114.897,92 € πλέον πρόσθετος φόρος λόγω ανακρίβειας 107.774,25, ήτοι συνολικό ποσό 222.672,17 €.

Με την υπ' αριθμ /31-12-2018 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ φορολογικής περιόδου 01/01/2012-31/12/2012 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης, καταλογίστηκε στη προσφεύγουσα εταιρεία φόρος προστιθέμενης αξίας 12.848,93 € πλέον πρόσθετου φόρου λόγω ανακρίβειας ποσού 8.611,96 €, ήτοι συνολικό ποσό 21.460,89 €.

Με τον υπ'αριθμ /31-12-2018 διορθωτικό προσδιορισμό τελών χαρτοσήμου έτους 2012 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας, χαρτόσημο ποσού 13.400,00 € & ΟΓΑ χαρτοσήμου 2.680,00 €, πλέον 12.569,20 € & 2.513,84 € αντίστοιχα (πρόσθετος φόρος λόγω μη υποβολής δήλωσης χαρτοσήμου & ΟΓΑ χαρτοσήμου), ήτοι σύνολο 31.163,04 €.

Με την υπ' αριθμ /31-12-2018 πράξη επιβολής προστίμου επί παραβάσεων τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων διαχειριστικής περιόδου 01/01/2012-31/12/2012, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης, επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας πρόστιμο του άρθρου 5 του Ν. 2523/1997, ύψους 1.800,00 €.

Με την υπ'αριθμ /31-12-2018 πράξη επιβολής προστίμου ΦΠΑ διαχειριστικής περιόδου 01/01/2012-31/12/2012, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης, επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας πρόστιμο του άρθρου 4 του ν. 2523/1997, ύψους 900,00 €.

Οι προσβαλλόμενες πράξεις εκδόθηκαν μετά τον μερικό έλεγχο ως προς τη φορολογία εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων, που διενεργήθηκε στη προσφεύγουσα από τη Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης, σύμφωνα με την /17-09-2018 εντολή μερικού ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης.

Μετά τον διενεργηθέντα έλεγχο φορολογίας εισοδήματος διαπιστώθηκε η ύπαρξη λογιστικών διαφορών ποσού 574.879,60 €, στη διαχειριστική περίοδο 01/01-31/12/2012, ως ακολούθως :
 

ΑΡ.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΕΓΛΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
62.05.01.0000 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 411,66
64.00.00.0013 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων 17.457,12
64.08.99.0013 Διάφορα υλικά ανάλωσης στην παραγωγή 67,24
64.98.02.000 ΦΑΠ (καταργήθηκε με άρθρο 43 παρ.2 Ν.2065/1992) 1185,77
66 Αποσβέσεις 26.953,87
62.07.02.0019 Επισκευές και συντήρησης μηχ/των 19% 37.329,15
64.03.02.0019 Έξοδα τοποθέτησης προϊόντων σε s/m 19% 462.758,45
64.01.00.0019 Εξάδα ταξιδιών φορτηγών αυτοκινήτων 3016,2
64.00.01.0000 Έξοδα μεταφοράς προσωπικού με μεταφ.μέσα τρίτων 7280,08
61.03.00.0013 Αμοιβές για την παραλαβή και συγκ/ση γάλακτος 13% 15116,58
64.01.00.0000 Έξοδα ταξιδιών εσωτερικού 2898
62.00.00.006 ΔΕΗ παραγωγικής διαδικασίας 329,39
63,04,00,000 Τέλη καθαριότητας 76,12
  ΣΥΝΟΛΑ 574.879,60Από τις ως άνω λογιστικές διαφορές η προσφεύγουσα αμφισβητεί τις ακόλουθες και προβάλλει τους λόγους που αναφέρονται παρακάτω:
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
Έξοδα τοποθέτησης προϊόντων σε s/m 19% 431.044,42
Επισκευές και συντήρησης μηχ/των 19% 37.329,15
ΣΥΝΟΛΑ 468.373,57


• Έλλειψη επαρκούς αιτιολογίας.

- Η φορολογική διοίκηση δεν ανήγαγε τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης σε φορολογικές διατάξεις και δεν αιτιολόγησε με τρόπο σαφή, ειδικό και επαρκή τις ως άνω προκύπτουσες λογιστικές διαφορές, με αποτέλεσμα να μην προκύπτει με βεβαιότητα ο τρόπος προσδιορισμού αυτών.

- Η φορολογική αρχή για να αιτιολογήσει την ανωτέρω κρίση της επικαλείται το άρθρο 12 του ΠΔ 186/1992, το οποίο έχει καταργηθεί και αντικατασταθεί με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, στις 12/11/2012.

- Επί της έκθεσης ελέγχου διαπιστώνονται αντιφάσεις στην αιτιολογία, καθώς κρίθηκαν ορισμένες δαπάνες εκπεστέες και έγιναν αποδεκτές από τον φορολογικό έλεγχο, παρόλο που δεν περιείχαν διαφορετική αιτιολογία ή περιείχαν παρόμοια αιτιολογία με αυτές που κρίθηκαν από τον έλεγχο μη εκπεστέες, με αποτέλεσμα να καθίσταται όλος ο έλεγχος αντιφατικός και να μην μπορεί η προσφεύγουσα να αμυνθεί, διότι δεν γνωρίζει τα ακριβή κριτήρια του ελέγχου

- Η αποδοχή άλλων τιμολογίων, τα οποία είχαν ακριβώς την ίδια αιτιολογία ή παρεμφερή αιτιολογία παραβιάζει την Αρχή της Δικαιολογημένης Εμπιστοσύνης του Διοικούμενου προς την Φορολογική Αρχή

-Όλες οι απορριπτέες δαπάνες που αναφέρονται στη με αριθμό 17-09-2018 Έκθεση Μερικού Ελέγχου του οικονομικού έτους 2013 πληρούν τις προϋποθέσεις της ΠΟΛ 1113/2015, ήτοι αφενός μεν πραγματοποιήθηκε σχετική εγγραφή στα βιβλία της προσφεύγουσας και εκδόθηκαν τα προβλεπόμενα φορολογικά στοιχεία, αφετέρου δε οι εν λόγω δαπάνες ήταν παραγωγικές, δηλαδή συνέβαλαν στην διεύρυνση των εργασιών της επιχείρησης και στην αύξηση του εισοδήματός της, δεδομένου ότι έγιναν με σκοπό την προώθηση των προϊόντων της και την αύξηση του τζίρου της στα εν λόγω Σούπερ Μάρκετ.

- Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, Α' 84), για την έκπτωση ως παραγωγικής δαπάνης που αφορά προμήθειες σε τρίτους για πωλήσεις ή παροχή υπηρεσιών, αρκεί να αναγράφεται στο σχετικό τιμολόγιο, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου (εγγραφή στα βιβλία, απόδειξη διενέργειας της δαπάνης κλπ), το είδος των υπηρεσιών και η αμοιβή. Εν προκειμένω όλα τα απορριφθέντα Τιμολόγια παροχής Υπηρεσιών πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις του άρθρου 12 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και για το λόγο αυτό είναι μη νόμιμη η απόρριψή τους.

- Η φορολογική διοίκηση δεν αναφέρει γιατί αναγνωρίζει τον ΦΠΑ των επίμαχων τιμολογίων παροχής υπηρεσιών ως ΦΠΑ δαπανών.

Επειδή, η υπό κρίση ενδικοφανής προσφυγή, κατά το μέρος που στρέφεται κατά: 1) της υπ' της υπ'αριθμ /31-12-2018 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ φορολογικής περιόδου 01/01/2012-31/12/2012, γ) του υπ'αριθμ /31-12-2018 διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου έτους 2012, δ) της υπ'αριθμ /31-12-2018 πράξης επιβολής προστίμου επί παραβάσεων τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων διαχειριστικής περιόδου 01/01/2012-31/12/2012, ε) της υπ'αριθμ /31-12-2018 πράξης επιβολής προστίμου ΦΠΑ διαχειριστικής περιόδου 01/01/2012-31/12/2012, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης, είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης, καθόσον δεν περιέχει κανέναν λόγο που να πλήττει το κύρος και τη νομιμότητα των πράξεων αυτών.

Επειδή η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι το άρθρο 12 του ΠΔ 186/1992 έχει καταργηθεί, ωστόσο το παραπάνω άρθρο είχε ισχύ κατά την υπό κρίση χρήση (1/1/2012-31/12/2012), ενώ οι επικαλούμενες από μέρους της διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής απεικόνισης Συναλλαγών ισχύουν από 1/1/2013.

Επίσης όσον αφορά την Π0Λ.1113/2015 που επικαλείται η προσφεύγουσα προκειμένου να αποδείξει την παραγωγικότητα των υπό κρίση δαπανών, αυτή αφορά τις εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες του ΚΦΕ Ν.4172/2013, που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και δεν αφορούν την υπό κρίση χρήση (1/1/2012-31/12/2012).

Επειδή σχετικά με τις υπό κρίση δαπάνες που αφορούν "Έξοδα τοποθέτησης προϊόντων σε s/m 19%" ύψους 431.044,42, στην με ημερομηνία θεώρησης 31/12/2018 έκθεση μερικού φορολογικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος, όσον αφορά το ΤΠΥ ΣΕΙΡΑ /18-06-2012 με εκδότη καθαρής αξίας ύψους 1.807,23 €, αναφέρεται,: «...σε χρέωση του λογαριασμού αυτού καταχωρήθηκε δαπάνη χωρίς να προσδιορίζονται οι υπηρεσίες που παρέχονται επί του παραστατικού, (η περιγραφή είναι αόριστη ).Συγκεκριμένα στο σχετικό παραστατικό ως αιτιολογία αναγράφεται «Σας χρεώνουμε για ότι δεν μας έχετε πιστώσει». Το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για να αποτελεί νόμιμο δικαιολογητικό στοιχείο για την έκπτωση της σχετικής δαπάνης πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων και επαρκή προσδιορισμό των παρασχεθεισών υπηρεσιών, η δε έλλειψη τέτοιου προσδιορισμού δεν μπορεί να καλυφθεί με στοιχεία εκτός του σώματος αυτού τα οποία δεν μνημονεύονται στο τιμολόγιο. Ως εκ τούτου η διαφορά προστίθεται ως λογιστική διαφορά στα δηλωθέντα καθαρά κέρδη καθώς οι παρασχεθείσες υπηρεσίες δεν προσδιορίζονται επαρκώς.(Σχετ.Διατάξεις :Αρθρο 12 του Π.Δ. 186/1992, ΣτΕ 3708/1999, 1018/1996,46/2006, 683/2006,46/2006).Για το λόγο αυτό δεν μπορεί να ελεγχθεί η παραγωγικότητα της δαπάνης και συνεπώς οι εν λόγω δαπάνες δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα.(ΣΕ 1151/2012, ΣτΕ 1602/2011, ΣτΕ 3690/1997 επταμ.,)»

Επίσης όσον αφορά τα ΤΠΥ του πίνακα που ακολουθεί συνολικής καθαρής αξίας ύψους 429.237,01 € με εκδότη , αναφέρεται ότι : «σε χρέωση του λογαριασμού αυτού έχουν καταχωρηθεί δαπάνες όπου η αιτιολογία που αναγράφεται στα τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών είναι αόριστη και δεν γίνεται επαρκής προσδιορισμός των παρασχεθεισών υπηρεσιών (ΣτΕ 1018/1996). Στα παραστατικά αυτά που εκδόθηκαν από Σουπερμάρκετ που διενήργησαν την προώθηση των προϊόντων δεν αναγράφεται με ποιό τρόπο έγινε η προώθηση των προϊόντων καθώς και ο τρόπος υπολογισμού της αμοιβής, με συνέπεια να μην μπορεί να ελεγχθεί η πραγματοποίηση της δαπάνης και το ύψους της. Το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, για να αποτελεί νόμιμο δικαιολογητικό στοιχείο για την έκπτωση της σχετικής δαπάνης , πρέπει να περιλαμβάνει , μεταξύ άλλων, και επαρκή προσδιορισμό των παρασχεθεισών υπηρεσιών (ΣτΕ 3705/1999, ΣτΕ 1018/1996 επταμ.) η δε έλλειψη τέτοιου προσδιορισμού δεν μπορεί να καλυφθεί με στοιχεία εκτός του σώματος αυτού τα οποία δεν μνημονεύονται στο τιμολόγιο(ΣτΕ 1018/1996).Η ως άνω απαίτηση του νόμου μπορεί, πάντως, να ικανοποιηθεί με αναφορά στο τιμολόγιο της σχετικής σύμβασης παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών.(ΣτΕ 46/2006 επταμ. ΣτΕ 683/2006 επταμ.). Στα εν λόγω τιμολόγια δεν γίνεται μνεία κάποιας σύμβασης. Για το λόγο αυτό δεν μπορεί να ελεγχθεί η παραγωγικότητα της δαπάνης και συνεπώς οι εν λόγω δαπάνες δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα.(ΣΕ 1151/2012, ΣτΕ 1602/2011, ΣτΕ 3690/1997 επταμ,)...»
 

Α/Α ΠΑΡ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΤΗΣ ΠΟΣΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ
..................... 31/01/2012 ..................... 2.338,00 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΑΣ ΣΤΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΜΑΣ
..................... 31/01/2012 ..................... 7.086,00 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΑΣ ΣΤΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΜΑΣ
..................... 29/02/2012 ..................... 17.937,00 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΑΣ ΣΤΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΜΑΣ ,ALL PROMOTIONS, 21 TYΡ/ΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
..................... 29/02/2012 ..................... 2.180,00 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΑΣ ΣΤΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΜΑΣ ,ALL PROMOTIONS,21 ΤΥΡ/ΚΣ ΠΡΟΣΥΣΚ. 5' ΛΕΠΤΑ
..................... 02/03/2012 ..................... 101,06 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ
..................... 31/03/2012 ..................... 164,00 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΑΣ ΣΤΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΜΑΣ ,ALL PROMOTIONS,21 ΤΥΡ/ΚΣ ΠΡΟΣΥΣΚ. 5' ΛΕΠΤΑ
..................... 31/03/2012 ..................... 5.247,00 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΑΣ ΣΤΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΜΑΣ ,ALL PROMOTIONS,21 ΤΥΡ/ΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
..................... 23/04/2012 ..................... 1.600,00 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
..................... 31/05/2012 ..................... 2.400,00 ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ
..................... 31/05/2012 ..................... 2.400,00 ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ
..................... 31/05/2012 ..................... 200,00 ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ
..................... 30/04/2012 ..................... 1.340,00 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΑΣ ΣΤΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΜΑΣ ,ALL PROMOTIONS,21 ΤΥΡ/ΚΣ ΠΡΟΣΥΣΚ. 5' ΛΕΠΤΑ
..................... 30/04/2012 ..................... 7.513,00 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΑΣ ΣΤΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΜΑΣ ,ALL PROMOTIONS,21 ΤΥΡ/ΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
..................... 31/05/2012 ..................... 5.009,00 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΑΣ ΣΤΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΜΑΣ ,ALL PROMOTIONS,21 ΤΥΡ/ΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
..................... 31/05/2012 ..................... 1.608,00 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΑΣ ΣΤΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΜΑΣ ,ALL PROMOTIONS,21 ΤΥΡ/ΚΣ ΠΡΟΣΥΣΚ. 5' ΛΕΠΤΑ
..................... 30/06/2012 ..................... 30.683,00 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΑΣ ΣΤΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΜΑΣ ,ALL PROMOTIONS,21 ΤΥΡ/ΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
..................... 30/06/2012 ..................... 3.415,00 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΑΣ ΣΤΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΜΑΣ ,ALL PROMOTIONS,21 ΤΥΡ/ΚΣ ΠΡΟΣΥΣΚ. 5' ΛΕΠΤΑ
..................... 30/06/2012 ..................... 27.875,00 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΑΣ ΣΤΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΜΑΣ ,ALL PROMOTIONS,21 ΤΥΡ/ΚΑ ΧΥΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
..................... 29/06/2012 ..................... 200,00 ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ
..................... 29/06/2012 ..................... 2.400,00 ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ
..................... 29/06/2012 ..................... 2.400,00 ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ
..................... 14/06/2012 ..................... 1.600,00 ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΑ SM
..................... 25/07/2012 ..................... 1.600,00 ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΙΛΚΙΣ
..................... 16/07/2012 ..................... 1.600,00 ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑ SM
..................... 31/07/2012 ..................... 36.183,00 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΑΣ ΣΤΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΜΑΣ ,ALL PROMOTIONS,21 ΤΥΡ/Μ XYMA ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
..................... 31/07/2012 ..................... 2.353,00 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΑΣ ΣΤΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΜΑΣ ,ALL PROMOTIONS,21 ΤΥΡ/ΚΣ ΠΡΟΣΥΣΚ. 5' ΛΕΠΤΑ
..................... 31/07/2012 ..................... 9.828,00 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΑΣ ΣΤΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΜΑΣ ,ALL PROMOTIONS,21 ΤΥΡ/ΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
..................... 08/08/2012 ..................... 1.012,90 ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
..................... 31/08/2012 ..................... 16.709,00 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΑΣ ΣΤΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΜΑΣ ,ALL PROMOTIONS,21 ΤΥΡ/ΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
..................... 31/08/2012 ..................... 2.308,00 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΑΣ ΣΤΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΜΑΣ ,ALL PROMOTIONS,21 ΤΥΡ/ΚΣ ΠΡΟΣΥΣΚ. 5' ΛΕΠΤΑ
..................... 29/09/2012 ..................... 11.032,00 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΑΣ ΣΤΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΜΑΣ ,ALL PROMOTIONS,21 ΤΥΡ/ΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
..................... 29/09/2012 ..................... 3.096,00 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΑΣ ΣΤΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΜΑΣ ,ALL PROMOTIONS,21 ΤΥΡ/ΚΣ ΠΡΟΣΥΣΚ. 5' ΛΕΠΤΑ
..................... 26/09/2012 ..................... 259,15 ΠΡΟΒΟΛΗ Κ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
..................... 26/09/2012 ..................... 2.400,00 ΠΡΟΒΟΛΗ Κ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
..................... 26/09/2012 ..................... 2.400,00 ΠΡΟΒΟΛΗ Κ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
..................... 06/09/2012 ..................... 1.600,00 ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Π.ΦΑΛΗΡΟ
..................... 31/10/2012 ..................... 17.228,00 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΑΣ ΣΤΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΜΑΣ ,ALL PROMOTIONS,21 ΤΥΡ/ΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
..................... 31/10/2012 ..................... 4.440,00 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΑΣ ΣΤΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΜΑΣ ,ALL PROMOTIONS,21 ΤΥΡ/ΚΣ ΠΡΟΣΥΣΚ. 5' ΛΕΠΤΑ
..................... 03/10/2012 ..................... 1.600,00 ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
..................... 30/11/2012 ..................... 2.400,00 ΠΡΟΒΟΛΗ Κ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΑΣ ΣΤΑ ΚΑΤ/ΤΑ ΜΑΣ
..................... 30/11/2012 ..................... 2.400,00 ΠΡΟΒΟΛΗ Κ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΑΣ ΣΤΑ ΚΑΤ/ΤΑ ΜΑΣ
..................... 30/11/2012 ..................... 200,00 ΠΡΟΒΟΛΗ Κ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΑΣ ΣΤΑ ΚΑΤ/ΤΑ ΜΑΣ
..................... 30/11/2012 ..................... 1.600,00 ΠΡΟΒΟΛΗ Κ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΟΜΟΤΗΝΗ
..................... 07/11/2012 ..................... 1.220,90 ΠΡΟΒΟΛΗ Κ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΑΣ
..................... 30/11/2012 ..................... 13.172,00 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΑΣ ΣΤΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΜΑΣ ,ALL PROMOTIONS,21 ΤΥΡ/ΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
..................... 30/11/2012 ..................... 3.379,00 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΑΣ ΣΤΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΜΑΣ ,ALL PROMOTIONS,21 ΤΥΡ/ΚΣ ΠΡΟΣΥΣΚ. 5' ΛΕΠΤΑ
..................... 31/12/2012 ..................... 2.349,00 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΑΣ ΣΤΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΜΑΣ ,ALL PROMOTIONS,21 ΤΥΡ/ΚΣ ΠΡΟΣΥΣΚ. 5' ΛΕΠΤΑ
..................... 31/12/2012 ..................... 27.664,00 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΑΣ ΣΤΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΜΑΣ ,ALL PROMOTIONS,21 ΤΥΡ/ΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
..................... 31/12/2012 ..................... 5.678,00 ΠΡΟΒΟΛΗ Κ ΠΡΟΩΘΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
..................... 04/12/2012 ..................... 1.500,00 ΠΡΟΒΟΛΗ Κ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΡΤΑ
..................... 31/12/2012 ..................... 1.600,00 ΠΡΟΒΟΛΗ Κ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΝΙΔΙ
..................... 31/12/2012 ..................... 124.729,00 ΠΡΟΒ.&ΠΡΟΩΘ.ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜ.ΜΑΣ
    ΣΥΝΟΛΑ 429.237,01  


Επειδή στην από 22/02/2019 έκθεση απόψεων επί ενδικοφανούς προσφυγής του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης αναφέρεται ότι : «Σχετικά με τον ισχυρισμό της ελεγχόμενης εταιρείας (σελ.9) ότι τα τιμολόγια που απορριφτήκαν έχουν την ίδια αιτιολογία με τιμολόγια που έγινα αποδεκτά από τον έλεγχο αναφέρουμε τα εξής: Tα τιμολόγια που δεν έγιναν αποδεκτά αναγράφουν ως αιτιολογία: 'Αμοιβή για την προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων" ενώ τα τιμολόγια που επικαλείται η ελεγχόμενη στην 1η κατάσταση (σελ.9,10,11 των απόψεων της) αναγράφουν αιτιολογία "Συμμετοχή στη δαπάνη για την ανακαίνιση καταστημάτων" .Στα συμφωνητικά που επεδείχθησαν στον έλεγχο αναφέρεται η σχετική αμοιβή ανά κατάστημα και επίσης η σχετική δαπάνη εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα (Πολ. 1028/2006) για τους λόγους αυτούς έγιναν αποδεκτά από τον έλεγχο .Όσον αφορά τα τιμολόγια που αναγράφονται στη δεύτερη κατάσταση (σελ. 12 των απόψεων της) αναφέρουμε τα εξής: Τα τιμολόγια με αρ., ,και έχουν απορριφθεί από τον έλεγχο, τα δε υπόλοιπα της κατάστασης αναγράφουν αιτιολογία "Αμοιβή για τη διανομή των προϊόντων σας στα καταστήματα μας μέσω αποθηκών 21ΤΥΡ/ΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ , 21 ΤΥΡ/ΚΑ ΠΡΟΣΥΣΚ. 5 ΛΕΠΤΑ" για τα οποία στα σχετικά συμφωνητικά που επεδείχθησαν στον έλεγχο προβλέπεται η σχετική αμοιβή. Όσον αφορά τα τιμολόγια που αναγράφονται στην Τρίτη κατάσταση (σελ.12 και 13 των απόψεων της) αναγράφουν ως αιτιολογία φυλλάδιο και συγκεκριμένες ημερομηνίες του φυλλαδίου ή συμμετοχή των προιόντων σε διαφημιστικά έντυπα αιτιολογίες που δεν είναι ίδιες με αυτές των τιμολογίων που απορρίφτηκαν από τον έλεγχο..»

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 12 του Π.Δ. 186/1992 : «11. Ως πλήρη στοιχεία της συναλλαγής νοούνται το είδος των αγαθών, η ποσότητα, η μονάδα μέτρησης, η τιμή μονάδας και η αξία ή το είδος των υπηρεσιών και η αμοιβή, η οποία, όπου συντρέχει περίπτωση, αναλύεται κατά συντελεστή Φ.Π.Α ή απαλλαγή από το Φ.Π.Α. Οι παρεχόμενες εκπτώσεις αναγράφονται κατά τις ίδιες διακρίσεις. Στο καθαρό ποσό περιλαμβάνονται οι κατά το χρόνο της συναλλαγής συναλλακτικές και ειδικές φορολογικές επιβαρύνσεις και ο Φ.Π.Α που αναλογεί. Ακόμη αναγράφεται το συνολικό ποσό της αξίας της συναλλαγής αριθμητικώς ή της αμοιβής αριθμητικώς καθώς και ολογράφως όταν εκδίδεται χειρόγραφο τιμολόγιο
Επί παροχής πολλαπλών συναφών υπηρεσιών ως είδος μπορεί να αναγράφεται συνοπτική περιγραφή τούτων, εφόσον γίνεται παραπομπή στην οικεία σύμβαση.»

Επειδή στα υπό κρίση ΤΠΥ αναγράφεται αόριστη και ασαφής αιτιολογία "αμοιβή για τη προώθηση...στα καταστήματα ", ή "προώθηση προϊόντων στα καταστήματα..." και δεν αναφέρονται οι συγκεκριμένες εργασίες για τις οποίες καταβάλλεται η αμοιβή, το ποσό της αμοιβής για κάθε εργασία, ή δεν γίνεται παραπομπή σε ιδιωτικό συμφωνητικό που να φέρει βέβαια χρονολογία για τη μεταξύ τους συνεργασία, από το οποίο να προβλέπεται η καταβολή και ο τρόπος υπολογισμού της συγκεκριμένης αμοιβής.
Το ΤΠΥ για να είναι νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο της δαπάνης πρέπει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 § 11 του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ), να περιλαμβάνει όλα τα ανωτέρω στοιχεία που απαιτεί ο Νόμος, μεταξύ των οποίων και επαρκή προσδιορισμό των παρασχεθεισών υπηρεσιών (ΣτΕ 1897/1990, 1899/1990, ΣτΕ 2046/1994, ΣτΕ 4785/1996 , ΣτΕ 3502/1990 ΣτΕ 3509/1996).
Η αόριστη και ασαφής αιτιολογία στο ΤΠΥ έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει αδυναμία διενέργειας ελεγκτικών επαληθεύσεων, ώστε να αποδειχθεί το ύψος της δαπάνης, η πραγματοποίησή της, καθώς και ότι πρόκειται για παραγωγική δαπάνη.
Εν προκειμένω τα υπό κρίση τιμολόγια παροχής υπηρεσιών έχουν γενική αιτιολογία με αόριστη και ασαφή περιγραφή και προς τούτο ορθώς δεν αναγνωρίστηκαν προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της προσφεύγουσας.

Επειδή αναγνωρίστηκαν από τη φορολογική αρχή για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα οι δαπάνες που είχαν γίνει από την επιχείρηση και πληρούσαν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας καθώς και της νομολογίας.

Επειδή η προσφεύγουσα αορίστως αναφέρεται, ότι η φορολογική αρχή απέρριψε τις υπό κρίση δαπάνες, χωρίς να προβάλει συγκεκριμένους ισχυρισμούς και αποδεικτικά στοιχεία προς τεκμηρίωση αυτών .
Οι λογιστικές διαφορές που διαπιστώθηκαν από τον διενεργηθέντα έλεγχο, παρατίθενται αναλυτικά στις σελίδες 16 έως 49 της Έκθεσης Μερικού Φορολογικού Ελέγχου Φορολογίας Εισοδήματος, ανά λογαριασμό, με πλήρη και τεκμηριωμένη ανάλυση των λόγων για τους οποίους δεν αναγνωρίζεται η έκπτωση αυτών από τα ακαθάριστα έσοδα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την πάγια νομολογία των Διοικητικών Δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Αναφορικά με τις δαπάνες που αφορούν "Έξοδα τοποθέτησης προϊόντων σε s/m 19%" ύψους 431.044,42 €, για τις οποίες η προσφεύγουσα προβάλει τους ισχυρισμούς της, υπάρχει αοριστία ως προς την αιτιολογία και την περιγραφή της δαπάνης, ως αναφέρθηκε ανωτέρω.

Επειδή, λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, ορθά και νόμιμα, δεν αναγνωρίστηκαν από τη φορολογική αρχή για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 2238/1994 και προστέθηκαν σαν λογιστικές διαφορές οι δαπάνες που είχαν γίνει από την επιχείρηση, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και οι υπό κρίση, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας καθώς και της νομολογίας και για τις οποίες γίνεται πλήρης, αναλυτική, ειδική, εμπεριστατωμένη και επαρκής αιτιολόγηση στην έκθεση ελέγχου και οι οποίες, ανά λογαριασμό έχουν ως εξής:
 

ΑΡ.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΕΓΛΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
62.05.01.0000 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 411,66
64.00.00.0013 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων 17.457,12
64.08.99.0013 Διάφορα υλικά ανάλωσης στην παραγωγή 67,24
64.98.02.000 ΦΑΠ (καταργήθηκε με άρθρο 43 παρ.2 Ν.2065/1992) 1185,77
66 Αποσβέσεις 26.953,87
62.07.02.0019 Επισκευές και συντήρησης μηχ/των 19% 37.329,15
64.03.02.0019 Έξοδα τοποθέτησης προϊόντων σε s/m 19% 462.758,45
64.01.00.0019 Εξάδα ταξιδιών φορτηγών αυτοκινήτων 3016,2
64.00.01.0000 Έξοδα μεταφοράς προσωπικού με μεταφ.μέσα τρίτων 7280,08
61.03.00.0013 Αμοιβές για την παραλαβή και συγκ/ση γάλακτος 13% 15116,58
64.01.00.0000 Έξοδα ταξιδιών εσωτερικού 2898
62.00.00.006 ΔΕΗ παραγωγικής διαδικασίας 329,39
63,04,00,000 Τέλη καθαριότητας 76,12
  ΣΥΝΟΛΑ 574.879,60Επειδή σχετικά με τον ισχυρισμό της προσφεύγουσας ότι αναγνωρίζεται για έκπτωση το ΦΠΑ των υπό κρίση τιμολογίων εξόδων τοποθέτησης προϊόντων σε s/m 19%, σημειώνεται ότι για την έκπτωση του φόρου εισροών από το φόρο εκροών, ερευνάται η συνδρομή των τασσομένων στα άρθρα 30 και 32 του ν.2859/2000 προϋποθέσεων, όπως λόγου χάρη αν ο προς έκπτωση φόρος έχει βαρύνει παραδόσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που έγιναν στον υποκείμενο φόρο για την πραγματοποίηση φορολογητέων πράξεων, χωρίς ωστόσο να ερευνάται η παραγωγικότητα της δαπάνης, όπως συμβαίνει στη φορολογία εισοδήματος σχετικά με την έκπτωση δαπανών του φορολογούμενου από τα ακαθάριστα έσοδα. του, προκειμένου να προσδιοριστεί το φορολογητέο εισόδημα.(ΣΤΕ 444/2017).

Επειδή όπως ορίζουν οι αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, τα διοικητικά όργανα οφείλουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους με βάση το περί δικαίου αίσθημά τους, με αναλογικότητα και επιείκεια και στο πλαίσιο της αρχής της νομιμότητας της δημόσιας διοίκησης. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, η δημόσια διοίκηση οφείλει να διευκολύνει τους διοικούμενους να προστατεύουν τα συμφέροντά τους και να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους, παρεμποδίζοντας τις αντιφατικές δράσεις που συνεπάγονται ανεπιεικείς και άδικες προς τον διοικούμενο λύσεις. Εν προκειμένω, από την ελεγκτική διαδικασία ουδέποτε καταστρατηγήθηκε η αρχή της χρηστής διοίκησης, καθόσον εξετάσθηκαν όλα τα πραγματικά περιστατικά και τα στοιχεία που είχε ο έλεγχος στη διάθεσή του.
Άλλωστε, ουδόλως είναι δυνατό να παραβιάζεται η χρηστή διοίκηση, όταν απλώς η φορολογική αρχή προβαίνει, ως οφείλει, με πλήρη αιτιολόγηση, σε έκδοση καταλογιστικών πράξεων κατ' εφαρμογή των κείμενων φορολογικών διατάξεων και ο σχετικός προβαλλόμενος λόγος απορρίπτεται ως αβάσιμος.

Αποφασίζουμε

την απόρριψη της με αριθ. πρωτ /15-02-2019 ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία , ΑΦΜ και την επικύρωση:

α) της υπ'αριθμ /31-12-2018 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης.

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:
 

Διαφορά φόρου 114.897,92 €
Πρόσθετος φόρος λόγω ανακρίβειας 107.774,25 €
ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 222.672,17 €


β) της υπ'αριθμ /31-12-2018 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ φορολογικής περιόδου 01/01/2012-31/12/2012 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης.

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:
 

Διαφορά φόρου 12.848,93 €
Πρόσθετος φόρος λόγω ανακρίβειας 8.611,96 €
ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 21.460,89 €γ) του υπ'αριθμ /31-12-2018 διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου έτους 2012 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης.

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:
 

Διαφορά χαρτοσήμου 13.400,00 €
Διαφορά ΟΓΑ χαρτοσήμου 2.680,00 €
Προσαύξηση χαρτοσήμου λόγω μη δήλωσης 12.569,20 €
Προσαύξηση ΟΓΑ χαρτοσήμου λόγω μη δήλωσης 2.513,84 €
ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 31.163,04 €δ) της υπ'αριθμ /31-12-2018 πράξης επιβολής προστίμου επί παραβάσεων τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων διαχειριστικής περιόδου 01/01/2012-31/12/2012 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης.

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση: Συνολικό ποσό : 1.800,00 €.

ε) της υπ'αριθμ /31-12-2018 πράξης επιβολής προστίμου ΦΠΑ διαχειριστικής περιόδου 01/01/2012-31/12/2012, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης.

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση: Συνολικό ποσό : 900,00 €. 


Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών
ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στον υπόχρεο.

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο