Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-07-2019 ]

Ε.2126/2019 Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. Α.1071/31-01-2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1035092 ΕΞ 2017 /03-03-2017 (ΦΕΚ 1000Β΄/24-03-2017) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ενεργειακών προϊόντων, όροι και προϋποθέσεις για την αναγνώριση των απωλειών αυτών»» (ΦΕΚ 806 Β΄/07-03-2019)

(Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. Α.1071/31-01-2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1035092 ΕΞ 2017 /03-03-2017 (ΦΕΚ 1000Β΄/24-03-2017) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ενεργειακών προϊόντων, όροι και προϋποθέσεις για την αναγνώριση των απωλειών αυτών»» (ΦΕΚ 806 Β΄/07-03-2019))

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 26/06/2019
Αριθ. Πρωτ.:Ε 2126/26-6-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑA) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α΄
2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ – ΤΜΗΜΑ Δ΄
B) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184, Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Κοράκης, Μ. Παπαδοπούλου
Χ. Χατζηαναστασίου
Ν. Νομικός
Τηλέφωνο: 210 6987423,422
210 7259326
210 6479247
Fax: 210 6987424-210 6468272
E-Mail: [email protected]
[email protected]
Url: www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Ε 2126/2019

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. Α.1071/31-01-2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1035092 ΕΞ 2017 /03-03-2017 (ΦΕΚ 1000Β΄/24-03-2017) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ενεργειακών προϊόντων, όροι και προϋποθέσεις για την αναγνώριση των απωλειών αυτών»» (ΦΕΚ 806 Β΄/07-03-2019).


Κοινοποιείται συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή η εν θέματι Απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 806 Β΄/07-03-2019 και έλαβε αριθμό ΑΔΑ: ΩΓ9Δ46ΜΠ3Ζ-54Δ.

Για λόγους ομοιόμορφης και ορθής εφαρμογής από τις Τελωνειακές Αρχές, με την κοινοποιούμενη Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 65 παρ. 3 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α΄ 265), όπως ισχύει, προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της φυσικής απομείωσης των ενεργειακών προϊόντων του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1035092 ΕΞ 2017/3.3.2017 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, ενώ αναδιατυπώνεται η σχετική διάταξη με την οποία καθορίζεται η επιβολή προστίμων σε περίπτωση διαπίστωσης ελλειμμάτων, του άρθρου 2, της ίδιας απόφασης.

Ειδικότερα επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1.Στο άρθρο 1 της εν λόγω Απόφασης, με το οποίο αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1035092 ΕΞ 2017/3.3.2017 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της μηνιαίας φυσικής απομείωσης των ενεργειακών προϊόντων κατά το στάδιο της αποθήκευσης σε φορολογική αποθήκη προκειμένου για την αναγνώριση αυτής βάσει των ποσοστών τα ανώτατα όρια των οποίων ορίζονται στο άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1035092 ΕΞ 2017/3.3.2017 Απόφασης.

Ειδικότερα καθορίζεται ότι η φυσική απομείωση υπολογίζεται ημερησίως λαμβάνοντας υπόψη το ισοζύγιο ημέρας, δηλαδή την ποσότητα που παρέμεινε αποθηκευμένη για μία ημέρα. Για τον προσδιορισμό του ισοζυγίου ημέρας λαμβάνεται υπόψη το ποσοτικό απόθεμα της προηγούμενης ημέρας καθώς και οι εισροές και εκροές ποσοτήτων της τρέχουσας ημέρας. Επιπλέον, ορίζεται ότι για κάθε ημέρα παραμονής ορισμένης ποσότητας ενεργειακών προϊόντων στην φορολογική αποθήκη, η φυσική απομείωση (φύρα) που αντιστοιχεί στην ημέρα παραμονής, υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό του όγκου του ενεργειακού προϊόντος επί το πηλίκον της διαίρεσης του ποσοστού (ή του συντελεστή) απομείωσης, όπως έχει καθοριστεί για το συγκεκριμένο προϊόν, διά του αριθμού των ημερών του μήνα. Η συνολική ποσότητα φυσικής απομείωσης για κάθε μήνα, είναι το άθροισμα των ημερησίων φυσικών απομειώσεων.

Προκειμένου να προσδιορισθεί η μηνιαία φυσική απομείωση των ενεργειακών προϊόντων εντός φορολογικής αποθήκης ο αιτών προβαίνει στον λογιστικό υπολογισμό του αποθέματος ημέρας για κάθε προϊόν, ως ακολούθως:

Επί παραδείγματι: Έστω ότι ο μήνας ξεκινάει με απόθεμα καυσίμου 1000 Λίτρα (L)

1η ημέρα

Εισήλθαν στη φορολογική αποθήκη 200 L καυσίμου και εξήλθαν 300 L
Προσδιορισμός φύρας για την 1η ημέρα του μήνα:
Υπόλοιπο προηγ. μήνα +1000 L
Εισροές +200 L
Εκροές -300 L
Απόθεμα ημέρας 900 L

Με την παραδοχή ότι ο μήνας έχει 30 ημέρες και ότι ο συντελεστής απομείωσης του καυσίμου είναι 0,30% η μέγιστη ποσότητα φύρας για την πρώτη ημέρα θα είναι:
Συντελεστής απομείωσης 0,30%(0,003) : 30 ημέρες = 0,0001
Απόθεμα ημέρας 900 L × 0,0001 = 0,09 L φύρα 1ης ημέρας

Αντίστοιχα υπολογίζεται το απόθεμα ημέρας για τις υπόλοιπες μέρες του μήνα. Προσθέτοντας τις ημερήσιες ποσότητες φύρας προκύπτει η μέγιστη ποσότητα που μπορεί να δικαιολογηθεί ως φύρα για όλο το μήνα.

Προς διευκόλυνση των υπηρεσιών και των οικονομικών φορέων επισυνάπτεται στην παρούσα παράδειγμα υπολογισμού φυσικής απομείωσης ενεργειακών προϊόντων με τη μορφή υπολογιστικού φύλλου, το οποίο είναι σε επεξεργάσιμη μορφή. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους θα συνυποβάλλουν για έλεγχο στις τελωνειακές αρχές συμπληρωμένο το φύλλο υπολογισμού της ημερήσιας απομείωσης ανά προϊόν και ανά φορολογική αποθήκη αναφορικά με τις ποσότητες των υποκείμενων σε ΕΦΚ προϊόντων τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής.

Εν συνεχεία, και αφού γίνει ο φυσικός έλεγχος θα υπολογιστεί η πραγματική φύρα προκειμένου να επαληθευθεί ότι δεν υπερβαίνει τα ποσοστά που έχουν υπολογισθεί βάσει του λογιστικού ελέγχου ως ανωτέρω. Στην περίπτωση που κατά τον υπολογισμό της πραγματικής φύρας διαπιστωθεί ότι υπερβαίνει τα μέγιστα ποσοστά που καθορίζονται στο άρθρο 1 της με αρ. ΔΕΦΚΦ Α 1035092 ΕΞ 2017/3.3.2017 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ., η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει στη βεβαίωση και είσπραξη των φορολογικών επιβαρύνσεων (ΕΦΚ, ΦΠΑ, κλπ) που αντιστοιχούν μόνο στις ποσότητες που υπερβαίνουν τις δικαιολογημένες ποσότητες νόμιμης φύρας.

2. Με το άρθρο 2 της Απόφασης, με το οποίο αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1035092 ΕΞ 2017/3.3.2017 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ καθορίζεται η επιβολή προστίμων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 119Α του ν. 2960/2001 στην περίπτωση που διαπιστώνονται ελλείμματα τα οποία υπερβαίνουν τις δικαιολογημένες ποσότητες νόμιμης φύρας και ως εκ τούτου επιβάλλονται πρόστιμα από πεντακόσια (500) ευρώ μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για κάθε παράβαση, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητά της, με την επιφύλαξη για την εφαρμογή των διατάξεων περί λαθρεμπορίας της παραγράφου 2 του άρθρου 119Α του ν. 2960/2001 εφόσον κρίνεται ότι συντρέχουν τα στοιχεία αυτής.

Συνημμένο:
Παράδειγμα φύλλου υπολογισμού ημερήσιας φυσικής απομείωσης

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο