Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-03-1990 ]

ΠΟΛ.1058/12.3.1990 Καταργείται ο ΦΠΑ στην παράδοση αργού πετρελαίου

(Καταργείται ο ΦΠΑ στην παράδοση αργού πετρελαίου )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ. 1058/12.3.90 Καταργείται ο ΦΠΑ στην παράδοση αργού πετρελαίου

Υ.Α. 1019939/978/0014/ΠΟΛ. 1058/12.3.90

Έχοντας υπόψη

Αποφασίζουμε

ΆΑρθρο 1

1. Δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ η παράδοση και οι εξομοιούμενες με παράδοση πράξεις (ανταλλαγή), του εξορυσσόμενου στην ελληνική επικράτεια αργού πετρελαίου, που ενεργούνται από οποιονδήποτε τρίτο απ΄ ευθείας προς το ελληνικό δημόσιο ή σε άλλο πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου, εφόσον προορίζεται για διύλιση σε διυλιστήρια που λειτουργούν ως ελεύθεροι τελωνειακώς χώροι. Η ίδια απαλλαγή ισχύει και για τις παραδόσεις ετοίμων ή ημικατεργασμένων προϊόντων διύλισης, που ενεργούνται προτού αυτά τεθούν σε ανάλωση.

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για τις υπηρεσίες διύλισης καθώς και για τις λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται για αγαθά του άρθρου αυτού, κατά το χρόνο που αυτά βρίσκονται υπό τελωνειακή επίβλεψη.

ΆΑρθρο 2

1. Για την απαλλαγή της παράδοσης αργού πετρελαίου, που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγρ. 1 του προηγούμενου άρθρου, ο αγοραστής υποχρεούται, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από της έκδοσης του σχετικού δελτίου αποστολής ή άλλου νόμιμου συνοδευτικού στοιχείου, να προσκομίσει στον πωλητή των αγαθών τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Κυρωμένα, από την αρμόδια κατά περίπτωση τελωνειακή αρχή, φωτοαντίγραφα του πρακτικού φόρτωσης και της σχετικής άδειας μεταφοράς.

β) Αντίγραφο ή κυρωμένο φωτοαντίγραφο, από την ίδια αρχή της σχετικής φορτωτικής του ενεργήσαντος τη μεταφορά μεταφορικού μέσου.

γ) Κυρωμένα, από την επιβλέπουσα τον τελωνειακό χώρο του διυλιστηρίου τελωνειακή αρχή, φωτοαντίγραφα 1) της σχετικής άδειας εκφόρτωσης και παραδόσεως και 2) του πρωτοκόλλου καταμέτρησης δεξαμενών αργού πετρελαίου.

2. Ο πωλητής του αργού πετρελαίου, εφόσον ο αγοραστής του προσκομίσει τα ανωτέρω οριζόμενα δικαιολογητικά μέσα στην παραπάνω προθεσμία, εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο χωρίς φόρο και με την ένδειξη «Χωρίς ΦΠΑ ως ΑΥΟ», αναγράφει σ' αυτά τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού τιμολογίου που αφορούν και τα διαφυλάσσει σε ειδικό φάκελο ή τα επισυνάπτει στο στέλεχος του τιμολογίου που αφορούν. Σε αντίθετη περίπτωση το σχετικό φορολογικό στοιχείο εκδίδεται με το ΦΠΑ που αναλογεί.

3. Προκειμένου για παραδόσεις ημικατεργασμένων ή έτοιμων προϊόντων διυλίσεως αργού πετρελαίου, εφόσον και μετά την παράδοση εξακολουθήσουν να βρίσκονται υπό τελωνειακή επίβλεψη καθώς και για υπηρεσίες που παρέχονται στα προϊόντα αυτά, κατά το χρόνο που βρίσκονται υπό τελωνειακή επίβλεψη, το σχετικό φορολογικό στοιχείο εκδίδεται χωρίς ΦΠΑ, εφόσον η εποπτεύουσα το καθεστώς τελωνειακή αρχή, ενεργήσει σχετική βεβαίωση στο στέλεχος του σχετικού φορολογικού στοιχείου, ότι τα συγκεκριμένα αγαθά βρίσκονταν υπό τελωνειακή επίβλεψη, κατά το χρόνο της παράδοσής τους ή ότι οι συγκεκριμένες υπηρεσίες παρασχέθηκαν σε αγαθά της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, κατά το χρόνο που αυτά βρίσκονταν στο συγκεκριμένο τελωνειακό καθεστώς.

ΆΑρθρο 3

Για πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών του άρθρου 1 της παρούσας, που πραγματοποιήθηκαν χωρίς φόρο από την 1η Ιανουαρίου 1987, μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής, η απαλλαγή αυτή οριστικοποιείται, εφόσον μέσα σε 30 ημέρες από τη δημοσίευσή της, ο εκδότης του σχετικού φορολογικού στοιχείου λάβει τα οριζόμενα από το προηγούμενο άρθρο, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, σε αντίθετη περίπτωση ο εκδότης του φορολογικού στοιχείου εκδίδει κατά διαχειριστική περίοδο συμπληρωματικό ειδικό τιμολόγιο και χρεώνει το φόρο που αναλογεί στην αξία των αγαθών και υπηρεσιών που δεν καλύφθηκε με τα ως άνω δικαιολογητικά και με συντελεστή εκείνου του χρόνου που ανάγεται.

Ο φόρος του προηγούμενου εδαφίου αποδίδεται στο δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ. α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31, αφού αναγραφεί στον Κ.Α. 37 της προσωρινής δήλωσης απόδοσης του ΦΠΑ.

ΆΑρθρο 4

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από την έκδοσή της, να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο