Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-07-2019 ]

1098269 ΕΞ 2019 Κοινοποίηση των Εκτελεστικών Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 2019/705, 2019/822, 2019/823 και 2019/830 της Επιτροπής της 2ης, της 17ης και της 15ης της Μαΐου 2019, σχετικά με την κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

(Κοινοποίηση των Εκτελεστικών Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 2019/705, 2019/822, 2019/823 και 2019/830 της Επιτροπής της 2ης, της 17ης και της 15ης της Μαΐου 2019, σχετικά με την κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1098269 ΕΞ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Ελισάβετ Ζαμπόγλου
Τηλέφωνο: 210 6987485
Fax: 210 6987506
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των Εκτελεστικών Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 2019/705, 2019/822, 2019/823 και 2019/830 της Επιτροπής της 2ης, της 17ης και της 15ης της Μαΐου 2019, σχετικά με την κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τους Κανονισμούς που αναφέρονται στο θέμα σχετικά με την δασμολογική κατάταξη των παρακάτω ειδών και σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με το παράρτημα του κοινοποιούμενου Κανονισμού (ΕΕ) 2019/705, σβούρα από πλαστική ύλη, με εκτοξευτήρα και κορδόνι περιστροφής η οποία τίθεται σε κίνηση με τον εκτοξευτήρα και το κορδόνι περιστροφής και προορίζεται για την ψυχαγωγία προσώπων, κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 9503 00 95, ως άλλο παιχνίδι από πλαστική ύλη. Παρόλο που το είδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς άμιλλας μεταξύ δύο ή περισσότερων προσώπων, η εν λόγω χρήση δεν είναι εγγενές στοιχείο των αντικειμενικών χαρακτηριστικών του είδους όταν αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά. Επομένως το είδος αποκλείεται από την κλάση 9504, ως παιχνίδι συντροφιάς.

2. Σύμφωνα με το παράρτημα του κοινοποιούμενου Κανονισμού (ΕΕ) 2019/822, είδος (καλούμενο «βιδωτός πάσσαλος») από φύλλα επιψευδαργυρωμένου χάλυβα με εμβάπτιση εν θερμώ, κυκλικής διατομής, μήκους περίπου 55 cm και εξωτερικής διαμέτρου 6 cm του οποίου το ένα άκρο είναι κωνικό και φέρει σπείρωμα ενώ το άλλο διαθέτει ένα στοιχείο σχήματος U με οπές για την τοποθέτηση βιδών και είναι σχεδιασμένο για να βιδώνεται στο έδαφος ή σε άλλο υποκείμενο υλικό προκειμένου στη συνέχεια να στερεώνονται μόνιμα σε αυτό ξύλινοι στύλοι κατασκευών, κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 7308 90 59, ως μέρος κατασκευών από χάλυβα. Το είδος αποκλείεται από την κλάση 7326 διότι έχει τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά των «μερών κατασκευών» της κλάσης 7308 καθώς είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη συναρμολόγηση των κατασκευαστικών στοιχείων· όταν η κατασκευή τοποθετηθεί παραμένει σε αυτή τη θέση.

3. Σύμφωνα με το παράρτημα του κοινοποιούμενου Κανονισμού (ΕΕ) 2019/823, έτοιμο τεχνούργημα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου, αποτελούμενο από μια δέσμη ξαναδιευθετημένων (κατά τη φυσική τους φορά) τριχών κεφαλής ανθρώπου συνδεδεμένων στο ένα άκρο το οποίο είναι έτοιμο, χωρίς περαιτέρω επεξεργασία, για ενσωμάτωση στο τριχωτό της κεφαλής, με θέρμανση, κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 6704 20 00, ως μπούκλα ή ανάλογο είδος από τρίχες κεφαλής ανθρώπου. 

4. Σύμφωνα με το παράρτημα του κοινοποιούμενου Κανονισμού (ΕΕ) 2019/830, είδος ορθογώνιου σχήματος με στρογγυλεμένες γωνίες, από καλουπωμένη πλαστική ύλη, με τη μορφή περιβλήματος που καλύπτει το οπίσθιο τμήμα και τις πλευρές κινητού τηλεφώνου, διαστάσεων περίπου 7 χ 14 χ 0,8 cm., του οποίου η εξωτερική επιφάνεια καλύπτεται με δερμάτινη στρώση, ενώ η εσωτερική επιφάνεια, η οποία έρχεται σε επαφή με το οπίσθιο τμήμα του κινητού τηλεφώνου, είναι επενδυμένη με συνθετικές ή τεχνητές ίνες (μικροΐνες) και είναι σχεδιασμένο να περιβάλλει και να προστατεύει το οπίσθιο τμήμα και τις πλευρές κινητού τηλεφώνου, κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 3926 90 97, ως άλλο τεχνούργημα από πλαστικές ύλες. Η δερμάτινη στρώση απλώς βελτιώνει την εμφάνιση του είδους ενώ η πλαστική ύλη είναι αυτή που περιβάλλει και προστατεύει το κινητό τηλέφωνο και προσδίδει τον ουσιώδη χαρακτήρα στο είδος. Επομένως, η κατάταξη του είδους στην κλάση 4205, ως άλλο τεχνούργημα από δέρμα, αποκλείεται.


5. Οι Δεσμευτικές Δασμολογικές Πληροφορίες που έχουν εκδοθεί από τις Τελωνειακές Αρχές των κρατών - μελών και δεν είναι σύμφωνες με τους κοινοποιούμενους Κανονισμούς, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται για χρονικό διάστημα 3 μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 9 του Καν. (ΕΕ) 952/2013.

6. Οι κοινοποιούμενοι Κανονισμοί αρχίζουν να ισχύουν την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή τους στην «Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.» (L120/8-5-2019, L134/22-5-2019 και L137/23-5-2019)
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο