Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-06-2019 ]

1076821 ΕΞ 2019 Καθορισμός Τύπου και Περιεχομένου των δελτίων Υπηρεσιακών Ταυτοτήτων των Υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

(Καθορισμός Τύπου και Περιεχομένου των δελτίων Υπηρεσιακών Ταυτοτήτων των Υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.))

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 24.5.2019
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Α 1076821 ΕΞ2019

(ΦΕΚ Β' 2091/05-06-2019)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση :K.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :Μ.Ράλλη
Τηλέφωνο :210-3375555
Fax :210-3375071
E-Mail :[email protected]
Url : www.aade.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε’

Ταχ. Δ/νση : K.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας :101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :Γ. Λαμπίρης
Τηλέφωνο : 210-7222828
Fax :210-7259323
E-Mail : [email protected]
Url : www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός Τύπου και Περιεχομένου των δελτίων Υπηρεσιακών Ταυτοτήτων των Υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1.α) Του ν. 4389/2016 (Α’94) «Επείγουσες Διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» «Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», Μέρος Πρώτο Κεφάλαιο Α’ και ειδικότερα του άρθ. 14 παρ. 1, παρ. 4 (υποπαρ. θ΄ περ. γγ) και παρ. 5, καθώς και των άρθ. 2, άρθ. 17, άρθ. 24, άρθ. 37 και άρθ. 41.

β) Της υπ’ αριθ.  Δ.ΟΡΓ. Α. 1036960 ΕΞ 2017 (Β’ 968) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα: «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.

γ) Της υπ’ αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ2013 (Β’ 130) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ.3 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 (Α’ 94).

δ) Της υπ’ αριθ. 1/20.1.2016 (ΦΕΚ 18/ τ. Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης) Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου περί διορισμού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με την παρ.10 του άρθρου 41 ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α’94) και την υπ’αριθ. 39/3/ 30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) πράξη του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων εσόδων περί της Ανανέωσης της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

ε) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 19 του ν.4389/2016.
 
2. Τον ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το Π.Δ.16/1989 (Α΄ 6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθ. 19 αυτού.

4. Τον ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το Μέρος Α «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας» Κεφάλαιο Έβδομο «Φορολογικοί Έλεγχοι».

5. Τον ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Το άρθρο 4 παρ. 2 του π.δ. 231/2007 «Κανονισμός αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των Τελωνειακών Υπαλλήλων και της λειτουργίας των Περιφερειακών Τελωνειακών Αρχών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών», (Α΄ 265).

7. Την υπ’ αριθ. Τ.1648/539/0003β/04.03.2002 (Β’ 441) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί «Κανονισμού Στολής Τελωνειακών Υπαλλήλων και ρύθμιση θεμάτων υπηρεσιακών ταυτοτήτων και ειδικών υπηρεσιακών διακριτικών της Τελωνειακής Υπηρεσίας» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθ. Τ.4162/1313/0003Β/09.10.2002 (Β’ 1331), Τ.3374/1082/0003Β/21.07.2003 (Β’ 1052) και Τ.3648/1275/24.09.2004 (Β’ 1494) αποφάσεις.

8. Το αρ. 5 ν. 3943/2011 (Α’ 66), όπως ισχύει, «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», καθώς και την παράγραφο Ε’ άρθ. 1 ν. 4254/2014 (Α’ 85), «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, σχετικά με τη σύσταση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.

9. Τον ν. 4328/1929 (Α΄ 272) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Την 30/003/000/4638/16.12.2015 (Β΄ 2801) απόφαση του Αν. Γ.Γ.Δ.Ε. με θέμα: «Εξειδίκευση του εργαστηριακού έργου των Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών και ανακαθορισμός της καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας αυτών, για τους σκοπούς των επίσημων ελέγχων στα τρόφιμα, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004»,

11. Την 30/002/000/8644/23.12.2016 (Β’4267) απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε. με θέμα: «Εξειδίκευση του εργαστηριακού έργου των Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους και ανακαθορισμός της καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας αυτών σε ορισμένους εργαστηριακούς τομείς».

12. Τις διατάξεις του υπ’αριθ. ΕΕ 2016/679 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, καθώς και τις διατάξεις του ν. 2472/97 (ΦΕΚ 50Α’) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει.
 
13. Το αριθ. ΕΜΠ 116016/18.3.2019 έγγραφο της Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.

14. Την Δ. ΟΡΓ. Δ 1186513 ΕΞ 2016/21.12.2016 (Β’ 4179) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός προτυπωμένου σήματος (λογοτύπου) στα έντυπα και στα έγγραφα, που θα χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και στον ιστότοπο αυτής, από την 1.1.2017.

15. Το αριθ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1007713 ΕΞ 2017/18.1.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης «Οδηγίες σχετικά με τις προμετωπίδες των εγγράφων που χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) στην επικοινωνίας τους με διεθνείς φορείς και Αρχές άλλων χωρών, καθώς και για τη χρήση εντύπων που φέρουν τον τίτλο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, στην αγγλική γλώσσα».

16. Την 2/77928/0004/27.9.2016 (ΦΕΚ 507 Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Διορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

17. Την ανάγκη έκδοσης υπηρεσιακών ταυτοτήτων για τους υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία θα καλυφθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε., οικ. έτους 2019 με Ειδικό Φορέα:1023-801-0000000, 

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο των δελτίων των υπηρεσιακών ταυτοτήτων των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Άρθρο 1
Τύπος των υπηρεσιακών ταυτοτήτων


Το δελτίο υπηρεσιακής ταυτότητας είναι μορφότυπου ID1, διαστάσεων 85.6 x 54 mm ± 0.75mm, πάχους μέχρι 1 mm, σύμφωνα με προδιαγραφές ασφαλείας.
Το υπόστρωμα του δελτίου ταυτότητας είναι κατασκευασμένο από συνθετικό πλαστικό, πολυανθρακικό υλικό.

Άρθρο 2
Περιεχόμενο των υπηρεσιακών ταυτοτήτων


Τα δελτία υπηρεσιακών ταυτοτήτων εκδίδονται για τους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. και αφορούν όλους τους κλάδους, ενώ ως προς το περιεχόμενο διαφοροποιούνται μεταξύ των υπαλλήλων, για αυτούς που δύνανται να πραγματοποιούν φορολογικούς ελέγχους, για τους τελωνειακούς υπαλλήλους, για τους οικονομικούς επιθεωρητές και για τους λοιπούς κλάδους όπως οδηγών, τεχνικών, τυπογράφων, επιμελητών, φυλάκων/νυχτοφυλάκων, εργατών και προσωπικού καθαριότητας / καθαριστριών.
Το περιεχόμενό τους, καθορίζεται στο Παράρτημα της παρούσας ως αναπόσπαστο τμήμα και ενδεικτικά:
(α) στην εμπρόσθια όψη, αποτυπώνονται, ο θυρεός της Ελληνικής Δημοκρατίας, το Λογότυπο της Α.Α.Δ.Ε., ο τύπος του εγγράφου, η ιδιότητα του υπαλλήλου, ο αριθμός της ταυτότητας, η ημερομηνία έκδοσης, η φωτογραφία του κατόχου σε πλαίσιο και φέρει την υπογραφή του Διοικητή και τη στρογγυλή σφραγίδα της Α.Α.Δ.Ε.
(β) στην οπίσθια όψη, αποτυπώνονται, τα στοιχεία του υπαλλήλου (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, υπηρεσία και θέση). Επιπροσθέτως, παραμετρικά με την ιδιότητα του υπαλλήλου δύναται να αναγράφονται επιπλέον στοιχεία και να παρατίθεται σχετικό κείμενο.
Το χρώμα φόντου των δύο όψεων των υπηρεσιακών ταυτοτήτων είναι αποχρώσεις του μπλε με μη συμπαγείς διαβαθμίσεις και τα γράμματα με μαύρο χρώμα.
Σε περίπτωση δελτίου που αφορά σε τελωνειακό υπάλληλο, τίθεται φωτογραφία ένστολου (στολή Νο 8 ή Νο 8β) με τα διακριτικά του βαθμού του στις επωμίδες και υδατογράφημα επ’ αυτής με τα τις λέξεις «ΔΙΩΞΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ / ANTI-SMUGGLING ENFORCEMENT».
Τα δελτία ταυτοτήτων είναι δίγλωσσα (Ελληνική Αγγλική). Η μεταγραφή των ελληνικών χαρακτήρων σε λατινικούς γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 743.

Άρθρο 3
Έκδοση υπηρεσιακής ταυτότητας


Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.), στην οποία τηρείται το μητρώο υπηρεσιακών ταυτοτήτων των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε., μεριμνά για την έκδοσή τους, σε συνεργασία με τις λοιπές συναρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η υλοποίηση της έκδοσης των υπηρεσιακών ταυτοτήτων δύναται να ανατίθεται από την Α.Α.Δ.Ε. σε ανάδοχο, ο οποίος παρέχει επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προς διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις υπαλλήλων της Αρχής


1. Όλοι οι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. φέρουν ταυτότητα, την οποία επιδεικνύουν όποτε ζητηθεί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

2. Η υπηρεσιακή ταυτότητα αντικαθίσταται με μέριμνα της Υπηρεσίας όταν επέρχεται ουσιώδης υπηρεσιακή μεταβολή αναφορικά με τον κλάδο, την κατηγορία ή (προκειμένου για τελωνειακούς υπαλλήλους) τον βαθμό του υπαλλήλου, καθώς και σε περιπτώσεις μετακίνησης του υπαλλήλου σε διαφορετική υπηρεσία.

3. Υπάλληλος που για οποιονδήποτε λόγο χάνει την ιδιότητα του υπαλλήλου της Α.Α.Δ.Ε. υποχρεούται να παραδώσει την υπηρεσιακή του ταυτότητα στον προϊστάμενο της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί.
Με ευθύνη του προϊσταμένου της υπηρεσίας, η ταυτότητα ακυρώνεται με διάτρηση. Η ακυρωθείσα ταυτότητα αποστέλλεται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, προς ενημέρωση του Μητρώου υπηρεσιακών ταυτοτήτων και του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου.
 
4. Σε περίπτωση που υπάλληλος τίθεται σε καθεστώς αργίας, υποχρεούται να παραδώσει την υπηρεσιακή του ταυτότητα στον προϊστάμενο της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί. Με ευθύνη του Προϊσταμένου της υπηρεσίας, η ταυτότητα αποστέλλεται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, και φυλάσσεται στον ατομικό φάκελο του υπαλλήλου.

5. Η απώλεια της υπηρεσιακής ταυτότητας από οποιαδήποτε αιτία δηλώνεται αμελλητί στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα και κοινοποιείται εγγράφως στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, προς ενημέρωση του Μητρώου Υπηρεσιακών Ταυτοτήτων και εκκίνηση της διαδικασίας αντικατάστασής της.
Σε περίπτωση απώλειας της υπηρεσιακής ταυτότητας ο πειθαρχικός προϊστάμενος δύναται να καλέσει τον υπάλληλο προς παροχή εξηγήσεων.

6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 103 επ. του ν. 3528/2007, όπως ισχύει, στις περιπτώσεις που η εν γένει συμπεριφορά και οι ενέργειες του υπαλλήλου συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 107 του ανωτέρω νόμου.

Άρθρο 5
Μεταβατικές Διατάξεις


Οι υπηρεσιακές ταυτότητες που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή προηγούμενων αποφάσεων παύουν να ισχύουν εντός έξι (6) μηνών από την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 6
Τελικές Διατάξεις


1. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Με τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η ΔΔΑΔ Α 1082846 ΕΞ 2015/15.6.2015 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων (Β’ 1245) καθώς και κάθε άλλη αντίθετη απόφαση.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο