Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-05-2019 ]

30269/15083/Δ16.394/2019 Σχετικά με τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής των ασφαλισμένων του πρ. ΤΑΠΟΣΕ

(Σχετικά με τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής των ασφαλισμένων του πρ. ΤΑΠΟΣΕ)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Αθήνα, 21-5-2019
Αριθ. Πρωτ.Φ 30269/15083/Δ16.394

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Δ16)
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Σταδίου 29
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 101 10 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Σπύρου
Τηλέφωνο: 210-3368159
Telefax: 210-3368148
E-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής των ασφαλισμένων του πρ. ΤΑΠΟΣΕ»

Σχετ.: 1. To υπ. αρίθμ. 72421/3-4-2019 διαβιβαστικό της υπ. αρίθμ. 49/7/26-3-2019 Απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ

2. Το υπ. αρίθμ. οικ/604-13-10-2016 έγγραφο της ΕΑΑ

3. Το υπ. αρίθμ. Φ.80000/46980/Δ.15/807/25-10-2016 έγγραφό μας

Σε απάντηση του σχετικού 1 εγγράφου σας, αναφορικά με τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής των ασφαλισμένων του πρ. ΤΑΠΟΣΕ και ειδικότερα επί των αποδοχών που θα χρησιμοποιηθούν κατά τον υπολογισμό του μέρους της παροχής έως το 2013, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

1. Βάσει της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2106 το τμήμα της παροχής που αντιστοιχεί σε χρόνο ασφάλισης μέχρι τις 31.12.2013, αποτελείται από το γινόμενο ποσοστού αναπλήρωσης, επί των αποδοχών στις οποίες έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, επί του δεκαδικού αριθμού των ετών ασφάλισης έως και τις 31.12.2013.

Ως αποδοχές, νοείται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη έως και τις 31.12.2013, εφόσον υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ταμείου, χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας.

2. Σύμφωνα με την νομοθεσία και τις καταστατικές διατάξεις του πρ. ΤΑΠΟΣΕ, η εισφορά ασφαλισμένου, ανέρχεται σε ποσοστό 4 % επί του συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων και δευτερευουσών απολαβών. Για τον υπολογισμό της ανωτέρω εισφοράς, οι δευτερεύουσες απολαβές των ασφαλισμένων, είτε πραγματοποιούνται αυτές είτε όχι, καθορίζονται υποχρεωτικά, ως ποσοστό (70%, 50% ή 30%, ανάλογα με την ειδικότητα των ασφαλισμένων) επί του βασικού μισθού και του κάθε είδους επιδόματος το οποίο λαμβανόταν υπόψη για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής (με τον καταστατικό τρόπο).

3. Όπως προκύπτει από το Απόσπασμα Πρακτικού της υπ. αρίθμ. 7 Συνεδρίασης της Διοικητικής Επιτροπής Εφάπαξ Παροχών, αντιμετωπίζετε περιπτώσεις ασφαλισμένων του πρ. ΤΑΠΟΣΕ, που ενώ λαμβάνουν μέρος των δευτερευουσών απολαβών, καταβάλλουν εντούτοις εισφορές επί του συνόλου τους. 

Ως εκ τούτου, τίθεται το ζήτημα, της χρήσης των δευτερευουσών αποδοχών κατά τον υπολογισμό της παροχής και εάν θα συνυπολογίζεται το σύνολό τους ή μόνο το μέρος που πραγματικά λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 4415/2016, το ποσοστό αναπλήρωσης για τον υπολογισμό της παροχής των εν λόγω ασφαλισμένων ανέρχεται σε ποσοστό 100 % και επιπλέον, όπως αναφέρεται στα σχετικά έγγραφα της Ε.Α.Α. και των υπηρεσιών του Υπουργείου (σχετ. 2 και 3), κατά τον υπολογισμό της παροχής, στις μηνιαίες αποδοχές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι δευτερεύουσες απολαβές. Με βάση τα προαναφερόμενα και δεδομένου ότι,

• ο τρόπος υπολογισμού της εφάπαξ παροχής, τηρεί την αρχή της ανταποδοτικότητας και ειδικότερα ο ενιαίος τύπος υπολογισμού της παροχής βασίζεται στο ότι για κάθε έτος, για εισφορά 4%, αποδίδει το 60% των μέσων αποδοχών της πενταετίας 2009-2013,

• το αίτημα των ασφαλισμένων αφορά εισφορές, οι οποίες έχουν παρακρατηθεί και αποδοθεί στο Ταμείο και έχουν συνδράμει στην συγκέντρωση του ασφαλιστικού κεφαλαίου τους, που διατηρεί και εκμεταλλεύεται το Ταμείο,

• το άρθρο 35 του ν. 4387/2016, αποσκοπεί στη διασφάλιση των δικαιωμάτων του ασφαλισμένου (όπως αναμφίβολα προκύπτει και από την Αιτιολογική Έκθεση),

• η αρχή της ισότητας βάσει του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος επιβάλλει την ομοιόμορφη μεταχείριση προσώπων που τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες. Εάν ήθελε θεωρηθεί ότι δεν θα λαμβάνονταν υπόψη όλες οι δευτερεύουσες απολαβές επί των οποίων έχουν επιβληθεί εισφορές, αλλά μόνο αυτές που έχει λάβει ο ασφαλισμένος, τότε κατά τον υπολογισμό θα υφίσταται ανόμοια μεταχείριση μεταξύ των ασφαλισμένων που έχουν λάβει τις δευτερεύουσες και αυτών που δεν τις έχουν λάβει, παρότι και οι δύο ομάδες έχουν καταβάλει εισφορές επί του ίδιου ποσού,

• για το μέρος της παροχής από 1-1-2014 και εφεξής οι ασφαλισμένοι λαμβάνουν την συσσωρευμένη αξία όλων των εισφορών που έχουν καταβάλλει,

κατά τον υπολογισμό της παροχής των ασφαλισμένων του πρ. ΤΑΠΟΣΕ, πέρα από τις πάσης φύσεως αποδοχές και επιδόματα που τους επιβάλλεται ποσοστό 4 %, λαμβάνονται επιπλέον υπόψη και οι δευτερεύουσες απολαβές επί των οποίων έχουν επιβληθεί εισφορές, ανεξάρτητα εάν οι δευτερεύουσες απολαβές έχουν καταβληθεί στους ασφαλισμένους ή όχι.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε για την ακρίβεια
Ο προϊστάμενος της γραμματείαςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο