Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-06-2019 ]

ΓΔΟΕΣ/1/1/139-α'/2019 Καθορισμός κλάσεων ενσήμου Ελληνικής Αστυνομίας

(Καθορισμός κλάσεων ενσήμου Ελληνικής Αστυνομίας)

Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

Αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/1/139-α'/14-6-2019

(ΦΕΚ Β' 2553/27-06-2019)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Άρθρο 38 του ν. 1884/1990 «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α' 81), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 2018/1992 «Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις» (Α' 33).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
γ) Τα άρθρα 94, 95 και 98 του ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης κα λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (Α' 58), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4142/2013 (Α' 83).
δ) Την παρ. 6α του δεύτερου άρθρου του ν. 4393/2016 (ΦΕΚ 106Α/6.6.2016) «Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) αριθ. Α-1424 [MIOS] μεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργού Άμυνας και Αθλητισμού της Δημοκρατίας της Αυστρίας, και του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου...».
ε) Τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α'-106) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των  ελεγκτικών  υπηρεσιών και  άλλες  διατάξεις αρμοδιότητας  Υπουργείου  Οικονομικών».
στ) Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α' 156).
ζ) Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 160).

2. Την υπ' αριθ. ΠΟΛ.1163/2013 (ΦΕΚ Β'-1675) απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών «Όροι και διαδικασία είσπραξης -επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου».

3. Το υπ' αριθ. 18.8/16-05-2019 πρακτικό-απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου.

4. Την υπ' αριθ. 8000/1/2019/46-α' από 01-6-2019 Εισήγηση ΓΔΟΕΣ.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τις κλάσεις και το χρώμα του ενσήμου της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:

 

 

Κλάση

Τιμή κλάσης πριν τη ισχύ του ν.4393/2016 σε ευρώ

Τιμή κλάσης μετά τη ισχύ του ν.4393/2016 σε ευρώ

 

Περιγραφή ενσήμου

 

α. κλάση

 

0,15

 

0,10

Χρώμα μπλε σκούρο

β. κλάση

0,23

0,16

Χρώμα κόκκινο

γ. κλάση

0,35

0,24

Χρώμα κίτρινο

δ. κλάση

0,44

0,30

Χρώμα καφέ

 

ε. κλάση

 

3

 

2,04

Ηλεκτρονικό παράβολο

 

στ. κλάση

 

15

 

10,20

Ηλεκτρονικό παράβολο

 

ζ. κλάση

 

30

 

20,40

Ηλεκτρονικό παράβολο

 

η. κλάση

 

45

 

30,60

Ηλεκτρονικό παράβολο

 

θ. κλάση

 

90

 

61,20

Ηλεκτρονικό παράβολο

 

ι. κλάση

 

145

 

98,60

Ηλεκτρονικό παράβολο


2. Το μέγεθος των υπό στοιχ. α, β, γ και δ κλάσεων καθορίζεται ως εξής: Ύψος 27,5 χιλιοστά, πλάτος 21 χιλιοστά.

3. Οι υπό στοιχ. ε, στ , ζ, η, θ και ι κλάσεις διακινούνται μόνο ηλεκτρονικά.

4. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα της παρούσας, καταργείται.

5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2019

Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο