Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-01-1990 ]

ΠΟΛ.1014/23.1.1990 Απαλλαγή από Φ.Π.Α. των υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης

(Απαλλαγή από Φ.Π.Α. των υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1014/23.1.90  Απαλλαγή από Φ.Π.Α. των υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης 1005811/313/951/0014

Απαλλαγή από Φ.Π.Α. των Υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης που παρέχονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής.

Με αφορμή προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην πράξη, σχετικά με τη σωστή ερμηνεία των διατάξεων των περιπτ. δ΄ και ε΄, της παραγρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 1642/1986 και για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων αυτών, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Από τις πιο πάνω διατάξεις, σε συνδυασμό και με την σχετική Κοινοτική Νομοθεσία και λαμβανομένου υπόψη ότι και σε νομικά πρόσωπα (Ο.Ε., Ε.Ε., ανώνυμη εταιρία, Ε.Π.Ε. κ.λ.π.) παρέχεται από το υπουργείο Υγείας-Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων άδεια να παρέχουν υπηρεσίες ιατρικής γενικά περίθαλψης και διάγνωσης, συνάγεται ότι οι υπηρεσίες αυτές απαλλάσσονται, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή που έχουν περιβληθεί τα πρόσωπα που τις παρέχουν.

Εξυπακούεται ότι τα πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές δεν έχουν και δικαίωμα συμψηφισμού του φόρου των εισροών τους.

2. Σημειώνεται ότι αν από κακή ερμηνεία των διατάξεων ορισμένα νομικά πρόσωπα είχαν υπαγάγει σε Φ.Π.Α. τις πιο πάνω υπηρεσίες υποχρεούνται να αποδώσουν στο Δημόσιο το φόρο που προκύπτει από τα φορολογικά τους στοιχεία και έχουν επιρρίψει στην κατανάλωση και να διακανονίσουν το φόρο των εισροών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν γενικά για το διακανονισμό.

                                                                                                             Ο  Προϊστάμενος της Δ/νσης

                                                                                                                            Γ. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ

 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο