Σχόλια

Όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ Β' 3211/22.08.2019.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-06-2019 ]

26945/1074/2019 Μητρώο Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

(Μητρώο Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων)

Κατηγορία: Κοινωνική Αλληλεγγύη - Πρόνοια

Αριθμ. Δ11/οικ.26945/1074/12-6-2019

(ΦΕΚ Β' 2399/19-06-2019)

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 2101/1992 (ΦΕΚ 192/τ.Α΄) «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού».

2. Τον ν. 2068/1992 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα».

3. Τον ν. 2447/1996 (ΦΕΚ 278/τ.Α΄) «Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου Υιοθεσία, επιτροπεία και αναδοχή ανηλίκου, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων και συναφείς ουσιαστικές, δικονομικές και μεταβατικές διατάξεις».

4. Τον ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

5. Τον ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/τ.Α΄) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις των άρθρων 76, 77, 78, 78 Α, 80, 81, 82 και 83 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212/τ.Α΄) «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια», όπως αυτές ισχύουν.

7. Τον ν. 3961/2011 (ΦΕΚ 97/τ.Α΄) «Τροποποίηση του ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις».

8. Τον ν. 3907/2011 (ΦΕΚ 7/τ.Α΄) «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ "σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη - μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών" και λοιπές διατάξεις», όπως αυτό ισχύει

9. Τον ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80/τ.Α΄) «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις».

10. Τον ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51/τ.Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)»(L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.

11. Τον ν. 4455/2017 (ΦΕΚ 22/τ.Α΄) «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

12. Τον ν. 4540/2018 (ΦΕΚ 91/τ.Α΄) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L 180/96/29.6.2013) και άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α' 80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης -Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις».

13. Τον ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130/τ.Α΄) «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις -Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

15. Το π.δ. 22/2006 (ΦΕΚ 18/τ.Α΄), «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

16. Το π.δ. 131/2006 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

17. Το άρθρο 19 παρ. 1 του π.δ. 220/2007 (ΦΕΚ 251,/τ.Α΄) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη», όπως αυτό ισχύει.

18. Το π.δ. 114/2010 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄) «Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας (σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

19. Το π.δ. 113/2013 (ΦΕΚ 146/τ.Α΄) «Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα»(L 326/13.12.2005) και άλλες διατάξεις», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

20. Το π.δ. 141/2013 (ΦΕΚ 226/τ.Α΄) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 (L 3 37) σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των αλλοδαπών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (αναδιατύπωση)».

21. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ.Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

22. Το π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168/τ.Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

23. Την 49540/17.5.2011 (ΦΕΚ 877/τ.Β΄) απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Συντονισμός δράσεων και υπηρεσιών παιδικής προστασίας».

24. Την 34029/22.3.2012 (ΦΕΚ 1163/τ.Β΄) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Πιστοποίηση Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας του Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και ΜΚΟ Εθελοντικού Χαρακτήρα».

25. Την Υ28/8.10.2015 (ΦΕΚ 2168/τ.Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου», όπως τροποποιήθηκε με τις Υ70/11.11.2015, Υ43/28.4.2017 και Υ89/28.11.2017 και Υ24/2.5.2018 αποφάσεις του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2441,1510, 4195 και 1546/τ.Β΄, αντίστοιχα).

26. Την 16765/9/19.5.2017 (ΦΕΚ 1839/τ΄Β) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων του Εθνικού Μητρώου Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας ηλεκτρονικής εγγραφής των ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ζητημάτων ενημέρωσης του Μητρώου, της διαδικασίας όχλησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οργανωτικών και τεχνικών θεμάτων απορρήτου και πολιτικής ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα συναφές με την εφαρμογή του άρθρου 7 του ν. 4455/2017» (ΦΕΚ 22/Α').

27. Την οικ. 7586/18/2018 (ΦΕΚ 4794, τ.Β') απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής πολιτικής «Λειτουργία Μητρώου ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης».

28. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

29. Την Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 30. Την Δ11/οικ. 26943/1073/12-6-2019 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα: «Μητρώο Ασυνόδευτων Ανηλίκων».

31. Τη με αριθμ. οικ. 25965/2445/7-9-2019 «Εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 5 (ε) του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129)», σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

32. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

33. Την ανάγκη της εποπτείας των κέντρων φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων και της σαφούς και πλήρους εικόνας ως προς την καθημερινή δυναμικότητα τους, για τη διαχείριση των αιτημάτων στέγασης των ασυνόδευτων ανηλίκων,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Συνίσταται και λειτουργεί στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (εφεξής Ε.Κ.Κ.Α.) Μητρώο Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130/Α΄), στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, που λειτουργούν εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, τα Ν.Π.Δ.Δ. παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, οι διεθνείς οργανισμοί με παράρτημα στην Ελλάδα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2646/1998 (Α΄ 245), όπως ισχύει, για τον σκοπό εποπτείας και προγραμματισμού φιλοξενίας των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) Κέντρο φιλοξενίας είναι κάθε χώρος που χρησιμοποιείται για την ομαδική φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων και λειτουργεί σε δημόσια ή ιδιωτικά κτίρια κατάλληλα διαμορφωμένα, υπό τη διαχείριση δημόσιων ή ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών φορέων ή διεθνών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των εποπτευόμενων διαμερισμάτων κατά την έννοια του άρθρου 22 του ν. 4540/2018.
Στον ορισμό του κέντρου φιλοξενίας κατά την έννοια των διατάξεων της παρούσας δεν περιλαμβάνονται χώροι προσωρινής τοποθέτησης όπως ενδεικτικά ξενοδοχεία ή άλλες εγκαταστάσεις προσωρινής φιλοξενίας. β) Φορείς Λειτουργίας είναι οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, τα Ν.Π.Δ.Δ. παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, οι διεθνείς οργανισμοί, με παράρτημα στην Ελλάδα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως φιλανθρωπικά σωματεία, κοινωφελή ιδρύματα, αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μη κυβερνητικές οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), αναγνωρισμένοι με ειδική νομοθετική ρύθμιση φορείς, παραρτήματα διεθνών Μ.Κ.Ο., που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2646/1998 (Α΄ 245), όπως ισχύει, οι οποίοι λειτουργούν Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, κατά την έννοια του στοιχείου α) του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 3
Στοιχεία μητρώου


Στο Μητρώο Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων τηρούνται τα εξής στοιχεία:
α) Επωνυμία φορέα λειτουργίας Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων.
β) Αριθμός Φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) φορέα λειτουργίας.
γ) Έδρα φορέα λειτουργίας.
δ) Καταστατικό φορέα λειτουργίας.
ε) Αποδεικτικό εγγραφής ή υποβολής αιτήματος εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας (παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 4455/2017) ή στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (παρ. 1, του άρθρου 5, του ν. 2646/1998) ή και το Μητρώο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (παρ. 2, του άρθρου 12, του ν. 2646/1998).
στ) Απόφαση πιστοποίησης φορέα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε ισχύ, όπου έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία πιστοποίησης, σύμφωνα με την Π(2)γ/οικ. 34029/22.3.2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1163/τ.Β΄).
ζ) Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός δελτίου ταυτότητας), όπως αυτά προκύπτουν από έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης του φορέα λειτουργίας, κατά την κείμενη νομοθεσία.
η) Ονομασία τίτλος Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων.
θ) Τύπος κέντρου φιλοξενίας (Κέντρο, εποπτευόμενο διαμέρισμα).
ι) Ταχυδρομική διεύθυνση κέντρου φιλοξενίας.
ια) Ακριβές εμβαδόν του ακινήτου.
ιβ) Ηλεκτρονικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Ακινήτου, όπου λειτουργεί το Κέντρο Φιλοξενίας ή τίτλος κυριότητας με πρόσφατο πιστοποιητικό μετεγγραφής από το υποθηκοφυλακείο, ή παραχωρητήριο ή απόφαση παραχώρησης των χώρων σε περίπτωση παραχώρησης.
ιγ) Στοιχεία που τεκμηριώνουν την καταλληλότητα του κτιρίου που στεγάζεται και λειτουργεί το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, όπως άδεια λειτουργίας, εφόσον αυτή υπάρχει, αντίγραφο οικοδομικής άδειας και σχεδιαγραμμάτων του οικήματος, υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό από τα οποία να προκύπτει ότι ο χώρος είναι κύριας χρήσης, βεβαίωση στατικής επάρκειας από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό, βεβαίωση καταλληλότητας ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων από τον κατά περίπτωση αρμόδιο εγκαταστάτη μηχανικό (αγωγοί μεταφοράς οσμών, αερίων, καπνών κ.τ.λ.), βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σχετικά με την εφαρμογή των προβλεπόμενων στον
ισχύοντα «Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων».
ιδ) Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας και Κώδικας Δεοντολογίας Προσωπικού του Κέντρου Φιλοξενίας.
ιε) Συνολικός αριθμός κλινών (δυναμικότητα) λειτουργίας κέντρου φιλοξενίας, καθώς και μέγιστος αριθμός ανηλίκων, που δύναται να φιλοξενήσει.
ιστ) Πληροφορίες για την προσβασιμότητα του κέντρου φιλοξενίας σε ΑμεΑ.
ιζ) Καταγραφή της ηλικιακής ομάδας, του φύλου και άλλων στοιχείων των ανηλίκων με ιδιαίτερες ανάγκες που δύναται να φιλοξενήσει.
ιη) Παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους φιλοξενούμενους ασυνόδευτους ανηλίκους, όπως σίτιση, υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, διερμηνεία, νομική υποστήριξη.
ιθ) Τρέχουσα κατάσταση πληρότητας του Κέντρου, όπως αυτή προκύπτει από την σχέση δυναμικότητας του κέντρου με τον αριθμό φιλοξενούμενων ασυνόδευτων ανηλίκων και των αριθμό των θέσεων που είναι είναι δεσμευμένες από το Ε.Κ.Κ.Α. προς τοποθέτηση ασυνόδευτων ανηλίκων.
κ) Τα στοιχεία ταυτότητας των φιλοξενούμενων ασυνόδευτων ανηλίκων, όπως τηρούνται στο Μητρώο Ασυνόδευτων Ανηλίκων του άρθρου 24 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α').
κα) Πλήρης κατάλογος ατόμων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Κέντρο Φιλοξενίας, είτε επ' αμοιβή είτε ως εθελοντές, ανά ειδικότητα (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΜΚΑ, έγγραφα νόμιμης διαμονής στη χώρα).
κβ) Στοιχεία υπευθύνου για τη λειτουργία του κέντρου φιλοξενίας και Επιστημονικού Υπευθύνου για την εποπτεία και καθοδήγηση του επιστημονικού προσωπικού, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΜΚΑ, τηλέφωνο, λογαριασμός ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
κγ) Στοιχεία που αφορούν στη χρηματοδότηση του κέντρου φιλοξενίας, όπως πηγή χρηματοδότησης (εθνικοί, ευρωπαϊκοί ή ιδιωτικοί πόροι), ποσό, χρονοδιάγραμμα χρηματοδότησης(έναρξη, λήξη χρηματοδότησης).
κδ) Αναφορές που υποβάλλονται για το κέντρο φιλοξενίας από οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή φορέα στη Διεύθυνση Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, του άρθρου 27 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130/τ.Α'). 

Άρθρο 4
Εγγραφή στο μητρώο


Οι φορείς του άρθρου 2 β), που επιθυμούν να λειτουργήσουν Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, που περιλαμβάνει όλα τα υπό στοιχεία α) έως και ιη) του άρθρου 3 της παρούσας. Το Ε.Κ.Κ.Α. προβαίνει σε εγγραφή του κέντρου στο Μητρώο Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων ανηλίκων, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση ελλείψεων, η αρμόδια Διεύθυνση του Ε.Κ.Κ.Α. ενημερώνει σχετικά τον φορέα ώστε να προβεί αυτός στις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να οριστικοποιηθεί η εγγραφή του κέντρου στο Μητρώο.

Άρθρο 5
Ενημέρωση μητρώου


1. Το μητρώο ενημερώνεται για κάθε μεταβολή που αφορά στα τηρούμενα στοιχεία, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης. Η οποιαδήποτε μεταβολή πρέπει να γνωστοποιείται αμελητί στο Ε.Κ.Κ.Α. και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, αφότου αυτή λάβει χώρα. Η ενημέρωση του μητρώου μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω περιβάλλοντος διεπαφής, που επιτρέπει στους φορείς να ενημερώνουν σε πραγματικό χρόνο το Μητρώο για οποιαδήποτε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων.

2. Η αρμόδια Διεύθυνση του Ε.Κ.Κ.Α., εφόσον διαπιστώσει την παράλειψη ενημέρωσης ή την πλημμελή ενημέρωση του Μητρώου εκ μέρους συγκεκριμένου κέντρου ή φορέα, οφείλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών να ενημερώσει εγγράφως τη διοίκηση αυτού και να θέσει προθεσμία ανταπόκρισης.

Άρθρο 6
Υπεύθυνος επεξεργασίας μητρώου


Υπεύθυνος επεξεργασίας του μητρώου είναι το Ε.Κ.Κ.Α., όπως αυτό νομίμως εκπροσωπείται. Για τις ανάγκες του μητρώου το Ε.Κ.Κ.Α. τηρεί φυσικό ή και ηλεκτρονικό αρχείο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 7
Πρόσβαση στο μητρώο


1. Πρόσβαση στα τηρούμενα αρχεία του μητρώου έχει εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Ε.Κ.Κ.Α., που ορίζεται ως υπεύθυνο για την διαχείριση και εποπτεία του μητρώου ή την διενέργεια συγκεκριμένων ενεργειών κατά λόγο αρμοδιότητας του Ε.Κ.Κ.Α.

2. Η πρόσβαση ανωτέρω προσωπικού στο μητρώο γίνεται κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων, και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη αθέμιτη επεξεργασία.

3. Τα στοιχεία που τηρούνται στο μητρώο κέντρων φιλοξενίας δεν κοινολογούνται σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή άλλο φορέα, εκτός αν η κοινολόγηση αυτή επιβάλλεται από το νόμο.

4. Οι ειδικότερες τεχνικές λεπτομέρειες πρόσβασης στο μητρώο και κοινολόγησης δεδομένων προς τρίτους καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ.Α.

Άρθρο 8
Διαγραφή από το μητρώο


1. Η οριστική διαγραφή από το Μητρώο πραγματοποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ.Α., κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Κ.Κ.Α., στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) υποβολής σχετικής αίτησης διαγραφής του αρμοδίου φορέα.
β)οριστικής διακοπής λειτουργίας του κέντρου φιλοξενίας ή του φορέα λειτουργίας αυτού.
γ) άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας που τάσσεται σε συγκεκριμένο κέντρο φιλοξενίας ή φορέα λειτουργίας αυτού από το Ε.Κ.Κ.Α. εφόσον διαπιστώνεται συστηματική και επανειλημμένη παράλειψη ενημέρωσης ή πλημμελής ενημέρωσης του Μητρώου από τον φορέα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 2 της παρούσας

2. Σε κάθε περίπτωση καταβάλλεται μέριμνα για την έγκαιρη τοποθέτηση και των ασυνόδευτων ανηλίκων σε άλλα Κέντρα φιλοξενίας.

Άρθρο 9
Διατήρηση δεδομένων του μητρώου


1. Τα δεδομένα του μητρώου κέντρων φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων υπόκεινται σε επεξεργασία, τηρούνται και φυλάσσονται από το Ε.Κ.Κ.Α. σε ασφαλές περιβάλλον, με την επιφύλαξη των ειδικότερων προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία. Για κάθε πρόσβαση, επεξεργασία και μεταβολή στα δεδομένα του μητρώου τηρείται σχετικό αρχείο καταγραφής.

2. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η διατήρηση των δεδομένων του μητρώου όταν αυτό είναι αναγκαίο για την επαλήθευση ή εποπτεία των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα κέντρα φιλοξενίας, την αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ή τον έλεγχο εφαρμογής των προδιαγραφών λειτουργίας των κέντρων φιλοξενίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή την τήρηση υποχρεώσεων του Ε.Κ.Κ.Α. που επιβάλει ο νόμος. Η αναγκαιότητα διατήρησης των δεδομένων θα πρέπει να επανεξετάζεται και να τεκμηριώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος. Εάν μέχρι τη λήξη του χρόνου αυτού βρίσκονται σε εξέλιξη συναφείς δικαστικές ενέργειες που αφορούν σε κέντρο/α φιλοξενίας ή το φορέα λειτουργίας αυτού/ων ή το Ε.Κ.Κ.Α., ο κατά τα ανωτέρω χρόνος διατήρησης των δεδομένων παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

3. Τα δεδομένα μπορούν επίσης να διατηρηθούν για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον κατά την κείμενη νομοθεσία, επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων, όπως τεχνικές ανωνυμοποίησης ή ψευδωνυμοποίησης των δεδομένων, την μετακίνηση των επιλεγμένων δεδομένων σε άλλο σύστημα επεξεργασίας, ή την αφαίρεση της προσβασιμότητας των επιλεγμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους χρήστες του μητρώου κέντρων φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων.

Άρθρο 10
Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα


To Ε.Κ.Κ.Α., λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και την σοβαρότητα και την πιθανότητα επέλευσης των κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες υποκειμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφαρμόζει κάθε αναγκαίο τεχνικό ή οργανωτικό μέτρο για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη αθέμιτη επεξεργασία. Για το σκοπό αυτό διενεργείται εκτίμηση αντίκτυπου ως προς την προστασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Γ.Κ.Π.Δ., και με βάση τα αποτελέσματα της λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και την προστασία τους. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται όταν κρίνεται σκόπιμο.

Άρθρο 11
Διασύνδεση μητρώων


1. Για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη εποπτεία και προγραμματισμό φιλοξενίας των ασυνόδευτων ανηλίκων, το Μητρώο Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων διασυνδέεται με το Μητρώο Ασυνόδευτων Ανηλίκων, που τηρεί το Ε.Κ.Κ.Α., βάσει του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130/Α'). Το Μητρώο Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων δύναται να διασυνδέεται με το Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (παρ. 1, του άρθρου 5, του ν. 2646/1998) ή το Μητρώο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (παρ. 2, του άρθρου 12, του ν. 2646/1998) ή το Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας (παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 4455/2017), κατά την κείμενη νομοθεσία, με σκοπό την επαλήθευση, ενημέρωση και εποπτεία των τηρούμενων στοιχείων των φορέων που λειτουργούν κέντρα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, συμπεριλαμβανομένων των εποπτευομένων διαμερισμάτων κατά την έννοια του άρθρου 22 του ν. 4540/2018.

2. Η διασύνδεση δεν θα πρέπει να συνεπάγεται επεξεργασία των δεδομένων εκάστου των μητρώων κατά τρόπο ασύμβατο προς το σκοπό για τον οποίο τηρούνται τα δεδομένα αυτού και θα περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο μέτρο. Σε κάθε περίπτωση η διασύνδεση θα πρέπει να εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων. Οι ειδικότερες τεχνικές λεπτομέρειες της διασύνδεσης καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ.Α.

Άρθρο 12
Τελικές Διατάξεις


1. Οι φορείς του άρθρου 2 β), που λειτουργούν Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων κατά την έναρξη εφαρμογής της παρούσας υποχρεούνται εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας να εγγραφούν στο Μητρώο Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, αναστέλλεται η τοποθέτηση ασυνόδευτων ανηλίκων από το Ε.Κ.Κ.Α.

2. Επιμέρους τεχνικά, λεπτομερειακά ή λειτουργικά ζητήματα που τυχόν δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται με αποφάσεις και εγκυκλίους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ.Α.

Άρθρο 13
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2019

Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο