Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-07-2019 ]

771/565/2019 Α' Τροποποίηση παραρτήματος του άρθρου 50 της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/01-11-2018 κοινής υπουργικής απόφασης“Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β' 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)»”., (ΦΕΚ 4898/Β΄/2018)

(Α' Τροποποίηση παραρτήματος του άρθρου 50 της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/01-11-2018 κοινής υπουργικής απόφασης“Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β' 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)»”., (ΦΕΚ 4898/Β΄/2018))

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. απόφ. 771/565/6-6-2019

(ΦΕΚ Β' 2913/12-07-2019)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ. Α΄/ 2-3-2011) «Περί συστάσεως του ΕΟΠΥΥ».

2. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/τ. Α΄/ 17-2-2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, αλλαγή σκοπού του ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις».

3. Την Γ4β/Γ.Π.οικ.6049/23-1-2019 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 30/τ. ΥΟΔΔ/25-01-2019) περί διορισμού του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ.

4. Την ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/01-11-2018 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4898/01.11.2018) “Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/2018 (Β΄ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο
«Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)”, άρθρο 50.

5. Την 46415/22-11-2018 απόφαση“Προσθήκη παραρτήματος του άρθρου 50 «ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ», της ΕΑΛΕ/ Γ.Π.80157/1-11-2018 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 4898/Β΄/2018), με περιεχόμενο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.”, ΦΕΚ 5464/τ. Β΄/ 06-12-2018.

6. Την ΔΒ3Η/οικ.9032/08-03-2019 απόφαση «A’Τροποποίηση παραρτήματος του άρθρου 52 της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/ 01-11-2018 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 4898/ Β΄/2018), με περιεχόμενο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.», ΦΕΚ 929/τ. Β΄/19-03-2019.

7. Την με αρ. ΔΒ3Η/506/οικ. 21357/05-06-2019 έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, ούτε στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

αποφασίζει:

Τη συμπλήρωση-τροποποίηση της 46415/22-11-2018 απόφασης (ΦΕΚ 5464/Β΄/06-12-2018), σύμφωνα με τον προσαρτημένο Πίνακα, ο οποίος καθορίζει τους κωδικούς παθήσεων βάσει της κωδικοποίησης ICD-10 για τη χορήγηση οστομικών υλικών καθώς και τον αναγκαίο αριθμό ανά είδος. Ο Πίνακας αποτελεί παράρτημα του άρθρου 50 «Οστομικά Υλικά» της με αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/01-11-2018 (ΦΕΚ 4898/τ. Β΄/1-11-2018)
όπως ισχύει κάθε φορά.

Ο Πίνακας αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο