Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-03-1990 ]

ΠΟΛ.1067/27.3.1990 Aμεση περαίωση ελέγχου για επιστροφή φόρων σε αλλοδαπές επιχειρήσεις

(Aμεση περαίωση ελέγχου για επιστροφή φόρων σε αλλοδαπές επιχειρήσεις )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 1067/27.3.1990 Aμεση περαίωση ελέγχου για επιστροφή φόρων σε αλλοδαπές επιχειρήσεις

Εγκ. 1024550/386/008Α'/ΠΟΛ. 1067/27.3.1990

Με την εγκύκλιό μας 1006012/42/0008Α'/19-1-1990 (Πολ. 1013) καθιερώθηκε μια νέα διαδικασία εφαρμογής των προαναφερομένων συμβάσεων, αυτή της πιστοποίησης της φορολογικής κατοικίας (Residence Certification System), η οποία προβλέπει την άμεση εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων των Συμβάσεων, με την προϋπόθεση προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Με την ίδια εγκύκλιο επισημαίνουμε ότι, για τις αιτήσεις των αλλοδαπών δικαιούχων που είχαν υποβληθεί σύμφωνα με την παλαιότερη διαδικασία εφαρμογής των Συμβάσεων, αυτή της επιστροφής του φόρου (Refund System) -Εγκύκλιός μας Ε.7911/120/10.4.1985 Πολ. 79- και οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί, θα πρέπει να επισπευσθεί ο έλεγχος και να επιστραφεί ο επιπλέον παρακρατηθείς φόρος, στις περιπτώσεις βέβαια που συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Επειδή συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες αλλοδαπών επιχειρήσεων καθώς και αλλοδαπών φορολογικών Αρχών, αφενός μεν για καθυστερήσεις στον έλεγχο των εκκρεμών αιτήσεων επιστροφής φόρου -πράγμα που διαπιστώνεται και από την Υπηρεσία μας- αφετέρου δε για επιλεκτική εκ μέρους σας προώθηση του ελέγχου ορισμένων αιτήσεων, κατά παρέκκλιση της σειράς προτεραιότητάς τους, χωρίς να υπάρχει ειδικός λόγος, παρακαλούμε να καταβληθεί από μέρους σας κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση περαίωση του ελέγχου των εκκρεμών αιτήσεων επιστροφής φόρου κατά σειρά προτεραιότητας αυτών το συντομότερο δυνατόν.

Πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα ότι με τις παραπάνω αναφερόμενες εγκυκλίους δε δημιουργείται, όπως είναι φυσικό νέο νομικό καθεστώς σχετικά με τη φορολογία των εισοδημάτων που αλλοδαπά πρόσωπα, κάτοικοι συμβατικών χωρών, αποκτούν στην Ελλάδα. Το νομικό καθεστώς καθορίζεται από τις Συμβάσεις αποφυγής της διπλής φορολογίας του εισοδήματος, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν.

Με τις εγκυκλίους καθορίζεται μόνο η διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθείται για την εφαρμογή του νομικού αυτού καθεστώτος, το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν επηρεάζεται από αυτές.

Συνέπεια του γεγονότος αυτού είναι ότι η εγκύκλιός μας 1006012/48/0008Α'/19.1.1990 ΠΟΛ.1013/19.1.1990, επειδή καθιερώνει απλά μια διαδικασία εφαρμογής των Συμβάσεων, χωρίς να θίγει ούτε κατ' ελάχιστον το νομικό καθεστώς αυτών, έχει αναδρομική εφαρμογή, με την έννοια ότι καλύπτει και περιπτώσεις για τις οποίες η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων για την απόδοση στο Δημόσιο του παρακρατούμενου φόρου έληξε πριν από τις 19.1.1990, (ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της), υποβάλλονται όμως εκπρόθεσμα μετά την ημερομηνία αυτή. Βέβαια, στις περιπτώσεις αυτές θα επιβληθεί η νόμιμη προσαύξηση (λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης) ο υπολογισμός της όμως θα γίνει με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που προβλέπονται στις σχετικές συμβάσεις και όχι με βάση εκείνους που προβλέπει η εσωτερική νομοθεσία.

Έπειτα από τα παραπάνω, οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, από την ημερομηνία έκδοσης της νέας εγκυκλίου (ΠΟΛ. 1013) δηλ. από 19.1.1990, καλούνται να εφαρμόζουν άμεσα τις διατάξεις των Συμβάσεων, εφόσον βέβαια προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αδιάφορα αν σε ορισμένες περιπτώσεις οι δηλώσεις για την απόδοση του παρακρατούμενου φόρου έπρεπε να είχαν υποβληθεί σε προθεσμία που έληξε πριν από τις 19.1.1990. Εξαίρεση από την εφαρμογή της νέας διαδικασίας, όπως αυτό αναφέρεται στην πιο πάνω εγκύκλιο, αποτελεί η Σύμβαση Ελλάδας-Αυστρίας (Ν.Δ. 994/1971, άρθρα 11 και 12).

Οι κ.κ. επιθεωρητές στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την πιστή εφαρμογή της.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο