Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-04-1990 ]

ΠΟΛ.1091/26.4.1990 Προσδιορισμός των δαπανών επιχείρησης που αναλογούν στα αφορολόγητα έσοδα και στα φορολογούμενα κατά ειδικό τρόπο εισοδήματά της

(Προσδιορισμός των δαπανών επιχείρησης που αναλογούν στα αφορολόγητα έσοδα και στα φορολογούμενα κατά ειδικό τρόπο εισοδήματά της )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 ΠΟΛ. 1091/26.4.1990   Προσδιορισμός των δαπανών επιχείρησης που αναλογούν στα αφορολόγητα έσοδα και στα φορολογούμενα κατά ειδικό τρόπο εισοδήματά της

1031166/10140/Β0012/ Πολ. 1091/26.4.1990

Καθορισμός των δαπανών επιχείρησης που αντιστοιχούν στα αφορολόγητα έσοδα και στα φορολογούμενα κατά ειδικό τρόπο εισοδήματα αυτής

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1882/1990 σε περίπτωση κατά την οποία στα ακαθάριστα  έσοδα μιας επιχείρησης περιλαμβάνονται και έσοδα που απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος ή φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, για τον υπολογισμό του καθαρού κέρδους της επιχείρησης που υπόκειται σε φορολογία, το συνολικό ποσό των δαπανών που πρόκειται να εκπεσθεί μειώνεται κατά το ποσό των δαπανών που βαρύνουν τα ακαθάριστα έσοδα που απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Το ποσό των δαπανών αυτών καθορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των ακαθαρίστων εσόδων που απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. η' του άρθρου 52 του ν. 1882/1990, ως χρόνος έναρξης εφαρμογής των διατάξεων που δεν αναφέρονται στις περιπτώσεις α' μέχρι και στ' ορίζεται ο χρόνος δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (23.3.1990), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από αυτές.

3. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι χρόνος έναρξης εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1882/1990 είναι η 23 Μαρτίου 1990, αφού δεν ορίζεται από αυτές διαφορετικός χρόνος έναρξης ισχύος και κατά συνέπεια οι διατάξεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που προέκυψαν με βάση τον ισολογισμό που έκλεισαν οι επιχειρήσεις με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 1989. Επομένως, για τον καθορισμό των δαπανών που αντιστοιχούν στα απαλλασσόμενα της φορολογίας εισοδήματα των επιχειρήσεων κατά τη διαχειριστική χρήση 1989, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 35 του ν.δ. 3323/1955 όπως ίσχυαν πριν από την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.1882/1990.

                                                                                                                               Ο Υπουργός Οικονομικών

                                                                                                                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο