Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-01-1990 ]

ΠΟΛ.1015/19.1.1990 Έλεγχος υποθέσεων που παραγράφονται

(Έλεγχος υποθέσεων που παραγράφονται )

 ΠΟΛ. 1015/19.1.1990 Έλεγχος υποθέσεων που παραγράφονται

1005302/48/Α 0012/ΠΟΛ. 1015/19.1.1990

Έλεγχος υποθέσεων που παραγράφονται

Σχετικά με το παραπάνω θέμα σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του π.δ. 129/89, ο προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ελέγχει την ακρίβεια των επιδιδομένων δηλώσεων και προβαίνει σε έρευνα για την εξακρίβωση των υποχρέων που δεν έχουν υποβάλλει δήλωση. Ο έλεγχος των δηλώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου γίνεται δειγματοληπτικά και σε αριθμό υποθέσεων που απαιτούνται κάθε φορά, ώστε να είναι πλήρης και ουσιαστικός.

Για το σκοπό αυτό και κατά εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 7 του ίδιου άρθρου εκδόθηκαν οι αριθμ. 7200/1986, 8560/ΠΟΛ. 259/1986, 10477/ΠΟΛ. 242/1987, 9400/1988, 10920/ΠΟΛ. 289/1988, 7410/ΠΟΛ. 214/1988 και 1107166/9280/009/1989 υπουργικές αποφάσεις καθορισμού υποθέσεων που υπάγονται στο δειγματοληπτικό έλεγχο.

2. Συνεπώς, ο προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας έχει υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο μόνο των υποθέσεων που υπάγονται στο δείγμα και κυρίως αυτών που έχουν ανέλεγκτη τη χρήση 1979, για τις οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 74 του π.δ. 129/89, μπορεί να κοινοποιήσει φύλλο ελέγχου μέσα στο επόμενο ημερολογιακό έτος που συμπληρώνεται ο χρόνος παραγραφής.

3. Όπως είναι γνωστό, στο τέλος κάθε χρόνου οι υπηρεσίες μας ασχολούνται κυρίως με την περαίωση των υποθέσεων που παραγράφονται ανεξάρτητα εάν έχουν φορολογικό ενδιαφέρον ή όχι, με αποτέλεσμα το ελεγκτικό προσωπικό να απασχολείται και με τον έλεγχο υποθέσεων χωρίς φορολογικό ενδιαφέρον.

4. Ύστερα από τα ανωτέρω και λαμβανομένου υπόψη ότι υπάρχει έλλειψη ελεγκτικού προσωπικού για τον έλεγχο των ανέλεγκτων υποθέσεων, πρέπει να ελέγχονται μόνο υποθέσεις με φορολογικό ενδιαφέρον.

5. Προς τούτοις, για την εξοικονόμηση χρόνου ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο υποθέσεων που παρουσιάζουν φορολογικό ενδιαφέρον, θεωρούμε σκόπιμο οι υποθέσεις ήσσονος σημασίας που δεν παρουσιάζουν φορολογικό ενδιαφέρον να περαιώνονται με συνοπτική διαδικασία, καθόσον τα προσδοκώμενα από αυτές έσοδα του Δημοσίου είναι δυσανάλογα προς την απασχόληση του προσωπικού και τις δαπάνες βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου.

6. Για το σκοπό αυτό, προκειμένου για υποθέσεις οι οποίες δεν έχουν φορολογικό ενδιαφέρον, να αποφεύγεται η σύνταξη έκθεσης ελέγχου, η έκδοση και κοινοποίηση φύλλων ελέγχου και η βεβαίωση μικροποσών φόρου, με πράξη περαίωσης, η οποία θα συντάσσεται πάνω στη φορολογική δήλωση θα υπογράφεται από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ, τον επόπτη ελέγχου και τον αρμόδιο επιθεωρητή που εποπτεύει τη ΔΟΥ και θα περιλαμβάνει τα εξής:

«Πράξη περαίωσης αριθ........

Η υπόθεση αυτή στερείται φορολογικού ενδιαφέροντος και τίθεται στο αρχείο.

Ο επιθεωρητής, Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ, Ο επόπτης ελέγχου».

Η πράξη αυτή θα καταχωρείται στο βιβλίο ειλικρινών υποθέσεων.

7. Για να αποφευχθεί η άσκοπη απασχόληση των ελεγκτών με υποθέσεις χωρίς φορολογικό ενδιαφέρον θα γίνεται αυστηρή επιλογή των υποθέσεων αυτών, ύστερα από μελέτη των αριθμητικών δεδομένων που προκύπτουν από τα αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος, του χρόνου λειτουργίας της επιχείρησης, του αντικειμένου των εργασιών κ.λ.π.

8. Για παράδειγμα, υποθέσεις που δεν έχουν φορολογικό ενδιαφέρον, γιατί δεν λειτούργησαν όλο το χρόνο ή δεν παρουσιάζουν κίνηση ή ο επιχειρηματίας απεβίωσε και οι κληρονόμοι είναι άγνωστοι ή ανεχώρησε σε άγνωστη διεύθυνση ή συνταξιοδοτήθηκε ο επιχειρηματίας, μετά από διαπίστωση του ελεγκτή της υπόθεσης, τίθενται στο αρχείο και δεν ακολουθείται η χρονοβόρος διαδικασία που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις για την περαίωσή τους, εφόσον από τα στοιχεία που υπάρχουν προκύπτει ασήμαντο φορολογικό αποτέλεσμα.

9. Η εφαρμογή των παραπάνω θα γίνεται μετά από αυστηρή επιλογή των υποθέσεων που δεν έχουν φορολογικό ενδιαφέρον και σκοπό έχει να απαλλάξει τις υπηρεσίες από τη χρονοβόρο διαδικασία της περαίωσης ήσσονος σημασίας υποθέσεων από πλευράς φορολογικού ενδιαφέροντος, για να ασχοληθεί το προσωπικό με τις σημαντικές υποθέσεις. Την ευθύνη για την επιλογή των υποθέσεων που θα περαιώνονται με βάση την εγκύκλιο αυτή, θα τη φέρει ο αρμόδιος επιθεωρητής, ο προϊστάμενος της ΔΟΥ και ο επόπτης ελέγχου.

10. Από την παραπάνω ρύθμιση εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με μορφή ανώνυμης εταιρίας, καθώς και οι αλλοδαπές επιχειρήσεις.

                                                                                                                                               Ο  Υπουργός

                                                                                                                                              Γ.  ΣΟΥΦΛΙΑΣ

 

 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο