Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-03-1990 ]

ΠΟΛ.1059/15.3.1990 Απλοποίηση της διαδικασίας απαλλαγής από το ΦΠΑ εισαγομένων ειδών για έργα ΝΑΤΟ

(Απλοποίηση της διαδικασίας απαλλαγής από το ΦΠΑ εισαγομένων ειδών για έργα ΝΑΤΟ )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

 ΠΟΛ.  1059/15.3.90 Απλοποίηση της διαδικασίας απαλλαγής από το ΦΠΑ εισαγομένων ειδών για έργα ΝΑΤΟ

1021871/1111/0014/ΠΟΛ. 1059/15.3.90

Έχοντας υπόψη κ.λ.π. αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τις διατάξεις της Π 4056/3029/1987 απόφασής μας, ως εξής:

1. Η περίπτωση α της παραγρ. 1 του άρθρου 5 της Π. 4056/3029/87 Α.Υ.Ο. αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Έγγραφη βεβαίωση εις τριπλούν, στον ανάδοχο του έργου, για το είδος και την ποσότητα των αγαθών που ενσωματώθηκαν ή εγκαταστάθηκαν στο συγκεκριμένο έργο για την πιστοποίηση αυτή, καθώς και την αμοιβή που αναλογεί σ' αυτό.

Από τα παραπάνω αντίτυπα της βεβαίωσης, το πρωτότυπο ο ανάδοχος υποβάλλει στον οικονομικό του έφορο, για τη συσχέτισή του με τον οικείο φάκελο και την οριστικοποίηση της απαλλαγής, που γίνεται με την επιφύλαξη των επομένων παραγράφων, το δεύτερο θα επισυνάψει ως δικαιολογητικό στο στέλεχος του τιμολογίου που θα εκδώσει προς την εποπτεύουσα το έργο αρχή, χωρίς φόρο και με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΩΣ Α.Υ.Ο.» Π. 4056/3029/1987 και το τρίτο, στις περιπτώσεις που ο ανάδοχος εκχώρησε ολικά το έργο σε εταιρία ή Κοινοπραξία στην οποία και ο ίδιος συμμετέχει ως μέλος, το προσκομίζει στην κατασκευάστρια εταιρία ή Κοινοπραξία προκειμένου αυτή να το επισυνάψει ως δικαιολογητικό στο τιμολόγιο που θα του εκδώσει χωρίς φόρο, και με την ένδειξη: ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΩΣ Α.Υ.Ο. Π.4056/3029/1987.

2. Στην περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου 5 της Π. 4056/3029/87 Α.Υ.Ο προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:

«Σε περίπτωση ολικής εκχώρησης του έργου από τον ανάδοχο σε εταιρία ή Κοινοπραξία, στην οποία και ο ίδιος συμμετέχει ως μέλος, στο τιμολόγιο που θα εκδώσει η κατασκευάστρια εταιρία ή Κοινοπραξία (υπεργολάβος) προς τον ανάδοχο-μέλος της δεν αναγράφεται ΦΠΑ, εφόσον: α) το σχετικό έγγραφο ανάθεσης του έργου (εταιρικό ή κοινοπρακτικό ή άλλο έγγραφο) έχει κατατεθεί στην αρμόδια για τη φορολογία της υπεργολάβου (Κοινοπραξίας ή εταιρίας) Δ.Ο.Υ. πριν από κάθε έναρξη των εργασιών του έργου και αναγραφεί σ' αυτό ο αύξων αριθμός (Πρωτοδικείου ή Δ.Ο.Υ.) και η ημερομηνία κατάρτισης και δημοσίευσης ή κατάθεσής του στην πιο πάνω αρχή (.Δ.Ο.Υ.) και

β) αναγραφεί σ' αυτό ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης του αντίστοιχου τιμολογίου του αναδόχου προς τον κύριο του έργου».

3. Στο άρθρο 5 της Π. 4056/3029/87 απόφασή μας προστίθεται νέα παράγραφος 5 έχουσα ως εξής:

«5. Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής, σε περίπτωση ολικής εκχώρησης του έργου από τον ανάδοχο σε Κοινοπραξία ή εταιρία στην οποία συμμετέχει και ο ίδιος ως μέλος, οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων 2, 3 και 4 εφαρμόζονται ανάλογα και στην κατασκευάστρια κοινοπραξία ή εταιρία ευθυνόμενη αλληλέγγυα και εις ολόκληρο με τον υπόχρεο ανάδοχο, εκχωρητή του έργου».

4. Η διαδικασία που ορίζεται με την απόφαση αυτή δεν εφαρμόζεται και για εκχωρήσεις που έγιναν από την εφαρμογή του ν. 1642/86 μέχρι την έκδοση της παρούσας, εφόσον μέσα σε δύο (2) μήνες από την έκδοσή της ο ανάδοχος προσκομίζει στην κατασκευάστρια εταιρία ή κοινοπραξία κυρωμένα, από την εκδούσα αρχή αντίγραφα των σχετικών βεβαιώσεων που χορηγήθηκαν από την Αρχή αυτή, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της Π. 4056/3029/87 Α.Υ.Ο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο