Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-03-1990 ]

ΠΟΛ.1055/5.3.1990 Φ.Π.Α. επί εκπροθέσμου διακανονισμού αξίας εισαγομένων αγαθών

(Φ.Π.Α. επί εκπροθέσμου διακανονισμού αξίας εισαγομένων αγαθών )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

 ΠΟΛ. 1055/5.3.90  Φ.Π.Α. επί εκπροθέσμου διακανονισμού αξίας εισαγομένων αγαθών

Εγκ. 1008292/448/0014/ΠΟΛ. 1055/5.3.90

Με την ανωτέρω εγκύκλιο κοινοποιήθηκε στις τελωνειακές αρχές η ακόλουθη γνωμοδότηση της Συνελεύσεως των Προϊσταμένων των Νομικών Διευθύνσεων.

Αριθ. Γνωμοδοτήσεως 44/1990

Ι. Τέλη εκπροθέσμου διακανονισμού είναι αι εις τους παραβάτας επιβαλλόμεναι κυρώσεις (πρόστιμα - ποιναί) υπό της Τραπέζης της Ελλάδος, επιφορτισμένης δια τον έλεγχον της κανονικής εφαρμογής των συναλλαγματικών διατάξεων περί την εισαγωγήν εμπορευμάτων, βάσει των οποίων ο διακανονισμός (δηλονότι τακτοποίησις) πρέπει να ολοκληρώνεται εντός τεταγμένης προθεσμίας.

ΙΙ. Επειδή τέλη ενταύθα νοούνται τα μετέχοντα κυρίως, του υποχρεωτικού οικονομικού εν ευρεία εννοία βάρους, αντικειμενικώς προσδιοριζομένου, δια το εισαγόμενον αγαθόν, έστω και αν τούτο χαρακτηρίζεται «ανταποδοτικόν» ή άλλως πώς.

ΙΙΙ. «Παρεπόμενα έξοδα της εισαγωγής» νοούνται δια του άρθρου 16 Ν. 1642/86 προδήλως οικονομικαί μεν επιβαρύνσεις και ενταύθα του εισαγομένου αγαθού, αλλά πάντοτε προσδιοριζόμεναι βάσει στοιχείων αντικειμενικής αξίας ή εκ των εμπορικών και γενικότερων πραγματικών συνθηκών, δια των οποίων καθίσταται δυνατή ή ενδεδειγμένη ή ασφαλής, κατά τας γενικάς ή ειδικάς αρχάς δράσεως μιας επιχειρήσεως εισαγωγών ή έστω και ενός προσώπου συμπτωματικώς ενεργούντος εισαγωγήν αγαθών.

Εκ των ενδεικτικώς αναφερομένων υπό του νομοθέτου ως τοιούτων εξόδων, δεν καταλείπεται αμφιβολία ότι ως τοιαύτα νοούνται τα έχοντα το γενικότερο ως άνω χαρακτήρα και ότι οπωσδήποτε δεν νοούνται ως τοιαύτα οικονομικαί επιβαρύνσεις ουδεμίαν έχουσαι σημασίαν δια τον κατ' αντικειμενικήν εκτίμησιν, προσδιορισμόν του τελικού κόστους ενός αγαθού εισαχθέντος εκ της αλλοδαπής.

Αι κυρώσεις κατά του παραβάτου των κατά νόμον υποχρεώσεών του γενικώς κατά την εισαγωγήν ενός αγαθού ή ειδικώς καθ' όσον αφορά την τήρηση των κανονιστικών διατάξεων περί του τρόπου και χρόνου διακανονισμού της εισαγωγής ενός αγαθού, οφειλόμεναι εις συμπεριφοράν του εισαγωγέως κατά νόμον αποσυνδεδεμένη εκ της όλης λειτουργίας της εισαγωγής, δεν δύνανται λογικώς να θεωρηθούν στοιχεία προσδιορίζοντα αντικειμενικώς το κόστος του εισαγομένου αγαθού, ώστε να αποτελέσουν εντεύθεν προσδιοριστικόν στοιχείον και της φορολογητέας δια Φ.Π.Α. αξίας αυτού. Αι κυρώσεις αύται δεν συνάπτονται αμέσως ή εμμέσως ούτε προς την ποιότητα ή την προέλευσιν ή την αξίαν ή το βάρος ή την εν γένει κατάστασιν του εισαγομένου αγαθού, ούτε όμως και προς τας συνθήκας ή τους οικονομικούς ή άλλους όρους μεταφοράς, ασφαλείας, συντηρήσεως κ.λ.π. αυτού, αλλά αποτελούν εκδήλωσιν της εννόμου τάξεως, έστω και δια της διοικητικής οδού πραγματουμένην, αποδοκιμασίας του προσώπου του εισαγωγέως, μη επιδείξαντος υπακοήν εις τας κειμένας διατάξεις και μη τηρήσαντος τας νομίμους υποχρεώσεις του.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο