Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-06-2019 ]

41832/2019 Καθορισμός ύψους επιδόματος «οίκοι ενδιαίτησης και περίθαλψης» σε δικαιούμενους ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτου για το έτος 2019

(Καθορισμός ύψους επιδόματος «οίκοι ενδιαίτησης και περίθαλψης» σε δικαιούμενους ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτου για το έτος 2019)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 2242.10-1.1/ 41832/2019

(ΦΕΚ Β' 2200/07-06-2019)

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 40 του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (Α΄ 115) και της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4331/2015 (Α΄ 69),
β) της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4075/2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ ΕΕ και λοιπές διατάξεις (Α΄ 89),
γ) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102),
δ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),
ε) του άρθρου 12 του ν. 4356/2015 «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις» (Α΄ 181) και του άρθρου 16 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 84),
στ) του άρθρου 150 του ν. 4504/2017 «Διά βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184),
ζ) της περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 15 του π.δ. 894/ 1981 «Περί της παρεχομένης εις τους ησφαλισμένους του Οίκου Ναύτου Προστασίας» (Α΄ 226), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 13 του π.δ. 296/1985 (Α΄ 109) και της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 8/2005 (Α΄ 5),
η) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/ 2005 (Α΄ 98),
θ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής... Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114),
ι) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116),
ια) των άρθρων 1 και 23 του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26).
ιβ) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160),
ιγ) της Φ.80000/23141/ 2495/2007 υπουργικής απόφασης «Αναπροσαρμογή του ημερήσιου νοσηλίου τροφείου που καταβάλλουν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί σε ιδρύματα για την περίθαλψη παιδιών ασφαλισμένων με σωματική ή νοητική αναπηρία (Β΄ 2274),
ιδ) της Υ29/08-10-2015 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168),
ιε) της Υ64/13-09-2018 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριο Σαντορινιό» (Β΄ 3986),
ιστ) της 2242.10-1.1/73795/2018/08-10-2018 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός ύψους επιδόματος "Οίκοι ενδιαίτησης και περίθαλψης" σε δικαιούμενους ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτου για το έτος 2018» (Β΄ 4742).

2. Την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου, σύμφωνα με το πρακτικό της αριθμ. 5172/03/ 06-02-2019 Συνεδρίασης Δ.Σ./Ο.Ν. (θέμα 5ο).

3. Την 597-11/01/2019/14-01-2019 (ΑΔΑ: 66ΟΦ469ΗΞΞ-7Τ2) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Οίκου Ναύτου/Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

4. Τις αριθμ. 2814.5/18218/2019/Α.Σ.2814.5.1/ 04/2019/08-03-2019 και 2812.5/40024/30-05-2019 εισηγήσεις Γ.Δ.Ο.Υ./Υ.ΝΑ.Ν.Π.

5. Το αριθμ. 2261/19-02-2019 έγγραφο του Οίκου Ναύτου.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται οικονομική επιβάρυνση ύψους επτακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ περίπου (€ 780.000) στον ΚΑΕ 0681 ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ του προϋπολογισμού εξόδων του Οίκου Ναύτου τρέχοντος οικονομικού έτους,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε για το έτος 2019 το ύψος του επιδόματος «οίκοι ενδιαίτησης και περίθαλψης» της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 8/2005 που χορηγεί ο Οίκος Ναύτου σε ασφαλισμένους του στο ποσό των διακοσίων ευρώ (€ 200,00) μηνιαίως.

Η 2242.10-1.1/73795/2018/08-10-2018 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός ύψους επιδόματος "Οίκοι ενδιαίτησης και περίθαλψης" σε δικαιούμενους ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτου για το έτος 2018» (Β΄ 4742), καταργείται.

Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 5 Ιουνίου 2019

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο