Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-06-2019 ]

57081/2019 Τροποποίηση των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για το «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020»

(Τροποποίηση των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για το «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020»)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 57081/29-5-2019

(ΦΕΚ Β' 2048/04-06-2019)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

2. Το ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20142020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/τ.Α’) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 33 παρ. 1 αυτού.

3. Το π.δ. 147/2017 (Α’ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 123/2016 (Α’ 208) περί ανασύστασης και μετονομασίας  Υπουργείων.

5. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160 Α’) περί διορισμού υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

6. Την 91589/3-9-2018 υπουργική απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο  Γιαννακίδη (ΦΕΚ 3814/Β’/4.9.2018).

7. Την 112012/ΕΥΘΥ 1046/2.11.2015 (ΦΕΚ 2473/18.11.2015) υπουργική απόφαση για την Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της εφαρμογής σύμφωνα με τα άρθρα 15 παρ. 2 και 42 του ν. 4314/2014, όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.

8. Την C(2015) 9170/ 11-12-2015 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» και την C(2017) 8693/ 16-12-2017 απόφαση για την έγκριση της 2ης τροποποίησής του.

9. Την αριθμ. 1679/16-05-2019 επιστολή της ΕΥΔ Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης προς τη ΓΓΔΕ και ΕΣΠΑ.

10. Το αριθμ. 56095 /27.05.2019 ενημερωτικό της ΕΥΣΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

11. Την αριθμ. 1464 /28.05.2019 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στον Υφυπουργό με θέμα «Εισήγηση για την έγκριση υπερδέσμευσης του “Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020”».

12. Την ανάγκη έγκαιρης ενεργοποίησης του ΠΑΑ, σύμφωνα με την εγκεκριμένη στοχοθεσία του και την επιτάχυνση της υλοποίησής του, τηρουμένων των προϋποθέσεων των Κανονισμών της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε τα κάτωθι:

Η ΕΥΔ ΠΑΑ δύναται να εντάξει στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, πράξεις με συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί το 123,6% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του, σύμφωνα με το εισηγητικό του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ (σημείο 11 ανωτέρω).

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την σταδιακή μείωση της υπερδέσμευσης.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Μαΐου 2019

Ο Υφυπουργός
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ


 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο