Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-01-1990 ]

ΠΟΛ.1007/8.1.1990 Η θεώρηση στοιχείων σε νέους επιτηδευματίες

(Η θεώρηση στοιχείων σε νέους επιτηδευματίες )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ. 1007/8.1.1990 Η θεώρηση στοιχείων σε νέους επιτηδευματίες

1001642/18/0015/ΠΟΛ. 1007/8.1.1990

«Με αφορμή το γεγονός ότι στην αγορά εξακολουθούν να κυκλοφορούν εικονικά τιμολόγια, με συνέπεια την απώλεια φορολογικών εσόδων από ορισμένες κατηγορίες επιδευματιών, όπως είναι π.χ. οι ζωέμποροι, οι έμποροι ελαιόλαδου, παλαιών σιδήρων, μηχανουργικών εργαλείων, μηχανημάτων και άλλοι, σας υπενθυμίζουμε την Σ. 1956/168/ΠΟΛ.194/18.6.1987 εγκύκλιό μας, με την οποία σας δόθηκαν σχετικές οδηγίες, συμπληρώνοντας τις οδηγίες μας αυτές για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιστατικών, ως ακολούθως:

1. Έχει διαπιστωθεί ότι νέοι επιτηδευματίες, φυσικά πρόσωπα κυρίως, από τις πιο πάνω ενδεικτικά αναφερόμενες κατηγορίες, στη δήλωση έναρξης δραστηριότητάς τους δηλώνουν ανακριβείς ή ανύπαρκτες διευθύνσεις ή εμφανίζονται με στοιχεία ανύπαρκτων προσώπων, προσκομίζοντας πλαστά ή ψεύτικα αποδεικτικά στοιχεία, ή είναι υπερήλικες, με σκοπό τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων που στη συνέχεια χρησιμοποιούνται από τους ίδιους ή από άλλα πρόσωπα, στα χέρια των οποίων περιέρχονται με διάφορους τρόπους, για παράνομες συναλλαγές μεγάλης συνήθως αξίας με άλλους επιτηδευματίες, υπαρκτούς ή για ανύπαρκτους πολλές φορές, με αντικειμενικό στόχο το παράνομο οικονομικό όφελος σε βάρος του Δημοσίου, όπως είναι η λήψη επιδοτήσεων, δανείων και άλλων οικονομικών ενισχύσεων για ανύπαρκτες δραστηριότητες, ή ακόμη και τη διάπραξη φοροδιαφυγής.

2. Για να περιοριστούν τέτοιου είδους καταστρατηγήσεις από νέους επιτηδευματίες, που δηλώνουν αντικείμενο εργασιών που τους παρέχει αυτή την ευχέρεια, θα ελέγχετε και θα επαληθεύετε με σχολαστικότητα τα ατομικά και τα λοιπά στοιχεία της δήλωσής τους και θα τους θεωρείτε πολύ περιορισμένο αριθμό φορολογικών στοιχείων, κυρίως τιμολογίων και δελτίων αποστολής ή τιμολογίων πώλησης δελτίων αποστολής, δηλαδή όχι περισσότερα από ένα στέλεχος (50 φύλλα) από κάθε είδος στοιχείου. Αν όμως σας δημιουργούνται και οι ελάχιστες αμφιβολίες για την πραγματική άσκηση του δηλουμένου επαγγέλματος από τον ενδιαφερόμενο ή για το ενδεχόμενο της παράνομης χρήσης απ' αυτόν των φορολογικών στοιχείων ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, θα πρέπει ή να μη θεωρείτε καθόλου ή να θεωρείτε κατά την έναρξη ορισμένα μόνο φύλλα από τα προσκομιζόμενα για θεώρηση στοιχεία, κατά την κρίση σας. Σε κάθε νέα, μετά την πρώτη, θεώρηση θα ζητάτε την προσκόμιση των στελεχών των στοιχείων της προηγούμενης θεώρησης για να διαπιστώνεται η κανονική χρησιμοποίησή του, οπότε μπορείτε να θεωρείτε μεγαλύτερο αριθμό στοιχείων, ανάλογα με τη δραστηριότητα και την εν γένει συμπεριφορά του ενδιαφερόμενου.

3. Επισημαίνεται ότι η παράδοση των για πρώτη φορά προσκομιζομένων για θεώρηση στοιχείων θα γίνεται μόνο στον ίδιο τον επιτηδευματία, όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή στο νόμιμο εκπρόσωπό του, όταν πρόκειται για προσωπική εταιρία ή κοινοπραξία. Σε καμιά περίπτωση δεν θα παραδίδονται τα στοιχεία αυτά σε εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο ακόμη και όταν η εξουσιοδότηση φέρει θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντα από δημόσια αρχή.

4. Στις περιπτώσεις που μεταξύ των προσκομιζομένων στοιχείων από το νέο επιτηδευματία, για τη χορήγηση της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος και τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων σ' αυτόν, περιλαμβάνεται και το συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου, στο οποίο πρόκειται να στεγαστεί και να λειτουργήσει η νέα επιχείρηση, θα ζητάτε την προηγούμενη κατάθεσή του από τον ιδιοκτήτη του μισθούμενου ακινήτου στον αρμόδιο για τη φορολογία του προϊστάμενο ΔΟΥ, η οποία θα προκύπτει από σχετική θεώρηση που πρέπει να φέρει το προσκομιζόμενο σε σας από το μισθωτή αντίγραφο.

5. Οι οδηγίες που σας δόθηκαν με την εγκύκλιό μας Σ. 1956/1168/ΠΟΛ.194/18.6.1987 και οι πιο πάνω συμπληρωματικές οδηγίες θα ακολουθούνται και κατά τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων σε αλλοδαπά πρόσωπα υπηκόους κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Αν όμως ο ενδιαφερόμενος για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων για άσκηση επαγγέλματος στη χώρα μας είναι αλλοδαπός υπήκοος τρίτης χώρας (εκτός ΕΟΚ), θα πρέπει να σας προσκομίζει απαραιτήτως και σχετική άδεια παραμονής με δικαίωμα άσκησης δραστηριότητας στην Ελλάδα, από την Υπηρεσία Αλλοδαπών ή άλλη αρμόδια Αρχή. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της άδειας αυτής, δεν θα θεωρείτε βιβλία και στοιχεία στον ενδιαφερόμενο αλλοδαπό.

6. Τα πιο πάνω περιοριστικά μέτρα είναι φανερό ότι δεν αφορούν όλους τους νέους επιτηδευματίες, αλλά μόνο τις περιπτώσεις εκείνες που κατά την κρίση σας υπάρχει το ενδεχόμενο καταστρατηγήσεων από παράνομη χρήση των φορολογικών στοιχείων, σε δραστηριότητες σαν αυτές που ενδεικτικά απαριθμούνται στην αρχή της παρούσας.

Τέλος αν κατά τον έλεγχο των ατομικών και λοιπών στοιχείων της δήλωσης του νέου επιτηδευματία αποκαλυφθούν οποιεσδήποτε ανακρίβειες ή ελλείψεις δεν θα θεωρούνται ούτε στοιχεία ούτε βιβλία.

Οι επιθεωρητές ΔΟΥ στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να παρακολουθούν την εφαρμογή των πιο πάνω συμπληρωματικών οδηγιών».ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο