Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-03-1990 ]

ΠΟΛ.12/2121.3.1990 Τροποποιήσεις διατάξεων μετοικεσίας με πιστοποιητικά μέχρι 31.7.1990

(Τροποποιήσεις διατάξεων μετοικεσίας με πιστοποιητικά μέχρι 31.7.1990 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 12/21.3.90 Τροποποιήσεις διατάξεων μετοικεσίας με πιστοποιητικά μέχρι 31.7.1990

Δ. 708/49/Β0018/Πολ. 12/21.3.90

Σε συνέχεια των Δ. 342/90 και Δ. 411/90 σχετικών με τα οποία σας είχαμε γνωρίσει Δ. 342/29/Β0018/12.2.90 ΑΥΟ, καθώς και του Δ. 553/90 σχετικού με το οποίο σας πληροφορήσαμε για την αναστολή εφαρμογής ορισμένων διατάξεων της Δ. 342/29/Β0018/12.2.90 ΑΥΟ που έγινε με την Δ. 553/42/Β0018/6.3.90 ΑΥΟ, σας κοινοποιούμε την τελευταία αυτή Απόφαση (Δ. 553/42/6.3.90) και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων και των δύο αποφάσεων (Δ. 342/29/12.2.90 ΑΥΟ και Δ 553/42/6.3.90) καθώς και για διευκόλυνσή σας, σας παρέχουμε κατωτέρω ενοποιημένες οδηγίες εφαρμογής τους. Επομένως στο εξής για την εφαρμογή των παραπάνω δύο Αποφάσεων, θα λαμβάνετε υπόψη μόνο τις οδηγίες που σας παρέχουμε με την παρούσα.

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΩΝ

1. Τα δικαιούχα πρόσωπα (από οποιαδήποτε χώρα και αν μετοικούν) με πιστοποιητικό μετοικεσίας που η έκδοσή του θα γίνει από την 1.8.90 και μετά, θα μπορούν να εισάγουν ΜΟΝΟ το συγκεκριμένο επιβατικό αυτοκίνητο ή αυτοκινούμενο τροχόσπιτο που είχαν στην κυριότητά τους και χρησιμοποίησαν στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας τους για έξι (6) τουλάχιστον μήνες, πριν μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα (πρόσωπα Κεφ. Β') ή πριν την οριστική τους επιστροφή (πρόσωπα Κεφ. Η') χωρίς να υπάρχει περιορισμός κυβισμού για την παροχή ολικής απαλλαγής από το Ε.Φ.Κ.

2. Αντίθετα, για την κατηγορία μετοικούντων προσώπων του άρθρου 12Α της Α. 245/88 ΑΥΟ (Έλληνες και Ομογενείς Πόντιοι), η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει από 19.2.90 δηλαδή τα δικαιούχα πρόσωπα της κατηγορίας αυτής που η βεβαίωση του Προξενείου στη Μόσχα έχει ημερομηνία έκδοσης από 19.2.90 και μετά, μπορούν να εισάγουν ΜΟΝΟ το συγκεκριμένο επιβατικό αυτοκίνητο που είχαν στην κυριότητά τους και χρησιμοποιούσαν στην ΕΣΣΔ τουλάχιστον 6 μήνες πριν επαναπατρισθούν.

3. Εξαίρεση από τον κανόνα της ανωτέρω παραγράφου 1, υπάρχει μόνο για τα δικαιούχα πρόσωπα που μετοικούν από τις Ηπείρους ΑΜΕΡΙΚΗ, ΑΦΡΙΚΗ και ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, τα οποία μπορούν και μετά την 31.7.90, εάν δεν κάνουν χρήση της παραπάνω δυνατότητας, να εισάγουν επιβατικό αυτοκίνητο ή αυτοκινούμενο τροχόσπιτο από οποιαδήποτε χώρα ή από τα παραγόμενα στην Ελλάδα, με τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 5 της Δ. 245/88 ΑΥΟ. Στις περιπτώσεις αυτές, όπως είναι γνωστό παρέχεται ολική απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., για αυτοκίνητα κυβισμού μέχρι 2.000 κ. εκ. ή μέχρι 1.100 κ. εκ. για αυτοκίνητα με κινητήρα WANKEL. Για τα μεγαλύτερου κυβισμού καταβάλλεται το 1/3 του συνολικού Ε.Φ.Κ. Επίσης καταβάλλεται οπωσδήποτε στην Ελλάδα ο ΦΠΑ που αναλογεί.

4. Στα δικαιούχα πρόσωπα που θα έχουν εφοδιαστεί με πιστοποιητικό μετοικεσίας με ημερομηνία έκδοσης ΠΡΙΝ την 1.8.90 η βεβαίωση του Προξενείου Μόσχας (Έλληνες και Ομογενείς Πόντιοι) ΠΡΙΝ την 19.2.90, θα παρέχεται ολική απαλλαγή από τον ΕΦΚ, ανεξάρτητα από τον κυβισμό του επιβατικού αυτοκινήτου ή του αυτοκινούμενου τροχόσπιτου, όταν τελωνίζεται (από 19.2.90 και μετά) το συγκεκριμένο που είχαν στην κυριότητά τους και χρησιμοποιούσαν για τουλάχιστον 6 μήνες στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας τους, πριν μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα ή πριν την οριστική επιστροφή τους.

5. Για την απόδειξη της προϋπόθεσης της εξάμηνης κυριότητας και χρήσης του επιβατικού αυτοκινήτου, εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που σας έχουν δοθεί της Δ. 357/22/28.3.88 ΔΥΟ (ΤΙΤΛΟΣ IV, ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, Στοιχείο α, παρ. 1 άρθρο 5), με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις της Δ. 245/88 απόφασης.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδεικνύεται στις περιπτώσεις που, λόγω της εξαγωγής του επιβατικού οχήματος, σε ορισμένες χώρες, είναι απαραίτητη η αλλαγή του τίτλου κυριότητας ή της άδειας κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να μην προκύπτει από το νέο τίτλο κυριότητας η άδεια κυκλοφορίας, ο συνολικός χρόνος κατοχής του επιβατικού οχήματος από το δικαιούχο πρόσωπο. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να σας προσκομίζονται πρόσθετα επίσημα δικαιολογητικά (προηγούμενοι τίτλοι, βεβαιώσεις αρμοδίων αρχών της χώρας κλπ.), από τα οποία να προκύπτει και ο προηγούμενος χρόνος κατοχής του επιβατικού οχήματος, για τη διαπίστωση συνδρομής ή μη της προϋπόθεσης.

6. Στην εισαγωγή των αυτοκινήτων εξακολουθούν να ισχύουν οι γνωστοί περιορισμοί για την παλαιότητά τους.

Β. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΠΟΝΤΙΟΥΣ

Στις κατηγορίες αυτές μετοικούντων, παρέχεται η δυνατότητα 19-2-90 να εισαγάγουν ατελώς επιπλέον είδη οικοσκευής, αξίας μέχρι 1.500.000 δρχ. αντί του ενός (1) εκατομμυρίου που ίσχυε. Η απαλλαγή αυτή εφαρμόζεται και για όσους έχουν πάρει πιστοποιητικό ή βεβαίωση πριν την 19.2.90. Υπενθυμίζεται ότι τα είδη αυτά θα πρέπει να εισάγονται και να τελωνίζονται όλα μαζί μια φορά (και όχι τμηματικά) μέσα σε 12 μήνες από την έκδοση του πιστοποιητικού μετοικεσίας ή της βεβαίωσης, κατά περίπτωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12Α της Δ. 245/88 ΑΥΟ, οι Ομογενείς Πόντιοι που μετοικούν από την ΕΣΣΔ με ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑΣ, υποχρεούνται όλα τα είδη τους (οικοσκευή, αυτοκίνητο, επιπλέον είδη κλπ.), να τα τελωνίζουν στην ίδια Τελωνειακή Αρχή. Κατά συνέπεια, το τελωνείο στο οποίο θα γίνεται η πρώτη εισαγωγή ειδών, δεν θα χορηγεί ακριβές αντίγραφο της βεβαίωσης μετοικεσίας, αλλά θα κάνει τμηματική εξόφλησή της κατά τις υπόλοιπες παραλαβές ειδών.

Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΩΝ

Για τις ανωτέρω αλλαγές στο καθεστώς των μετοικούντων, οι αρμόδιες Προξενικές και Τελωνειακές αρχές παρακαλούνται να ενημερώσουν τα δικαιούχα πρόσωπα.

Στο Παράρτημα του ενημερωτικού εντύπου που σας έχουμε στείλει με τη Λ. 411/39/Β0018/19.2.90 ΑΥΟ, θα προσθέσετε την εξής παρατήρηση στο τέλος της πρώτης σελίδας:

«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Οι ανωτέρω αλλαγές του στοιχείου β και δ1 του ΤΙΤΛΟΥ ΙΙΙ, καθώς και του στοιχείου Α1 του ΤΙΤΛΟΥ V, θα ισχύουν για όσους μετοικούν από 1.8.90 και μετά (έκδοση πιστοποιητικού)».

Δ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑΣ

Οι αρμόδιες ελληνικές Προξενικές αρχές, παρακαλούνται να επιφέρουν τις διορθώσεις στα υποδείγματα των πιστοποιητικών Μετοικεσίας, της Δήλωσης Μετοίκησης και της κατάστασης προσωπικών ειδών (Χώρος Β'), σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται, ώστε να ενημερώνονται πλήρως οι Μετοικούντες για τις ισχύουσες διατάξεις και να μην δημιουργούνται εκ των υστέρων προβλήματα.

Υπενθυμίζουμε ότι για τα δικαιούχα πρόσωπα του ΚΕΦ. Η' (Έλληνες εργαζόμενοι στο εξωτερικό, Δημόσιοι υπάλληλοι αποσπασμένοι στο εξωτερικό κλπ.), απαιτείται για την έκδοση του πιστοποιητικού μετοικεσίας και η προσκόμιση στο Προξενείο επίσημων δικαιολογητικών, από τα οποία να προκύπτει ότι έληξε οριστικά η εργασία τους στο εξωτερικό.

Το κείμενο της υπ' αρ. Δ. 553/90 αποφάσεως έχει ως εξής:

« ΆΑρθρο 1

Το άρθρο 2 της Λ. 342/29/Β0018/12.2.1990 ΑΥΟ, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΆΑρθρο 2

Οι διατάξεις της Δ. 245/88/ΑΥΟ, όπως ίσχυαν πριν από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις δικαιούχων προσώπων του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β' ή Η' για τα οποία θα εκδοθεί το προβλεπόμενο από την παράγραφο 1 του άρθρου 29 πιστοποιητικό μέχρι και την 31.7.1990, ή προκειμένου για τα πρόσωπα του άρθρου 12Α για τα οποία έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο από την παρ. 1 του άρθρου 29 πιστοποιητικό ή η προβλεπόμενη από το άρθρο 12Α βεβαίωση πριν την 19.2.1990».

ΆΑρθρο 2

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει και εφαρμόζεται από 19.2.1990.

2. Η παρούσα απόφαση να κυρωθεί με Νόμο».ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο