Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-06-2019 ]

9.3233/2019 Τροποποίηση της 8.11613/19-12-2018 (Α.Δ.Α.: 72Χ6465Θ1Ω-ΨΨΨ) με θέμα Ορισμός του «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.)» ως Ενδιάμεσου Φορέα της Ενέργειας Δ΄ Επιδότηση θέσεων εργασίας του Έργου με κωδικό «EGF/2017/003 GR/Attica retail» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 47 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL30) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ». Ανάθεση αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της Αρχής Διαχείρισης του ΕΤΠ 2014-2020 που αφορούν στην Ενέργεια Δ΄ Επιδότηση θέσεων εργασίας

(Τροποποίηση της 8.11613/19-12-2018 (Α.Δ.Α.: 72Χ6465Θ1Ω-ΨΨΨ) με θέμα Ορισμός του «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.)» ως Ενδιάμεσου Φορέα της Ενέργειας Δ΄ Επιδότηση θέσεων εργασίας του Έργου με κωδικό «EGF/2017/003 GR/Attica retail» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 47 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL30) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ». Ανάθεση αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της Αρχής Διαχείρισης του ΕΤΠ 2014-2020 που αφορούν στην Ενέργεια Δ΄ Επιδότηση θέσεων εργασίας)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 9.3233

(ΦΕΚ B’ 2029/03.06.2019)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) για την Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α΄) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37/τ.Α΄/2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

4. Το Π.Δ.134/2017 (ΦΕΚ 168 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως ισχύει.

5. Το π.δ. 475/1993 (ΦΕΚ 205 Α΄) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Απασχόλησης και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», η οποία μετονομάσθηκε με το άρθρο 18 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α΄) σε Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του ν. 3762/2009 (ΦΕΚ 75 Α΄).

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ-2014-2020), και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1927/2006.

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1081/2006 του Συμβουλίου.

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006.

9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1080.

10. Τον Κανονισμό (ΕΚ)ΕΕ 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον αριθμ. 1084/14-06-2017 Κανονισμό της ΕΕΕ. που κατήργησε τον Κανονισμό (ΕΚ) 800/2008.

11. Τον Κανονισμό (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚ) αριθμ. 2185/1996 του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 1996 σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες, όπως ισχύει.

12. Τον Κανονισμό (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚ) αριθμ. 2988/1995 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει.

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθμ. 966/2012 της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθμ. 1605/2002 του Συμβουλίου.

14. Την αριθμ. 2006/C139/01 διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή διαχείριση και ειδικά το σημείο 28 με το οποίο προσδιορίζεται το δημοσιονομικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.

15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 656/2007 της Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 2007 για τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 586/2001 για εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1165/1998 του Συμβουλίου περί βραχυπρόθεσμων στατιστικών, όσον αφορά τον ορισμό των Κύριων Ομάδων Βιομηχανικών Κλάδων (ΚΟΒΚ), όπως ισχύει.

16. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003 σχετικά με τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS), όπως ισχύει.

17. Τον ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α΄/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 27, παρ. 1, όπως ισχύει.

18. Την Υ6/2018 (ΦΕΚ 695 Β΄) απόφαση σύστασης μιας θέσης Υφυπουργού στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

19. Την Οικ.9673/Δ1.3298 (ΦΕΚ 733/τ.Β΄/04-03-2019) απόφαση με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κωνσταντίνο Μπάρκα».

20. Την 58712/Δ1.20155/12-11-2018 (ΦΕΚ 679/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./15-11-2018) απόφαση «Διορισμός μετακλητής Γενικής Γραμματέως Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

21. Τον ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ.Β΄/23-12-2014) «Α) Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και όσον αφορά τη συγκεκριμένη Ενέργεια ειδικότερα το άρθρο 57, παρ. 6, Β) ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-06-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α΄) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 18, παρ. 6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

22. Τον ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69/τ.Α΄/2-07-2015) «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 63 με τίτλο: «Τροποποίηση του άρθρου 45 του ν. 4314/2014».

23.Την 11315/ΕΥΘΥ 97/2018 (ΦΕΚ 220/τ.Β΄/30-01-2018) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Αντικατάσταση της 112806/ΕΥΘΥ1047/26-10-2016 (ΦΕΚ 3595 Β΄) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών», αναφορικά με τη διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας».

24. Το ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α΄) «Περί Κωδικός Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει.

25. Τον ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4242/2014 (ΦΕΚ 50 Α΄) «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις» και τον ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

26. Την 5.20263/5.15444/22-07-2015 (ΦΕΚ 1565/τ.Β΄/27-07-2015) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Σύστημα Προγραμματισμού, Αξιολόγησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου για την υλοποίηση των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις 6.5266/5.4663/20-04-2016 (ΦΕΚ 1122 Β΄) και 7.5013/30-3-2017 (ΦΕΚ 1180 Β΄) αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών.

27. Την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως το νομότυπο των φορολογικών στοιχείων και παραστατικών.

28. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α΄), όπως ισχύει.

29. Το γεγονός ότι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι αρμόδιο για την εφαρμογή και παρακολούθηση του νομοθετικού πλαισίου περί ομαδικών απολύσεων του ν. 1387/1983 (ΦΕΚ 110 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 98/59/ ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1998 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις.

30. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/τ.Α΄/2013).

31. Τις διατάξεις του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 88 Α΄), που αντικατέστησε το άρθρο 2 του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/τ.Α΄/2013).

32. Την αριθμ. 6371/ΕΥΘΥ 72/20-1-2015 διευκρινιστική εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4314/2014.

33. Την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 2690/1999 «Κύρωση Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/9-3-1999), όπως ισχύει.

34. Την αίτηση με κωδικό EGF/2017/003 GR/Attica retail την οποία υπέβαλε η Ελλάδα για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ.

35. Την C(2017) 6970 final/23-10-2017 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τη χρηματοδότηση ενεργητικών μέτρων για την αγορά εργασίας μετά τις απολύσεις στον κλάδο 47 της NACE αναθ.

36. 2 (Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) στις υπαγόμενες στο επίπεδο NUTS 2 περιφέρειες Αττικής (EL30), Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (EL11), Κεντρικής Μακεδονίας (EL12), Δυτικής Μακεδονίας (EL13), Θεσσαλίας (EL14), Ηπείρου (EL21), Δυτικής Ελλάδας (EL23), Κεντρικής Ελλάδας (EL24), Πελοποννήσου (EL25), Νότιου Αιγαίου (EL42) και Κρήτης (EL43) στην Ελλάδα.

37. Την (ΕΕ) 2018/6 απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση κατόπιν αίτησης της Ελλάδας EGF/2017/003 GR/Attica retail.

38. Την 8.10245/7-11-2018 (Α.Δ.Α.: 62ΚΧ465Θ1Ω-Λ29) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ένταξη της Πράξης ’’ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ EGF/2017/003 GR/Attica retail’’» με Κωδικό ΟΠΣ 5032901 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ’’Ενέργειες που αφορούν απολύσεις σε 8 επιχειρήσεις στον κλάδο 47 της NACE Αναθ. 2 (Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) στην επιπέδου NUTS 2 Περιφέρεια Αττικής (EL30) και άλλες 10 Περιφέρειες της χώρας 2014-2020’’».

39. Την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01).

40. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 360/2012 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2012, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (Κανονισμός «De Minimis»).

41. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 περί της εφαρμογής των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, όπως ισχύει.

42. Την 828 με αριθμ. 77826/17-07-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 στη ΣΑΕ 034/2 με κωδ. 2018ΣΕ03420003 του ως άνω έργου (Α.Δ.Α.: 606Ι465ΧΙ8-ΗΩΡ).

43. Την αριθμ. 8.11258/11-12-2018 πρόσκληση προς τον ΟΑΕΔ για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Αρχής Διαχείρισης του ΕΤΠ 2014-2020 που αφορούν στην Ενέργεια Δ΄ Επιδότηση θέσεων εργασίας του έργου με κωδικό «EGF/2017/003 GR/Attica retail» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 47 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL30) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ».

44. Την 8.11613/2018 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί ορισμού του ΟΑΕΔ ως Ενδιάμεσου Φορέα της Ενέργειας Δ΄ Επιδότηση θέσεων εργασίας του έργου με κωδικό «EGF/2017/003 GR/Attica retail» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 με τίτλο:
«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 47 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL30) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ». Ανάθεση αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της Αρχής Διαχείρισης του ΕΤΠ 2014-2020 που αφορούν στην Ενέργεια Δ΄ Επιδότηση θέσεων εργασίας».

45. Την 1952/15-7-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, με την οποία εγκρίθηκε το Οργανόγραμμα του ΟΑΕΔ ως ΕΦΔ της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020 για τη διαχείριση Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων.

46. Το γεγονός ότι από την υλοποίηση της Ενέργειας Α΄ του έργου με κωδικό «EGF/2017/003 GR/Attica retail» προέκυψε μεγαλύτερος αριθμός ωφελουμένων για την υπαγωγή τους στην Ενέργεια Δ΄ του ίδιου έργου, όπως προκύπτει από τα επικαιροποιημένα αρχεία παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου που εστάλησαν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην υπηρεσία, στις 9-5-2019, από το Φορέα Υλοποίησης της Ενέργειας Α΄ του εν λόγω έργου,.

47. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση και αντικατάσταση του άρθρου 2 της 8.11613/2018/19-12-2018 (Α.Δ.Α.: 72Χ6465Θ1Ω-ΨΨΨ) με θέμα Ορισμός του «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.)» ως Ενδιάμεσου Φορέα της Ενέργειας Δ΄ Επιδότηση θέσεων εργασίας του έργου με κωδικό «EGF/2017/003 GR/Attica retail» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 47 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL30) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ». Ανάθεση αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της Αρχής Διαχείρισης του ΕΤΠ 2014-2020 που αφορούν στην Ενέργεια Δ΄ Επιδότηση θέσεων εργασίας», ως εξής:

Άρθρο 2
Αντικείμενο ανάθεσης

«Ο ΟΑΕΔ, αναλαμβάνει αρμοδιότητες και καθήκοντα της Αρχής Διαχείρισης του ΕΤΠ 2014-2020, που αφορούν στην Ενέργεια Δ΄ Επιδότηση θέσεων εργασίας του έργου με κωδικό «EGF/2017/003 GR/Attica retail» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 47 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ) στην επιπέδου NUTS 2 Περιφέρεια Αττικής (EL30) και άλλες 10 Περιφέρειες της χώρας» και ειδικότερα αρμοδιότητες προγραμματισμού, αξιολόγησης, διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου της Ενέργειας Δ΄ αυτού.

Η εκχωρούμενη προς διαχείριση συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται σε 375.000,00 ευρώ.».

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Μαΐου 2019

Ο Υφυπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο