Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-06-2019 ]

25141/2355/2019 Διαχείριση, διάθεση και κατανομή των ποσών της κράτησης της περίπτωσης β1 της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2326/1940 (Α΄145), η οποία προστέθηκε με την παρ. 34 του αρ. 27 του ν. 2166/1993

(Διαχείριση, διάθεση και κατανομή των ποσών της κράτησης της περίπτωσης β1 της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2326/1940 (Α΄145), η οποία προστέθηκε με την παρ. 34 του αρ. 27 του ν. 2166/1993)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Β/οικοθ.25141/2355/3-6-2019

(ΦΕΚ Β' 2276/11-06-2019)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του N. 4578/2018 (Α’200).

2. Τις διατάξεις της περίπτωσης β1 της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2326/1940 (Α’’ 145), η οποία προστέθηκε με την παρ. 34 του άρθρου 27 του ν. 2166/1993.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

4. Την παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 2308/1995 (ΦΕΚ 14/Α’/95).
 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (Α’29) «Μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).

8. Την Υ5/27.01.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β' 204).

9. Το π.δ. 134/2017 (Α’ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» όπως ισχύει

10. Το π.δ. 123/2017 (Α΄151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

11. Την Υ55/29.08.2018 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β' 3715).

12. Την οικ. 44549/Δ9.12193/9.10.2015 (Β΄ 2169) υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο», όπως έχει τροποποιηθεί με τις οικ.54051/Δ9.14200/22.11.2016 (Β΄  3801)  και  οικ.  59285/18416/12.12.2017  (Β΄4503) υπουργικές αποφάσεις.

13. Το αριθμ. οικ. 24372/2217/29-5-2019 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, βάσει του άρθρου 24 παρ. 5 περίπτωση ε΄του ν. 4270/2014 (Α΄143) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 παρ.1 του ν. 4487/2017 (Α΄110).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού. Προκαλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού των ετών 2019, 2020 του ΕΦΚΑ, ύψους έως 23.000.000 ευρώ περίπου κατ΄έτος, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 6429 και δεν υπερβαίνει τα δεσμευτικά όρια του ισχύοντος ΜΠΔΣ,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


1. Εγκρίνουμε την διάθεση ποσοστού 80% εκ των εισπραχθέντων ανά έτος χρηματικών ποσών (πόρου) της περίπτωσης β1 της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2326/1940, για το χρονικό διάστημα από 1.11.2011 έως 31.05.2019, μετά από την εκκαθάρισή τους από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, τα οποία τηρούνται σε σχετικό λογαριασμό του ΕΦΚΑ (προερχόμενο από το πρ. ΕΤΑΑ /ΤΣΜΕΔΕ).

2. Το ως άνω ποσό κατανέμεται ως ακολούθως:
α) Δικαιούχοι του πόρου είναι οι διπλωματούχοι μηχανικοί ΑΕΙ που έχουν υπηρετήσει κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1 της παρούσας ως μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι, ή ως πολιτικοί υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., και ΟΤΑ, μη περιλαμβανομένου του αντίστοιχης ειδικότητας προσωπικού των εξαίρεσεων που προβλέπονται στις διατάξεις των περιπτώσεων γ΄,δ’,ε’,η’, ια’, ιβ’, ιγ’ και ιδ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως αυτή ίσχυε προ της τροποποίησής της καθώς και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών.
β) Ειδικότερα δικαιούχοι είναι: βα) όσοι κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1 της παρούσας υπηρετούσαν ως εν ενεργεία διπλωματούχοι μηχανικοί ββ) οι συνταξιούχοι μηχανικοί για όσο χρονικό διάστημα, εκ του οριζόμενου στην παρ. 1 του παρόντος μέχρι τη συνταξιοδότησή τους, αυτοί ήταν εν ενεργεία και βγ) οι μηχανικοί των οποίων η υπηρεσιακή κατάσταση μεταβλήθηκε, για όσο χρονικό διάστημα εκ του οριζόμενου στην παρ. 1 του παρόντος μέχρι την αποχώρησή τους από τον κλάδο, διατηρούσαν την ανωτέρω ιδιότητα.

3. Το προς διάθεση ποσό της παραγράφου 1, μετά τις παρακρατήσεις της παραγράφου 4, κατανέμεται ανά έτος αναλόγως των ετήσιων εισροών στον σχετικό λογαριασμό. Για κάθε έτος καταρτίζεται πίνακας με τους δικαιούχους του ποσού ανάλογα με την ημερομηνία πρόσληψης, συνταξιοδότησης ή μεταβολής της υπηρεσιακής κατάστασης εκάστου εξ αυτών. Όσοι έχουν ενεργό υπηρεσία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αναφοράς δικαιούνται να λάβουν ολόκληρο το ποσό του αναλογούντος μεριδίου, ενώ όσοι συνταξιοδοτήθηκαν ή αποχώρησαν από τον κλάδο ή μετέβαλαν την υπηρεσιακή τους κατάσταση κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς δικαιούνται να λάβουν τόσα δωδέκατα (1/12) όσα αναλογούν στο διάστημα μέχρι την συνταξιοδότηση ή την αποχώρησή τους ή τη μεταβολή της υπηρεσιακής τους κατάστασης από τον κλάδο αντίστοιχα.

4. Από το ανωτέρω προς κατανομή ποσό έκαστης ετήσιας δόσης παρακρατούνται:
α) ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) υπέρ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ,
β) ποσοστό 2% (δύο τοις εκατό) υπέρ του ΕΦΚΑ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του,
γ) τραπεζικές προμήθειες και κρατήσεις.

5. Ορίζουμε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) ως αρμόδιο φορέα για τη διενέργεια της διάθεσης στους δικαιούχους των αντιστοιχούντων σε αυτούς ποσών. Για το λόγο αυτό μεταφέρεται το προς καταβολή ποσό από το σχετικό λογαριασμό του ΕΦΚΑ σε λογαριασμό που διατηρεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) μετά από πρόταση της διαχειριστικής Επιτροπής της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Η διάθεση του ανωτέρω ποσού θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως την 31/12/2020.
 
6. Συστήνεται πενταμελής διαχειριστική Επιτροπή αποτελούμενη από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Δημοσιονομικών Αναφορών του ΕΦΚΑ ως Συντονιστή, έναν εκπρόσωπο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ του Νικολάου προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μητρώων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και έναν γραμματέα τον οποίο ορίζει ο Συντονιστής με τους αναπληρωτές τους. Έργο της Επιτροπής θα είναι: α) η υποβοήθηση του έργου του ΤΕΕ δια της συνεισφοράς όλων των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την διαμόρφωση των πινάκων δικαιούχων β) ο συντονισμός των διαδικασιών για τη διαχείριση, διάθεση και απόδοση του ποσού στους δικαιούχους γ) η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των οριζομένων στην παράγραφο 5 της παρούσας απόφασης και εξέταση τυχόν ενστάσεων των δικαιούχων.

7. Το προς κατανομή ποσό δεν υπόκειται σε εισφορές κλάδου κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης.

Άρθρο 2
Έναρξη εφαρμογής


Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2019

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο