Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-02-2019 ]

178186/535/2019 Τροποποίηση απόφασης «Ιδιότητα Δασεργάτη-μέλους ΔΑ.Σ.Ε., Επιτροπή Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη μέλους Δ.Α.Σ.Ε.

(Τροποποίηση απόφασης «Ιδιότητα Δασεργάτη-μέλους ΔΑ.Σ.Ε., Επιτροπή Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη μέλους Δ.Α.Σ.Ε.)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 178186/535/25-2-2019

(ΦΕΚ Β' 907/15-03-2019)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν.δ. 86/1969 (ΦΕΚ 7 Α’), όπως ισχύει.

2. Το π.δ. 126/1986 (ΦΕΚ 44 Α’), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4423/2016 (ΦΕΚ 182 Α’) «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

4. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 
5. Τις διατάξεις των περ. (στ) και (ζ), της παρ. 1, του αρθρ. 2, του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α’), όπως ισχύει.

6. Την Υ198/16-11-2016 (ΦΕΚ 3722 Β’) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο», όπως τροποποιήθηκε με την Υ72/21-09-2018 (ΦΕΚ 4201 Β’) απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο».

7. Την. 43810/1218/5-6-1967 (ΦΕΚ 399 Β’) απόφαση Υπουργού Εργασίας.

8. Την αριθμ. 115 Α22/403/17-6-87 εγκύκλιο του τ. ΙΚΑ.

9. Την αριθμ. 120 Α22/403/18-10-89 εγκύκλιο του τ. ΙΚΑ.

10. Την Φ10221/οικ.26816/929/30.11.2011 (ΦΕΚ 2778 Β’) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Βαριές και ανθυγιεινές εργασίες.

11. Την εγκύκλιο 27/12 τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με αριθμ. Α32/1150/ 20-3-2012 (ΑΔΑ:Β4454691ΩΓ-ΠΙΗ) «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων Κ.Β.Α.Ε.».

12. Την αριθμ. ΓΕΝ Γ99/1/112/5.6.2012 τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΑΔΑ:Β4ΛΨ4691ΩΓ9ΩΧ).

13. Το 147971/3141/28-11-2016 έγγραφο και οι σχετικές απαντήσεις των υπηρεσιών.

14. Το αριθμ. 367/8-2-2019 ενημερωτικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.

15. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Στο τέλος της περίπτωσης 1.1. της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της 168596/1492/2018 (ΦΕΚ 3792 Β’) απόφασης προστίθεται νέα περίπτωση 1.2., η δε υπάρχουσα περίπτωση 1.2. αναριθμείται σε 1.3.:
«1.2. Ο αριθμός και το είδος των καταβληθέντων ενσήμων προσδιορίζεται κατά περίπτωση ως εξής:
α. Από τα πενήντα (50) ένσημα του εδαφίου α. της περίπτωσης 1.1. τουλάχιστον τα τριάντα (30) θα αφορούν σε ένσημα της ειδικότητας «24. Δασεργάτες (απασχολούμενοι σε εργασίες υλοτόμησης, μετατόπισης και φόρτωσης δασικών προϊόντων) -Ρητινοσυλλέκτες» του Κεφαλαίου Β’ της Φ10221/οικ.26816/929/30.11.2011 (ΦΕΚ 2778 Β’) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Βαριές και ανθυγιεινές εργασίες.
β. Από τα εκατό πενήντα (150) ένσημα του εδαφίου β. της περίπτωσης 1.1. τουλάχιστον τα ενενήντα (90) θα αφορούν σε ένσημα της ειδικότητας «24. Δασεργάτες (απασχολούμενοι σε εργασίες υλοτόμησης, μετατόπισης και φόρτωσης δασικών προϊόντων) Ρητινοσυλλέκτες» του Κεφαλαίου Β’ της Φ10221/οικ.26816/929/30.11.2011 (ΦΕΚ 2778 Β’) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Βαριές και ανθυγιεινές εργασίες.
γ. Από τα διακόσια πενήντα (250) ένσημα του εδαφίου γ. της περίπτωσης 1.1. τουλάχιστον τα εκατό πενήντα (150) θα αφορούν σε ένσημα της ειδικότητας «24. Δασεργάτες (απασχολούμενοι σε εργασίες υλοτόμησης, μετατόπισης και φόρτωσης δασικών προϊόντων) Ρητινοσυλλέκτες» του Κεφαλαίου Β’ της Φ10221/οικ.26816/929/30.11.2011 (ΦΕΚ 2778 Β’) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Βαριές και ανθυγιεινές εργασίες».

Κατά τα λοιπά ισχύει η 168596/1492/2018 (ΦΕΚ 3792 Β’) απόφαση.

Η ισχύς της απόφασης αυτής άρχεται από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2019

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο