Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-07-2019 ]

53875/2019 Επανυπολογισμός του ύψους του ειδικού επιπλέον βοηθήματος στο προσωπικό της επιχείρησης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» σε εφαρμογή του άρθρου 96 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/Α΄/17-5-2019)

(Επανυπολογισμός του ύψους του ειδικού επιπλέον βοηθήματος στο προσωπικό της επιχείρησης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» σε εφαρμογή του άρθρου 96 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/Α΄/17-5-2019))

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αρ. Πρωτ. 53875/02-07-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6)
Τμήμα : 2

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Εθνικής Αντίστασης 8,
17456, Άλιμος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δ. Πισκοπάνη,
Β. Παπαδάτου
Τηλ: 210-9989067, 210-9989235

Εξ. Επείγον

Θέμα: Επανυπολογισμός του ύψους του ειδικού επιπλέον βοηθήματος στο προσωπικό της επιχείρησης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» σε εφαρμογή του άρθρου 96 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/Α΄/17-5-2019).


Σχετ.: Η υπ΄αριθμ. Β121129/30-05-2008 εγκύκλιος της Δ/νσης Ασφάλισης

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 96 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/Α΄/17-5-2019) εξειδικεύεται ο τρόπος υπολογισμού του Ειδικού Βοηθήματος στο εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό της επιχείρησης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγήθηκε βάσει της Κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με αριθμ. πρωτ. 30460/06-08-2007 (ΦΕΚ 1482/Β/16-08-2007), σε εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 23 του Ν. 3526/2007.

Σύμφωνα με το άρθρο 96 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/Α΄/17-5-2019):
«1. Το άρθρο 32 του ν. 4144/2013 (Α’ 88) καταργείται από τότε που ίσχυσε.
2. Το βοήθημα της παραγράφου 8 του άρθρου 23 του ν. 3526/2007 (Α’ 24) καταβάλλεται στο σύνολο των δικαιούχων, υπολογίζεται κλιμακωτά και ισούται με το άθροισμα των ποσών που προκύπτουν ανά κλιμάκιο ποσού νόμιμης αποζημίωσης, μετά την εφαρμογή του προβλεπόμενου σε κάθε κλιμάκιο αντίστοιχου συντελεστή. Ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί συμψηφίζονται με το ποσό του βοηθήματος, όπως προκύπτει σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο».

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 96 του ν. 4611/2019 οι Υπηρεσίες θα προχωρήσουν στον επανυπολογισμό της χορήγησης του ειδικού επιπλέον βοηθήματος της παραγράφου 8 του άρθρου 23 του ν. 3526/2007 (Α’ 24) ως εξής:

Α. ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

Tο ποσό του ειδικού επιπλέον βοηθήματος ισούται με το άθροισμα των ποσών που προκύπτουν ανά κλιμάκιο ποσού νόμιμης αποζημίωσης. Αφού γίνει ο επανυπολογισμός, στη συνέχεια αφαιρείται το ποσό που έχει ήδη καταβληθεί στο δικαιούχο και το υπόλοιπο είναι το ποσό που δικαιούται να λάβει από την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

Στην περίπτωση που η επιχείρηση Β.Φ.Λ. Α.Ε. έχει καταβάλει ποσό πέραν της νόμιμης αποζημίωσης κατά το χρόνο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, από το ως άνω βοήθημα του ΟΑΕΔ, μετά τον επανυπολογισμό, αφαιρείται και το ποσό εκείνο που έχει ήδη καταβληθεί και το ποσό εκείνο πέραν της νόμιμης αποζημίωσης, καθώς σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 3526/2007: «Από το άνω βοήθημα του Ο.Α.Ε.Δ. αφαιρείται το ποσό εκείνο πέραν της νόμιμης αποζημίωσης το οποίο έχει ήδη καταβάλει η Β.Φ.Λ. Α.Ε. κατά την καταγγελία της συμβάσεως εργασίας» και σύμφωνα με το άρθρο 96 του ν. 4611/2019: «Ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί συμψηφίζονται με το ποσό του βοηθήματος, όπως προκύπτει σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο».

Για την πληρέστερη κατανόηση του υπολογισμού του ύψους του ειδικού βοηθήματος σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 3526/2007 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρ. 96 του ν. 4611/2019, παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.Στο ακόλουθο αναλυτικό παράδειγμα το ύψος του ποσού της νόμιμης αποζημίωσης είναι και το ποσό που πράγματι έλαβε ο εργαζόμενος και δεν υπάρχει επιπλέον τυχόν διαφορά λόγω ποσού πέραν της νόμιμης αποζημίωσης.


Οι Υπηρεσίες δεν θα ασχοληθούν με τις περιπτώσεις των δικαιούχων εκείνων που έχουν λάβει το 100% της νόμιμης αποζημίωσης δηλαδή για ποσά αποζημίωσης μέχρι 15.000 ευρώ.

Β. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που είχαν υποβάλει αίτηση χορήγησης του ειδικού επιπλέον βοηθήματος κατά τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. 30460/06-08-2007 ΚΥΑ, και η αίτησή τους είχε εγκριθεί, εφόσον ο τρόπος υπολογισμού του ειδικού βοηθήματος δεν έγινε κλιμακωτά, δικαιούνται της διαφοράς του ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 96 του ν. 4611/2019, πλην των ασφαλισμένων που έχουν δικαιωθεί με δικαστική απόφαση και έχουν ήδη λάβει τα ποσά που επιδικάζουν οι αποφάσεις αυτές.

Η διαφορά που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 96 του ν. 4611/2019 καταβάλλεται στο δικαιούχο από την αρμόδια Υπηρεσία Παροχών, του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του, χωρίς υποχρέωση υποβολής νέας αίτησης. Ο ενδιαφερόμενος, ωστόσο, θα πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1985 με την οποία θα δηλώνει τον αριθμό καταθετικού λογαριασμού σε μορφή IBAN οποιασδήποτε δραστηριοποιουμένης στον ελληνικό χώρο εμπορικής τράπεζας συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στον οποίο είναι υποχρεωτικά πρώτος δικαιούχος.

Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΟΠΣ

Θα ακολουθήσουν άμεσα αναλυτικές οδηγίες με παραδείγματα από την Δ/νση Μηχανογράφησης.

Κωδικοί Δαπάνης

Η δαπάνη για την εν λόγω παροχή θα καταχωρείται με τους εξής κωδικούς προϋπολογισμού:


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΓΙΑΚΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο