Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-06-2019 ]

1090627 ΕΞ 2019 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52 ν.4607/2019 (Α' 65), ως προς τη φορολογική μεταχείριση χρηματικών ποσών που έλαβαν δικαστικοί λειτουργοί και μέλη του Ν.Σ.Κ. δυνάμει δικαστικών αποφάσεων και πρακτικών Τριμελούς Επιτροπής του Ν.Σ.Κ. για το χρονικό διάστημα από τις 1.8.2012 έως και τις 30.6.2014

(Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52 ν.4607/2019 (Α' 65), ως προς τη φορολογική μεταχείριση χρηματικών ποσών που έλαβαν δικαστικοί λειτουργοί και μέλη του Ν.Σ.Κ. δυνάμει δικαστικών αποφάσεων και πρακτικών Τριμελούς Επιτροπής του Ν.Σ.Κ. για το χρονικό διάστημα από τις 1.8.2012 έως και τις 30.6.2014)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα , 24 Ιουνίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: Ο ΔΕΑΦ 1090627 ΕΞ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Α'

Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210.3375315-6
Fax: 210.3375001
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52 ν.4607/2019 (Α' 65), ως προς τη φορολογική μεταχείριση χρηματικών ποσών που έλαβαν δικαστικοί λειτουργοί και μέλη του Ν.Σ.Κ. δυνάμει δικαστικών αποφάσεων και πρακτικών Τριμελούς Επιτροπής του Ν.Σ.Κ. για το χρονικό διάστημα από τις 1.8.2012 έως και τις 30.6.2014.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.4 του άρθρου 60 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά, σύμφωνα με το άρθρο 12, καθώς και στις πρόσθετες αμοιβές που δεν συμπεριλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές διενεργείται παρακράτηση με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο καταβαλλόμενο ποσό ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο ανάγονται για να φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά.

2. Με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ.4 του άρθρου 60 του ν.4172/2013, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν.4582/2018 και εν συνεχεία συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 52 του ν.4607/2019, ορίζεται ότι εξαιρετικά, στα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους του εφάπαξ χρηματικού ποσού των άρθρων 10 έως και 15 του ν.4575/2018, μετά την παρακράτηση με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α.

3. Με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 52 του ν.4607/2019 ορίζεται ότι το τελευταίο εδάφιο της παρ.4 του άρθρου 60 του ν.4172/2013, καθώς και το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 2 της 2/88419/ΔΕΠ/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β' 5435), έχουν εφαρμογή και για τους δικαστικούς λειτουργούς και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) που έλαβαν το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο ήμισυ της διαφοράς αποδοχών που απορρέει από τις περιπτώσεις α' έως και ε' της παρ.1 του άρθρου 181 του ν.4270/2014 για το χρονικό διάστημα από τις 1.8.2012 έως και τις 30.6.2014, δυνάμει δικαστικών αποφάσεων και πρακτικών Τριμελούς Επιτροπής του Ν.Σ.Κ.. Με τις διατάξεις αυτές ορίζεται, επίσης, ότι τα ανωτέρω εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το φορολογικό έτος απόκτησης των ανωτέρω εισοδημάτων, μη εφαρμοζομένης για τα εισοδήματα αυτά της παραγράφου 2.

4. Όμως, στα πιο πάνω χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν σε δικαστικούς λειτουργούς και μέλη του Ν.Σ.Κ. δυνάμει δικαστικών αποφάσεων και πρακτικών Τριμελούς Επιτροπής του Ν.Σ.Κ. και όχι δυνάμει των παρ.1 και 2 του άρθρου 14 του ν.4575/2018, είχε ήδη διενεργηθεί παρακράτηση, χωρίς εξάντληση, με συντελεστή 20% στο καταβαλλόμενο ποσό των αναδρομικών, ενώ για το οικ. έτος 2013 (χρήση 2012), το οικ. έτος 2014 (χρήση 2013) και το φορολογικό έτος 2014, οι δικαιούχοι υπέβαλαν τροποποιητικές δηλώσεις στις Δ.Ο.Υ. για τα έτη αυτά, κατόπιν χορήγησης στο επόμενο έτος από το έτος καταβολής των αναδρομικών, σχετικής βεβαίωσης αποδοχών, η οποία εμφάνιζε στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ (ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ) ανάλυση του συνόλου των αναδρομικών στα ίδια ως άνω έτη. Στις δηλώσεις αυτές δηλώθηκαν το καθαρό ποσό αναδρομικών, ο αναλογών φόρος και ο παρακρατηθείς φόρος στους αντίστοιχους κωδικούς (με ή χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση).

5. Κατόπιν και των ανωτέρω και προκειμένου τα εν λόγω χρηματικά ποσά να φορολογηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ.4 του άρθρου 60 του ν.4172/2013, απαιτείται να εκδοθεί και να χορηγηθεί χειρόγραφα από τους υπόχρεους νέα βεβαίωση αποδοχών στους δικαιούχους, σε αντικατάσταση της προαναφερόμενης η οποία θα αναγράφει την παρατήρηση ότι εκδίδεται προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 52 του ν.4607/2019. Η νέα αυτή βεβαίωση αποδοχών θα εμφανίζει στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ (ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ Ή ΔΕ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Ή ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ), την ίδια ως άνω ανάλυση του συνόλου των αναδρομικών στα ίδια έτη (οικ. 2013, οικ. 2014, φορολογικό 2014). Βάσει της νέας βεβαίωσης αποδοχών θα υποβληθούν νέες τροποποιητικές δηλώσεις στις Δ.Ο.Υ. από τους δικαιούχους για τα έτη αυτά, όπου θα δηλωθούν μόνο οι κωδικοί 657-658 του εντύπου Ε1 των ετών αυτών. Επισημαίνεται ότι στους κωδικούς αυτούς θα συμπληρωθεί για κάθε ένα από τα έτη αυτά, η διαφορά μεταξύ του καθαρού ποσού των αναδρομικών και του φόρου που παρακρατήθηκε όπως αυτά είχαν δηλωθεί στις αρχικές τροποποιητικές δηλώσεις που είχαν υποβληθεί για τα έτη αυτά, ενώ τα αντίστοιχα ποσά εισοδήματος καθώς και ο φόρος (αναλογών και παρακρατηθείς) που είχαν δηλωθεί στις αρχικές τροποποιητικές δηλώσεις, θα διαγραφούν με τις τροποποιητικές δηλώσεις που θα υποβληθούν εκ νέου.

6. Όπως διευκρινίσθηκε με την ΠΟΛ.1083/2018 εγκύκλιο, οι νέες αυτές συμπληρωματικές δηλώσεις υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι το τέλος του έτους που εκδίδεται από τους υπόχρεους η νέα βεβαίωση αποδοχών. Τέλος, για τα εν λόγω χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν στο φορολογικό έτος 2018, θα πρέπει οι υπόχρεοι υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων να υποβάλουν εκ νέου ηλεκτρονικό αρχείο, αποστέλλοντας τα ποσά αυτά με τον κωδικό 48 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις (σχετ. Α.1187/2019 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ), αντί του προηγουμένου κωδικού 20 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο