Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-04-1990 ]

ΠΟΛ.1070/4.4.1990 Δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου η εξόφληση νοσηλείων κτλ. από ασφαλιστικά ταμεία

(Δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου η εξόφληση νοσηλείων κτλ. από ασφαλιστικά ταμεία )

 ΠΟΛ. 1070/4.4.1990  Δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου η εξόφληση νοσηλείων κτλ. από ασφαλιστικά ταμεία

Εγκ. 1026996/1467/0014/Πολ. 1070/4.4.1990

1. Με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 15ε του Κώδικα Χαρτοσήμου ορίζεται, ότι σε τέλος 2% υπόκειται το τιμολόγιο ή η απόδειξη ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο εξόφλησης από ιατρούς, κλινικές ή νοσηλευτικά ιδρύματα νοσηλείων εν γένει, οποιοσδήποτε και αν είναι αυτός που καταβάλλει αυτά. Εφόσον η εξόφληση των εν λόγω εξόδων υποβλήθηκε στο ως άνω τέλος, η τυχόν απόδοση από το Δημόσιο, τους Δήμους, τις Κοινότητες ή άλλα νομικά πρόσωπα ή ασφαλιστικούς οργανισμούς ή Ταμεία του ποσού αυτών στον προκαταβάλοντα δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται ανάλογα και επί εξόδων κηδείας.

Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει, ότι ως προϋπόθεση για την μη υπαγωγή σε τέλος χαρτοσήμου των νοσηλείων και των εξόδων κηδείας κατά την εξόφλησή τους από τα Δημόσια, Δημοτικά κλπ. ταμεία, τίθεται η υπαγωγή προηγουμένως των εν λόγω νοσηλείων και των εξόδων κηδείας σε τέλος χαρτοσήμου.

2. Μετά την υπαγωγή από 1-1-1987 στο καθεστώς του ΦΠΑ των νοσηλείων και των εξόδων κηδείας, έγινε δεκτό με τη διαταγή μας Α. 3994/176/Πολ. 122/1987, ότι η εξόφλησή τους από τα Δημόσια, Δημοτικά ή Κοινοτικά Ταμεία, Ταμεία Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Συντάξεων Προνοίας ή Ασφάλισης, ως ασφαλιστική παροχή αυτών προς τους ασφαλισμένους τους, υπόκειται στο τέλος χαρτοσήμου 1% (πλέον εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ), της διάταξης του άρθρου 15 παρ. 18Α του Κώδικα Χαρτοσήμου, καθ' όσον κρίθηκε, ότι με την υπαγωγή των νοσηλείων και των εξόδων κηδείας στο καθεστώς του φόρου προστιθέμενης αξίας δεν πληρούται η προϋπόθεση της προαναφερόμενης διάταξης.

3. Με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 19 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43Α'), προβλέπεται ότι, όπου από τις κείμενες διατάξεις ορίζεται, ότι η μη υπαγωγή σε τέλος χαρτοσήμου μιας σύμβασης, πράξης, σχέσης ή συναλλαγής η υπαγωγή της σε πάγιο τέλος εξαρτάται από την προηγούμενη υπαγωγή κάποιας άλλης σύμβασης, πράξης κλπ. στο προσήκον τέλος χαρτοσήμου, θεωρείται ότι πληρούται η προϋπόθεση αυτή και στην περίπτωση, που η σύμβαση, πράξη κλπ. αυτή έχει υπαχθεί στη ρύθμιση του φόρου προστιθέμενης αξίας (σχετική διαταγή μας 1024409/1298/0014/Πολ. 1063/27.3.1990).

4. Εν όψει των ανωτέρω, από τη δημοσίευση του ν. 1882/1990 δηλαδή από 23-3-1990, η εξόφληση από τα ασφαλιστικά ταμεία εν γένει και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς των νοσηλείων και των εξόδων κηδείας, που προκαταβλήθηκαν από τους ασφαλισμένους τους, δεν θα υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου και συνεπώς ούτε και στο τέλος χαρτοσήμου 1% της ανωτέρω διάταξης του άρθρου 15 παρ. 18Α του Κώδικα Χαρτοσήμου καθ' όσον, η προϋπόθεση, που τίθεται στην προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 15ε παρ. 4 του Κώδικα Χαρτοσήμου, για τη μη υπαγωγή σε τέλος χαρτοσήμου, πληρούται πλέον, δεδομένου ότι τα νοσήλεια και τα έξοδα κηδείας έχουν υπαχθεί στο καθεστώς του φόρου προστιθέμενης αξίας.

Ειδικά επί των εξόδων κηδείας παρατηρούμε, ότι η μη υπαγωγή των εξόδων αυτών σε τέλος χαρτοσήμου κατά την εξόφλησή τους τελεί υπό την απαραίτητη προϋπόθεση, ότι το καταβαλλόμενο στο δικαιούχο χρηματικό ποσό είναι ίσο ή μικρότερο με το ποσό που αναγράφεται στο δελτίο παροχής υπηρεσιών του γραφείου τελετών, το οποίο υπήχθη στο φόρο προστιθέμενης, δηλαδή το ποσό που αποτελεί την αμοιβή του γραφείου τελετών. Εάν όμως το ποσό αυτό είναι μεγαλύτερο του αναγραφόμενου στο δελτίο αυτό, για το πέραν τούτου καταβαλλόμενο στο δικαιούχο χρηματικό ποσό οφείλεται το τέλος χαρτοσήμου 1% (πλέον εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ) της ανωτέρω διάταξης του άρθρου 15 παρ. 18Α του Κώδικα Χαρτοσήμου, καθ' όσον το επιπλέον αυτό ποσό αποτελεί ασφαλιστική παροχή των ασφαλιστικών ταμείων και των ασφαλιστικών οργανισμών προς τους ασφαλισμένους τους.

Επομένως, από 23-3-1990 έπαυσε να ισχύει η αντίθετου περιεχομένου διαταγή μας Α. 3994/176/Πολ. 122/1987, που αναφερόταν στα τέλη χαρτοσήμου, που οφείλονταν κατά την εξόφληση των εξόδων κηδείας από τα ασφαλιστικά ταμεία και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

5. Διευκρινίζεται, ότι η ανωτέρω ειδική ρύθμιση αφορά μόνο την εξόφληση των νοσηλείων και των εξόδων κηδείας. Συνεπώς, κατά την εξόφληση των λοιπών παροχών ή βοηθημάτων, που καταβάλλονται από τα ασφαλιστικά ταμεία και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους ασφαλισμένους τους με οποιαδήποτε αιτιολογία (π.χ. λόγω νοσηλείων που καταβλήθηκαν από τους ασφαλισμένους στην αλλοδαπή, πρόσθετης περίθαλψης, εξόδων μετακίνησης ασφαλισμένου, εξόδων φαρμακευτικών, δαπάνης αποκλειστικής νοσοκόμου κλπ.), θα οφείλεται το τέλος χαρτοσήμου 1% (πλέον εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ) της διάταξης του άρθρου 15 παρ. 18Α του Κώδικα Χαρτοσήμου, ανεξάρτητα από το ύψος τους, και αδιάφορα αν τα ποσά των παροχών ή των βοηθημάτων αυτών καλύπτονται ή όχι με αποδείξεις ή άλλα έγγραφα, που έχουν υπαχθεί προηγουμένως σε τέλος χαρτοσήμου ή σε φόρο προστιθέμενης αξίας.

 

 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο