Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-06-2019 ]

61068/2019 Τροποποίηση των ποσοστών της παρ.1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

(Τροποποίηση των ποσοστών της παρ.1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τεχνική Βοήθεια 2014-2020)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 61068/7-6-2019

(ΦΕΚ Β' 2304/12-06-2019)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Το ν. 4314/2014 (Α΄265): «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-6-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/τ.Α’) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 33 παρ. 1 αυτού.

3. Το π.δ. 147/2017 (Α΄192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) περί ανασύστασης και μετονομασίας  Υπουργείων.

5. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ Α’160) περί διορισμού υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

6. Την με αριθμ. 91589/3-9-2018 απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη (Β’3814/4-9-2018). 7.Την με αριθμ. 112012/ΕΥΘΥ 1046 (ΦΕΚ 2473/18-11-2015) υπουργική απόφαση για την Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής σύμφωνα με τα άρθρα 15 παρ. 2 και 42 του ν. 4314/2014, όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.

8. Την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C (2014) 10190/18-12-2014 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την C (2018) 1573/12-3-2018 απόφαση.

9. Τη με αριθμ. 59901 5-6-2019 επιστολή της ΕΥΣΣΑ με θέμα: «Αίτημα υπερδέσμευσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Τεχνική Βοήθεια 2014-2020».

10. Το με αριθμ. 60675/7-6-2019 ενημερωτικό σημείωμα της ΕΥΣΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

11. Την με αριθμ. 1593/7-6-2019 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στον Υφυπουργό με θέμα «Εισήγηση τροποποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τεχνική Βοήθεια 2014-2020».

12. Την ανάγκη απρόσκοπτης χρηματοδότησης από το ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020: α) της μισθοδοσίας των στελεχών της ΜΟΔ ΑΕ που απασχολούνται στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, στις Επιτελικές Δομές και στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ και β) του ΕΣΠΕΛ.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:
τα κάτωθι:

Η ΕΥΣΣΑ δύναται να εντάξει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» πράξεις με συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί το 124,16% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του, σύμφωνα με το εισηγητικό του Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ (σημείο 11 ανωτέρω). Η ΕΥΣΣΑ θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη σταδιακή μείωση της υπερδέσμευσης.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2019

Ο Υφυπουργός
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ


 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο