Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-05-2019 ]

1071596 ΕΞ 2019 Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού 561/2019 της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2019 για τη χορήγηση στο Πράσινο Ακρωτήριο προσωρινής παρέκκλισης από τους κανόνες προτιμησιακής καταγωγής οι οποίοι προβλέπονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/2446, όσον αφορά παρασκευάσματα και κονσέρβες φιλέτων τόνου

(Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού 561/2019 της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2019 για τη χορήγηση στο Πράσινο Ακρωτήριο προσωρινής παρέκκλισης από τους κανόνες προτιμησιακής καταγωγής οι οποίοι προβλέπονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/2446, όσον αφορά παρασκευάσματα και κονσέρβες φιλέτων τόνου)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 17 Μαΐου 2019
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1071596 ΕΞ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Εύα Καραβανά
Τηλέφωνο: 2106987541
Fax: 2106987506
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού 561/2019 της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2019 για τη χορήγηση στο Πράσινο Ακρωτήριο προσωρινής παρέκκλισης από τους κανόνες προτιμησιακής καταγωγής οι οποίοι προβλέπονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/2446, όσον αφορά παρασκευάσματα και κονσέρβες φιλέτων τόνου»

ΣΧΕΤ: 1) Η αριθ. Δ17Γ5031421ΕΞ2011/18.7.2011 ΔΥΟ (Κοινοποίηση του Καν (ΕΕ) αριθ. 439/2011 της Επιτροπής της 6/5/2011 περί παρεκκλίσεως από τον Καν (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 όσον αφορά τον ορισμό της έννοιας των «καταγόμενων προϊόντων» ή «προϊόντων καταγωγής» που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση του Πράσινου Ακρωτηρίου όσον αφορά τις εξαγωγές ορισμένων προϊόντων αλιείας προς την ΕΕ).

2) Η αριθ. Δ17Γ5025239ΕΞ2012/15.6.2012 ΔΥΟ (Κοινοποίηση του Καν (ΕΕ) αριθ. 440/2012 της Επιτροπής της 24/5/2012 για την τροποποίηση του Καν (ΕΕ) αριθ. 439/2011 περί παρεκκλίσεως από τον Καν (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 όσον αφορά τον ορισμό της έννοιας των «καταγόμενων προϊόντων» ή «προϊόντων καταγωγής» που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση του Πράσινου Ακρωτηρίου όσον αφορά τις εξαγωγές ορισμένων προϊόντων αλιείας προς την ΕΕ).

3) Η αριθ. πρωτ. Δ17Γ5002426ΕΞ2013/18-01-2013 Δ.Υ.Ο (Κοινοποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την εφαρμογή του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008).

4) Η αριθ.ΔΔΘΤΟΚΒ5000893ΕΞ2015/15.01.2015 ΔΥΟ (Κοινοποίηση του Καν (ΕΕ) αριθ. 1338/2014 της Επιτροπής της 16/12/2014 για την τροποποίηση του Καν (ΕΕ) αριθ. 439/2011 περί παρεκκλίσεως από τον Καν (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 όσον αφορά τον ορισμό της έννοιας των «καταγόμενων προϊόντων» ή «προϊόντων καταγωγής» που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση του Πράσινου Ακρωτηρίου όσον αφορά τις εξαγωγές ορισμένων προϊόντων αλιείας προς την ΕΕ).

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή, τον εν θέματι Εκτελεστικό Κανονισμό, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L98/09.04.2019) σχετικά με την χορήγηση στο Πράσινο Ακρωτήριο προσωρινής παρέκκλισης από τους κανόνες προτιμησιακής καταγωγής οι οποίοι προβλέπονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/2446, όσον αφορά παρασκευάσματα και κονσέρβες φιλέτων τόνου.

Ειδικότερα:

Το Πράσινο Ακρωτήρι είναι μία χώρα που επωφελείται από το Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ) [ανωτέρω σχετική (3)]. 

Το Πράσινο Ακρωτήριο υπέβαλε αίτημα (με επιστολή της 22ης Οκτωβρίου 2018) για παράταση της προσωρινής παρέκκλισης [η οποία είχε χορηγηθεί με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/967 της Επιτροπής (ΕΕ L 146 της 9.6.2017)] από τους κανόνες προτιμησιακής καταγωγής οι οποίοι προβλέπονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής. Το αίτημα αφορούσε ετήσια ποσότητα 5 000 τόνων των κωδικών ΣΟ που περιγράφονται στο Παράρτημα του κοινοποιούμενου κανονισμού για συγκεκριμένη περίοδο εν αναμονή της έναρξης ισχύος της νέας συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης («ΣΟΕΣ») μεταξύ της Ένωσης και της Δυτικής Αφρικής, η οποία μονογραφήθηκε στις 30 Ιουνίου 2014. Βάσει της ζητηθείσας παρέκκλισης, τα εν λόγω προϊόντα θα έπρεπε να θεωρούνται ως προϊόντα καταγόμενα από το Πράσινο Ακρωτήριο ακόμη και αν, παρά το γεγονός ότι παρήχθησαν στο Πράσινο Ακρωτήριο, για την παραγωγή τους χρησιμοποιήθηκαν μη καταγόμενα ψάρια.

Στον κοινοποιούμενο κανονισμό, περιγράφεται αναλυτικά το αίτημα της παρέκκλισης, η επιχειρηματολογία που περιλαμβάνεται στο αίτημα, καθώς και οι όροι χορήγησης της παρέκκλισης. Η διάρκεια της παρέκκλισης πρέπει να περιορίζεται σε περίοδο ενός έτους προκειμένου να αξιολογηθούν η ικανότητα και οι προσπάθειες του Πράσινου Ακρωτηρίου να προετοιμαστεί ώστε να είναι σε θέση να συμμορφωθεί με τους κανόνες καταγωγής για τα εν λόγω προϊόντα. Εάν, ωστόσο, η ΣΟΕΣ (Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ένωσης και της Δυτικής Αφρικής που μονογραφήθηκε την 30η Ιουνίου 2014) αρχίσει να ισχύει πριν από τη λήξη της εν λόγω περιόδου ενός έτους, η παρέκκλιση θα πρέπει να λήξει την προηγουμένη της ημέρας έναρξης ισχύος της ΣΟΕΣ.

Συνεπώς, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 41 στοιχείο β) και το άρθρο 45 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, τα παρασκευάσματα και κονσέρβες τόνου που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1604 14, 1604 20 και 0304 87 και παράγονται στο Πράσινο Ακρωτήριο από ψάρια μη καταγόμενα θεωρούνται ως καταγωγής Πράσινου Ακρωτηρίου σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3 και 4 του κοινοποιούμενου κανονισμού.

Δηλαδή, κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ, θεωρούνται ότι είναι καταγωγής Πράσινου Ακρωτηρίου τα ανωτέρω προϊόντα, εντός των ορίων των ποσοτήτων που αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα του κοινοποιούμενου κανονισμού και βάσει των όρων και προϋποθέσεων του άρθρου 43 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446.

Η διαχείριση των ποσοτήτων που καθορίζονται στο παράρτημα του κοινοποιούμενου κανονισμού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 49 έως 54 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447, ο οποίος διέπει τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων.

Παράρτημα:


Επισημαίνεται ότι στη θέση 4 των πιστοποιητικών καταγωγής FORM A που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου στο πλαίσιο της εν λόγω παρέκκλισης, θα πρέπει να αναγράφεται η ακόλουθη ένδειξη: «Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) 2019/561». Σε περίπτωση εφαρμογής του συστήματος εγγεγραμμένων εξαγωγέων (ΣΕΕ) στο Πράσινο Ακρωτήριο το 2019, η εν λόγω ένδειξη καταγράφεται στις βεβαιώσεις καταγωγής που έχουν συνταχθεί από τους εγγεγραμμένους εξαγωγείς.

Ο κοινοποιούμενος κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ημερομηνία δημοσίευσης: 09.04.2019) και εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο