Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-05-2019 ]

10042/40444/1053/2019 Αναγνώριση ως διπλάσιου του χρόνου υπηρεσίας των στρατιωτικών και πολιτικών υπαλλήλων - Συμπληρωματικές οδηγίες επί της εγκυκλίου με αριθμ. Φ10042/οικ.13567/329/8.06.18

(Συμπληρωματικές οδηγίες επί της εγκυκλίου με αριθμ. Φ10042/οικ.13567/329/8.06.18 (ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46))

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Αθήνα 21/05/2019
Αρ. Πρωτ.: Φ10042/40444/1053

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
(Δ15)
ΤΜΗΜΑ: Β'

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 10110 Αθήνα
Πληροφορίες: Στ. Γιωτάκου
Τηλέφωνο: 2131516783
[email protected]

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες επί της εγκυκλίου με αριθμ. Φ10042/οικ.13567/329/8.06.18 (ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46)»

Σε απάντηση των με αριθμ. Φ846/35/55631/Σ.12649/2018 και 8010/1/123/2017 εγγράφων των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη (Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας), σχετικά με την αναγνώριση ως διπλάσιου του χρόνου υπηρεσίας των στρατιωτικών και πολιτικών υπαλλήλων, σε συνέχεια των οδηγιών που δόθηκαν με την εγκύκλιο με αριθμ. Φ10042/οικ. 13567/329/2018 (ΑΔΑ:7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46) του Υπουργείου μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Όπως έχει ήδη διευκρινισθεί με την προαναφερόμενη εγκύκλιο και ειδικότερα με την παρ. Η αυτής, χρόνοι υπηρεσίας που έχουν πραγματοποιηθεί έως 31.12.2017 και δεν έχουν αναγνωριστεί ως διπλάσιοι δύνανται να αναγνωρισθούν από τον στρατιωτικό ή πολιτικό υπάλληλο οποτεδήποτε ακόμα και κατά το χρόνο της συνταξιοδότησης, κατόπιν σχετικής αίτησής του.

Στο σημείο αυτό σημειώνουμε ότι, για χρόνους υπηρεσίας που υπερβαίνουν την πενταετία (όπου αυτή αποτελεί ανώτατο όριο διπλασιασμού της υπηρεσίας) ή τα εξάμηνα πτητικών, των αλεξιπτωτιστών, των υποβρύχιων καταστροφέων και των εκκαθαριστών ναρκοπεδίων, παρέχεται στον υπάλληλο η δυνατότητα να επιλέξει ο ίδιος τα χρονικά εκείνα διαστήματα που θα αναγνωρίσει, προκειμένου να διπλασιάσει την υπηρεσία του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Β. Σε συνέχεια των ανωτέρω και για υπηρεσίες που έχουν πραγματοποιηθεί έως 31.12.2017, για τις οποίες οι εν ενεργεία υπάλληλοι έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης του διπλάσιου χρόνου πριν την ημερομηνία έκδοσης της εν λόγω εγκυκλίου, με εισφορές υπολογιζόμενες επί των συντάξιμων αποδοχών τους, όπως ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στην περίπτωση που η διαδικασία αναγνώρισης βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη με αποπληρωμή των δόσεων, οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι δύνανται -κατόπιν νεότερης αίτησής τους- να ζητήσουν τον επανυπολογισμό του ποσού της αναγνώρισης, σύμφωνα με τα ορισθέντα στην ως άνω εγκύκλιο (συντάξιμες αποδοχές που ίσχυαν κατά το χρόνο που παρασχέθηκε η επίμαχη υπηρεσία). Η διαδικασία επανυπολογισμού του ποσού, αφορά το σύνολο του χρονικού διαστήματος που έχει ζητήσει ο υπάλληλος με την αρχική του αίτηση και τυχόν διαφορά που θα προκύψει από το ήδη καταβληθέν -έως τη νέα αίτηση- ποσό, θα κατανεμηθεί ισομερώς στις εναπομείνασες δόσεις. Στην περίπτωση, επομένως, που από τον επανυπολογισμό προκύπτει ότι ο υπάλληλος έχει ήδη εξοφλήσει όλο το ποσό, με τις δόσεις που έχει πληρώσει έως την ημερομηνία της αίτησής του, η διαδικασία της αναγνώρισης θεωρείται ολοκληρωθείσα. Στην περίπτωση δε, που προκύπτει υπερβάλλον ποσό, αυτό δεν επιστρέφεται.

Γ. Για τους διορισμένους έως 30.09.1990 υπαλλήλους, η αναγνώριση του χρόνου των υπηρεσιών στο διπλάσιο, εξακολουθεί να γίνεται χωρίς καταβολή εισφορών τόσο για υπηρεσίες παρασχεθείσες έως 31.12.2017, όσο και για εκείνες που θα παρασχεθούν από 1.01.2018 και εφεξής.

Δ. Οι υπηρεσίες, των οποίων ο χρόνος υπολογίζεται στο διπλάσιο, λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 8 και 28 του ν. 4387/2016, ως ισχύει, προσαυξάνοντας αντίστοιχα τόσο τις συντάξιμες αποδοχές, όσο και το χρόνο ασφάλισης, που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου από 1.01.2002 και εφεξής.

Για όσους έχουν διορισθεί έως 30.09.1990, καθώς και για όσους αναγνωρίζουν χρόνους υπηρεσίας με τις διατάξεις του αρ. 22 παρ. 3 του ν. 3865/2010, ως ισχύει, εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που δόθηκαν με την εγκύκλιό μας με αριθμ. Φ10042/οικ. 13567/329/2018, σύμφωνα με τις οποίες οι αναγνωριζόμενοι χρόνοι συνυπολογίζονται με το λοιπό χρόνο ασφάλισης μόνο για τον καθορισμό του ποσοστού αναπλήρωσης του πίνακα του αρθρ. 8 του ν. 4387/2016, και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του μέσου όρου των συντάξιμων αποδοχών από το 2002 έως και την υποβολή της αίτησης.

Ε. Οι από 1.01.2011 και εφεξής κατατασσόμενοι στρατιωτικοί ή διοριζόμενοι πολιτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 2 του ν. 3865/2010 υπάγονται αυτοδικαίως στον κλάδο κύριας σύνταξης του πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή του πρώην ΕΤΑΑ, δύνανται να αναγνωρίζουν ως διπλάσιες τις υπηρεσίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο