Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-04-1990 ]

ΠΟΛ.1084/12.4.1990 Ρυθμίσεις για την απόδοση του παρακρατούμενου φόρου 15% από κέρδη συμμετοχής σε ΕΠΕ

(Ρυθμίσεις για την απόδοση του παρακρατούμενου φόρου 15% από κέρδη συμμετοχής σε ΕΠΕ )

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

 ΠΟΛ. 1084/12.4.90 Ρυθμίσεις για την απόδοση του παρακρατούμενου φόρου 15% από κέρδη συμμετοχής σε ΕΠΕ

Υ.Α. 1028282/482/Α0012/ΠΟΛ. 1084/12.4.90

Έχοντας υπόψη κλπ.

                                                             Αποφασίζουμε

1. Δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου 15% από κέρδη Ε.Π.Ε. οικον. έτους 1990 και επομένων θα υποβάλλονται στις νόμιμες προθεσμίες σε απλό έντυπο δήλωσης, στο οποίο θα αναγράφονται  η επωνυμία της ΕΠΕ και τα λοιπά στοιχεία αυτής, ο χρόνος έγκρισης του ισολογισμού, η ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου, καθώς και ο υπολογισμός του φόρου.

2. Η πιο πάνω δήλωση θα θεωρείται από το αρμόδιο τμήμα της ΔΟΥ που θα σημειώνει σ' αυτή το συνολικό ποσό της οφειλής της ΕΠΕ και σε περίπτωση που ο φόρος θα καταβληθεί σε δόσεις, το ποσό της πρώτης δόσης, καθώς και την ημερομηνία καταβολής της δεύτερης και τρίτης δόσης, για την οποία ο οφειλέτης υπογράφει στη δήλωση ότι έλαβε γνώση του χρόνου καταβολής τους.

Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής δεν υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης 10% επί του φόρου.

3. Όταν ο οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται σε δόσεις η πρώτη δόση καταβάλλεται με την υποβολή της πιο πάνω εμπρόθεσμης δήλωσης, μέσα στον πρώτο (επόμενο) από την παρακράτηση μήνα.

4. Η δεύτερη και τρίτη δόση θα καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του δεύτερου (μεθεπόμενου) και τρίτου από την παρακράτηση μήνα, αντίστοιχα.

5. Τόσο για την εφάπαξ καταβολή, όσο και για την καταβολή του φόρου σε δόσεις, το τμήμα της ΔΟΥ που έχει θεωρήσει τη δήλωση συντάσσει, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή της δήλωσης, χρηματικό κατάλογο, στον οποίο (στη στήλη των παρατηρήσεων) γράφονται τα στοιχεία του αποδεικτικού καταβολής του φόρου, καθώς και η ημερομηνία καταβολής της δεύτερης και τρίτης δόσης.

6. Αν η πιο πάνω δήλωση υποβλήθηκε εκπρόθεσμα, κατά την υποβολή της καταβάλλονται και οι ληξιπρόθεσμες δόσεις, ο δε πρόσθετος φόρος υπολογίζεται στη συνολική οφειλή της Ε.Π.Ε. και καταβάλλεται εφάπαξ.

7. Αντί για την ανωτέρω δήλωση οι υπόχρεοι δύνανται να αποδίδουν τον παρακρατηθέντα φόρο μαζί με τη δήλωση αποτελεσμάτων (κερδών-ζημιών), σημειώνοντας το φόρο που πρέπει να αποδοθεί στην τελευταία σελίδα της δήλωσης αποτελεσμάτων.

8. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο