Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-06-2019 ]

56390/2019 Τροποποίηση της 97724/ΕΥΘΥ 750 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των επιλέξιμων κατηγοριών λειτουργικών δαπανών του ΕΦΕΠΑΕ που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων/καθηκόντων που αναλαμβάνει για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020» (ΦΕΚ 4566/Β’/18.10.2018), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

(Τροποποίηση της 97724/ΕΥΘΥ 750 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των επιλέξιμων κατηγοριών λειτουργικών δαπανών του ΕΦΕΠΑΕ που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων/καθηκόντων που αναλαμβάνει για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020» (ΦΕΚ 4566/Β’/18.10.2018), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 56390/28-5-2019

(ΦΕΚ Β' 2028/03-06-2019)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22.4.2005).

2. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/τ.Α’/29.08.2018) περί Διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

3. Το π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192 Α’) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

4. Την 91589/03.09.2018 απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον υφυπουργό οικονομίας και ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη (ΦΕΚ 3814/Β’/04.09.2018).

5. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α’/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20142020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/τ.Α’) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 13, παρ. 7ε και το άρθρο 33 παρ. 2.

6. Το ν. 4336/2015, υποπαράγραφος Δ9, άρθρο 2 (ΦΕΚ 94/τ.Α’/14.08.2015), όπως κάθε φορά ισχύει.

7. Την 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3521/Β’/01.11.2016) «Τροποποίηση και αντικατάσταση της 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ 1822 Β’) υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"», όπως ισχύει.

8. Την 97724/ΕΥΘΥ750/2018 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των επιλέξιμων κατηγοριών λειτουργικών δαπανών του ΕΦΕΠΑΕ που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων/καθηκόντων που αναλαμβάνει για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020» (ΦΕΚ 4566/Β’/18.10.2018), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

9. Την 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 677/ Β’/03.03.2017) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

10. Την 2/68332/ΔΕΠ κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις μετακινήσεις στο πλαίσιο ενεργειών-Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων και των ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ, του ΕΟΧ και του Μηχανισμού "Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη"» (ΦΕΚ 2493/τ.Β’/19.09.2016), όπως κάθε φορά ισχύει.

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Τ.Σ. το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006.

12. Την ανάγκη προσδιορισμού των επιλέξιμων κατηγοριών των λειτουργικών δαπανών του ΕΦΕΠΑΕ που πραγματοποιούνται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων/καθηκόντων που αναλαμβάνει στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και είναι απαραίτητες για την άσκηση των εν λόγω αρμοδιοτήτων/καθηκόντων, καθώς και τα χρηματικά όρια ανά κατηγορία δαπάνης και τη διαδικασία καταβολής.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα υπουργική απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της 97724/ΕΥΘΥ750/2018 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των επιλέξιμων κατηγοριών λειτουργικών δαπανών του ΕΦΕΠΑΕ που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων/καθηκόντων που αναλαμβάνει για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020» (ΦΕΚ 4566/Β’/18.10.2018), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Η πρώτη και δεύτερη περίπτωση της παραγράφου 1α του άρθρου 3 της 97724/ΕΥΘΥ750/2018 υπουργικής απόφασης τροποποιούνται ως ακολούθως:
«Για τις θέσεις ευθύνης του προσωπικού του ΕΦΕΠΑΕ (Γενικός Διευθυντής Κεντρικής Δομής ΕΦΕΠΑΕ-Γενικοί Διευθυντές Περιφερειακών Μονάδων ΕΦΕΠΑΕ), η μέγιστη μικτή επιλέξιμη αμοιβή για 100% απασχόληση δεν θα υπερβαίνει μηνιαίως το ποσό των 4.100,00 €.
Η μέγιστη μικτή επιλέξιμη αμοιβή οποιουδήποτε άλλου στελέχους για 100% απασχόληση δεν θα υπερβαίνει μηνιαίως το ποσό των 3.300,00€.».

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η 97724/ΕΥΘΥ750/2018 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4566/Β’/18.10.2018), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Μαΐου 2019

Ο Υφυπουργός
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ


 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο