Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-06-2019 ]

Ε.2116/2019 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 4613/2019 (ΦΕΚ Α' 78/24-5-2019) σχετικά με την τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής του ν. 4469/2017

(Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 4613/2019 (ΦΕΚ Α' 78/24-5-2019) σχετικά με την τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής του ν. 4469/2017)

Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2019
Ε. 2116/25-6-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β', Δ', Ε'

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδικας: 10672, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3635007
Fax: 2103635077
Url: www.aade.gr

Ε 2116/2019


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 4613/2019 (ΦΕΚ Α' 78/24-5-2019) σχετικά με την τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής του ν. 4469/2017

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4613/2019 (ΦΕΚ Α' 78/24-5-2019, «Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου και άλλες διατάξεις),με τις οποίες τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1 και 2 του ν. 4469/2017 (ΦΕΚ Α' 62, «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις») και τέθηκαν μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή τους.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5 του ν. 4613/2019 τροποποιήθηκαν οι περιπτώσεις ιστ' και ιζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4469/2017 και διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογής του νόμου αναφορικά με τις βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση οφειλές προς το Δημόσιο και υπέρ τρίτων, αντίστοιχα, που μπορούν να ρυθμιστούν με σύμβαση αναδιάρθρωσης κατά τις διατάξεις του εν λόγω νόμου. Συγκεκριμένα, κρίσιμος χρόνος βεβαίωσης για την ένταξη στο πεδίο εφαρμογής του νόμου των οφειλών προς το Δημόσιο και υπέρ τρίτων βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση είναι πλέον η 31η Δεκεμβρίου 2018, αντί της 31ης Δεκεμβρίου 2017, που προέβλεπαν οι προϊσχύουσες διατάξεις, όπως ίσχυαν μετά τον ν. 4549/2018. Επίσης, αντικαταστάθηκε η περίπτωση ιη' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4469/2017 αναφορικά με τις οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου (παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν. 4613/2019).

Περαιτέρω, με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 5 του ν. 4613/2019, η 31η Δεκεμβρίου 2018 (αντί της 31ης Δεκεμβρίου 2017, όπως ίσχυε μετά τον ν. 4549/2018) τέθηκε αφενός μεν ως κρίσιμος χρόνος για τη συνδρομή της προϋπόθεσης υπαγωγής στο ν. 4469/2017, που προβλέπεται στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου (ύπαρξη οφειλής προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο ή πίστωση ή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ή προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή προς άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή βεβαίωση μη πληρωμής επιταγών εκδόσεως του οφειλέτη ή έκδοση διαταγών πληρωμής ή δικαστικών αποφάσεων σε βάρος του, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα σε αυτή), αφετέρου δε ως κρίσιμος χρόνος γένεσης των οφειλών (προς τρίτους πιστωτές) που μπορούν να υπαχθούν στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης του νόμου, ήτοι να ρυθμιστούν με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης του ν. 4469/2017, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 4613/2019, οι ανωτέρω τροποποιήσεις του ν. 4469/2017 εφαρμόζονται στις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου, ήτοι μετά την 24η/5/2019 (βλ. άρθρο 30 του ν.4613/2019). Ωστόσο, προβλέπεται και η δυνατότητα επανυποβολής αιτήσεων του ν. 4469/2017, που είναι εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του ν. 4613/2019, δηλαδή κατά την 24η/5/2019, ή για τις οποίες η διαδικασία έχει περατωθεί ως άκαρπη κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, ήτοι κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία (βλ. άρθρο 30 του ν. 4613/2019), κατ' εξαίρεση του κανόνα της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4469/2017 περί άπαξ υποβολής αίτησης, προκειμένου να συμπεριληφθούν οφειλές που καθίστανται επιδεκτικές ρύθμισης με το νέο νόμο, ήτοι οφειλές βεβαιωμένες (όσον αφορά τη Φορολογική Διοίκηση) ή γεννημένες έως τις 31/12/2018. Η διαγραφή αίτησης που είναι εκκρεμής κατά την 24η/5/2019 και η επανυποβολή αυτής, προκειμένου να συμπεριληφθούν οφειλές έως τις 31/12/2018, γίνεται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4, παρ. 3, της υπ' αριθ. 86768/13-8-2018 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (ΦΕΚ Β'3498).
Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο