Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-05-2019 ]

38818/1989/2019 Τροποποίηση της 14058/12.3.2014 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: «Ρύθμιση θεμάτων για την ανάρτηση των αναμορφωμένων κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος «ΕΚΧΑ Α.Ε.»)» (Β΄ 673), όπως ισχύει.

(Τροποποίηση της 14058/12.3.2014 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: «Ρύθμιση θεμάτων για την ανάρτηση των αναμορφωμένων κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος «ΕΚΧΑ Α.Ε.»)» (Β΄ 673), όπως ισχύει.)

Κατηγορία: Κτηματολόγιο

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/38818/1989

(ΦΕΚ B’ 1995/31.05.2019)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), όπως αυτήν προστέθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 3 του ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 156).

2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 11 του άρθρου 1 του ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 156).

3. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 1 και του άρθρου 37 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 5).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α΄ 98).

5. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 1 της 10887/ 12.3.2007 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.) στην Ανώνυμη Εταιρεία ’’ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.’’» (Β΄ 416).

6. Την ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/62080/8993/19.9.2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιο Δημαρά» (Β΄ 4201).

7. Το αριθμ. 62/θέμα 5ο/17.4.2019 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

8. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


1. Τροποποιείται η 14058/12.3.2014 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ρύθμιση θεμάτων για την ανάρτηση των αναμορφωμένων κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ’’ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία’’(διακριτικός τίτλος ’’ΕΚΧΑ Α.Ε.’’)» (Β΄ 673), όπως έχει τροποποιηθεί με την 50176/5.12.2014 απόφαση (Β΄ 3363) και ισχύει, και ειδικότερα τροποποιείται το άρθρο 2 αυτής, ως ακολούθως:

α) Η παράγραφος 2 καταργείται.

β) Η παράγραφος 3, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναριθμείται σε παράγραφο 2 και αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η αναζήτηση ενεργοποιείται με την εισαγωγή κωδικών ασφαλείας που κάθε δικαιούχος (φυσικό και νομικό πρόσωπο) διαθέτει για τη χρήση των εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (taxisnet). Εξαιρετικά, για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν τη δημοσίευση και έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α΄ 162), όπου έχουν περαιωθεί οι εργασίες κτηματογράφησης και έχει οριστεί η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου, η αναζήτηση ενεργοποιείται με την ίδια προαναφερόμενη διαδικασία μόνο για δικαιούχους φυσικά πρόσωπα».

γ) Οι επόμενες παράγραφοι 4, 5, 6, 7 και 8 αναριθμούνται αντίστοιχα σε παραγράφους 3, 4, 5, 6 και 7.

2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της ανωτέρω 14058/12.3.2014 απόφασης, όπως ισχύει.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Μαΐου 2019

Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ


 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο