Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-07-2019 ]

7Β/847/2019 Απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά, της διανομής και της πώλησης δυαδικών δικαιωμάτων προαίρεσης (binary options) σε ιδιώτες πελάτες

(Απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά, της διανομής και της πώλησης δυαδικών δικαιωμάτων προαίρεσης (binary options) σε ιδιώτες πελάτες)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

Αποφ. 7Β/847/28-6-2019

(ΦΕΚ Β' 3024/26-07-2019)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την παρ. 1 του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 600/2014.

2. Το άρθρο 21 του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/567.
 
3. Το άρθρο 67 παρ. 3 (ια) του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α΄ 14 /2018).

4. Το άρθρο 78 παρ. 1ζ του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ Α΄ 167/1991).

5. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/2005).

6. Την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α΄ 137/1993), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α΄ 43 /1994) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α΄ 146/1995).

7. Την απόφαση (ΕΕ) 2018/795 της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών («ΕΑΚΑΑ») σχετικά με την προσωρινή απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά (marketing), της διανομής και της πώλησης δυαδικών δικαιωμάτων προαίρεσης (binary options) σε ιδιώτες πελάτες στο εσωτερικό της Ένωσης.

8. Την απόφαση (ΕΕ) 2018/1466, με την οποία η ΕΑΚΑΑ τροποποίησε και ανανέωσε την απόφαση (ΕΕ) 2018/795.

9. Την απόφαση (ΕΕ) 2018/2064, με την οποία η ΕΑΚΑΑ ανανέωσε την απόφαση (ΕΕ) 2018/1466.

10. Την απόφαση (ΕΕ) 2019/509, με την οποία η ΕΑΚΑΑ ανανέωσε την απόφαση (ΕΕ) 2018/1466 και την απόφαση (ΕΕ) 2018/2064.

11. Το γεγονός ότι υπάρχει σημαντική ανησυχία για την προστασία των επενδυτών από τη διάθεση στην αγορά, τη διανομή και την πώληση δυαδικών δικαιωμάτων προαίρεσης (binary options) σε ιδιώτες πελάτες, όπως διαπιστώνεται από την ΕΑΚΑΑ και αναλύεται στις ανωτέρω αναφερόμενες υπό στοιχ. 4 έως 7 αποφάσεις της και ως εκ τούτου συντρέχει η προϋπόθεση του στοιχείου α)
(i) της παρ. 2 του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 600/2014.

12. Ότι με τις υφιστάμενες κανονιστικές απαιτήσεις που ισχύουν βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας δεν αίρεται η σοβαρή ανησυχία για την προστασία των επενδυτών, όπως διαπιστώνεται από την ΕΑΚΑΑ και αναλύεται στις ανωτέρω αναφερόμενες υπό στοιχ. 4 έως 7 αποφάσεις της και ως εκ τούτου συντρέχει η προϋπόθεση του στοιχείου β) της παρ. 2 του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 600/2014. Επιπροσθέτως δεν υφίστανται άλλες εθνικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του θέματος.

13. Ότι το μέτρο αντιμετωπίζει τη σημαντική ανησυχία για την προστασία των επενδυτών και δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή τους επενδυτές, δυσανάλογες σε σχέση με τα οφέλη του μέτρου, όπως διαπιστώνεται από την ΕΑΚΑΑ και αναλύεται στις ανωτέρω αναφερόμενες υπό στοιχ. 4 έως 7 αποφάσεις της και ως εκ τούτου συντρέχει η προϋπόθεση του στοιχείου γ) της παρ. 2 του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 600/2014.

14. Ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει προβεί στην προσήκουσα διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και ως εκ τούτου συντρέχει η προϋπόθεση του στοιχείου δ) της παρ. 2 του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 600/2014.

15. Ότι το μέτρο δεν προκαλεί διακρίσεις εις βάρος υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που παρέχονται από άλλο κράτος μέλος και ως εκ τούτου συντρέχει η προϋπόθεση του στοιχείου ε) της παρ. 2 του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 600/2014.

16. Ότι δεν έχουν περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στοιχεία από τα οποία να προκύπτουν ενδείξεις ότι υπάρχουν δυαδικά δικαιώματα προαίρεσης (binary options) που να ενέχουν σοβαρή απειλή για την εύρυθμη λειτουργία και ακεραιότητα της φυσικής γεωργικής αγοράς και ως εκ τούτου συντρέχει η προϋπόθεση του στοιχείου στ) της παρ. 2 του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 600/2014.

17. Ότι σε περίπτωση που δεν ισχύουν πλέον οι προϋποθέσεις του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 600/2014, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα ανακαλέσει τους περιορισμούς που τίθενται με την παρούσα απόφαση, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 600/2014.

18. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζει ομόφωνα:

Άρθρο 1
Απαγόρευση των δυαδικών δικαιωμάτων προαίρεσης (binary options) για ιδιώτες πελάτες


1. Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά (marketing), η διανομή ή η πώληση δυαδικών δικαιωμάτων προαίρεσης (binary options) σε ιδιώτες πελάτες.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ανεξάρτητα από το εάν διαπραγματεύεται σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης, ένα δυαδικό δικαίωμα προαίρεσης είναι ένα παράγωγο που πληροί τους ακόλουθους όρους:
α) Πρέπει να διακανονίζεται σε μετρητά ή μπορεί να διακανονιστεί σε μετρητά κατόπιν επιλογής ενός από τους συμβαλλομένους, εκτός αδυναμίας πληρωμής ή συνδρομής άλλου λόγου καταγγελίας•
β) Προβλέπει μόνο την πληρωμή όταν κλείνει η θέση (close-out) ή στη λήξη•
γ) Η πληρωμή του περιορίζεται σε: i) ένα προκαθορισμένο σταθερό ποσό ή μηδενικό ποσό, εάν το υποκείμενο στοιχείο του παραγώγου πληροί μία ή περισσότερες προκαθορισμένες προϋποθέσεις, και ii) ένα προκαθορισμένο σταθερό ποσό ή μηδενικό ποσό, εάν το υποκείμενο στοιχείο του παραγώγου δεν πληροί μία ή περισσότερες προκαθορισμένες προϋποθέσεις.

3. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν ισχύει όταν: α) το δυαδικό δικαίωμα προαίρεσης για το οποίο το χαμηλότερο από τα δύο προκαθορισμένα σταθερά ποσά ισούται τουλάχιστον με τη συνολική πληρωμή που καταβάλλει ο πελάτης ιδιώτης για το δυαδικό δικαίωμα προαίρεσης, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων προμηθειών, αμοιβών και παρεπόμενων εξόδων συναλλαγής• β) το δυαδικό δικαίωμα προαίρεσης πληροί τους ακόλουθους όρους: i) η διάρκεια ισχύος από την έκδοση έως την ημερομηνία λήξης είναι τουλάχιστον 90 ημερολογιακές ημέρες• ii) διατίθεται στο κοινό ενημερωτικό δελτίο, το οποίο καταρτίζεται και εγκρίνεται σύμφωνα με το νόμο 3401/2005, όπως ισχύει, ή την οδηγία 2003/71/ΕΚ ή τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 • και iii) το δυαδικό δικαίωμα προαίρεσης δεν εκθέτει τον πάροχο στον κίνδυνο αγοράς καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος του και ο πάροχος ή οποιαδήποτε οντότητα του ομίλου του παρόχου δεν πραγματοποιεί κανένα κέρδος ή ζημία από το δυαδικό δικαίωμα προαίρεσης, πέραν των προμηθειών, αμοιβών ή παρεπόμενων χρεώσεων συναλλαγής που γνωστοποιούνται προηγουμένως.

Άρθρο 2
Απαγόρευση συμμετοχής σε δραστηριότητες καταστρατήγησης


Απαγορεύεται η συμμετοχή, εν γνώσει και εκ προθέσεως, σε δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαιτήσεων του άρθρου 1, μεταξύ άλλων, ενεργώντας ως υποκατάστατο του παρόχου δυαδικών δικαιωμάτων προαίρεσης.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος και εφαρμογή


Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της και εφαρμόζεται από την 4η Ιουλίου 2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο