Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-05-2019 ]

33862/2019 Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές

(Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές)

Κατηγορία: Κοινωνική Αλληλεγγύη - Πρόνοια

Αριθμ. 33862

(ΦΕΚ B’ 1699/16.05.2019)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4472/2017 (74 Α΄) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, ΜΠΔΣ 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/58/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (87 Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

5. Τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 1 και της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. δ. 57/1973 (149 Α΄) «Περί λήψεως μέτρων Κοινωνικής Προστασίας οικονομικώς αδυνάτων και καταργήσεως των διεπουσών του θεσμού της απορίας διατάξεων», όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (75 Α΄).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4315/2014 (269 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 271 του ν. 4555/2018 (133 Α΄).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017 (180 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών».

9. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 (181 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

10. Τις διατάξεις του π.δ. 88/2018 (160 Α΄) «Διορισμός Υπουργός, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (145 Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

12. Την Υ29/09.10.2015 (2168 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

13. Την 5808/02-03-2018 (772 Β΄) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

14. Την Π2/οικ. 2673/2001 (1185 Β΄) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας, όπως ισχύει.

15. Την από 21/3/2019 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.

16. Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογισθεί γιατί δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη του μεγέθους και της έκτασης των αναγκών που τυχόν θα προκύψουν,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία φυσικών καταστροφών


1. Εγκρίνεται η εφάπαξ χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00€) στο κάθε νοικοκυριό του οποίου η κύρια κατοικία έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και περιέρχεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά την υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:

α) Αίτησης του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου (βλ. Παράρτημα).

β) Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας).

2. Εγκρίνεται επιπλέον της παρ.1 του παρόντος άρθρου, η εφάπαξ χορήγηση επιδόματος ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00€) στις παρακάτω κατηγορίες πληγέντων από φυσικές καταστροφές:

α) Πολύτεκνοι, με την προσκόμιση επιπλέον των δικαιολογητικών της παρ.1 του παρόντος άρθρου:

-Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου.

β) Άτομα με Αναπηρίες που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα από τα εφαρμοζόμενα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την προσκόμιση επιπλέον των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου:

βα) απόφασης έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ ή

ββ) Βεβαίωσης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.

Άρθρο 2
Χορήγηση επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής


1. Εγκρίνεται η εφάπαξ χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος ποσού μέχρι έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) κατ΄ανώτατο όριο, στους πληγέντες φυσικών καταστροφών για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των κύριων κατοικιών που επλήγησαν ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής τους μετά την υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:

α) Αίτησης του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου (βλ. Παράρτημα).

β) Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων ή/και φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου).

γ) Τελευταίας υποβληθείσας Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) συνοδευόμενης από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας.

δ) Βεβαίωσης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στις περιπτώσεις πυρκαγιάς.

2. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κ.λπ., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών, μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.

3. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο προσδιορίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος της παρούσας απόφασης από την Επιτροπή του άρθρου 4 της παρούσης, η οποία συμπληρώνει το έντυπο «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ» και το υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση του οικείου Δήμου.

Άρθρο 3
Χορήγηση επιδόματος στα άτομα που υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω


1. Εγκρίνεται η εφάπαξ χορήγηση επιδόματος ποσού τεσσάρων χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (4.500,00€) στα άτομα που, λόγω τραυματισμού τους, εξαιτίας φυσικών καταστροφών υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω μετά την υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:

α) Αίτησης του ενδιαφερομένου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου.

β) Γνωμάτευσης Βεβαίωσης Διευθυντή Κλινικής Νοσοκομείου Ε.Σ.Υ., στην οποία αναφέρεται ότι ο αιτών ή η αιτούσα υπέστη μόνιμη σωματική βλάβη, η οποία προκλήθηκε εξαιτίας φυσικής καταστροφής.

γ) Γνωμάτευσης ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) σε ισχύ, για το είδος της πάθησης, το ποσοστό αναπηρίας και τη διάρκειά της.

2. Αρμόδιοι για τη συγκέντρωση και την αξιολόγηση των προαναφερόμενων δικαιολογητικών είναι τα Τμήματα ή οι Δ/νσεις Κοινωνικής Πρόνοιας ή Κοινωνικής Προστασίας ή Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Δήμων.

Άρθρο 4
Συγκρότηση Επιτροπής και αρμοδιότητες


1. Σε κάθε Δήμο συγκροτείται με απόφαση Δημάρχου τριμελής Επιτροπή, η οποία έχει ως αρμοδιότητα την εξέταση των αιτημάτων για την ένταξη ή μη των οικογενειών ή των μεμονωμένων ατόμων στο πρόγραμμα ενίσχυσης τόσο όσον αφορά στη χορήγηση του επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών, όσο και στη χορήγηση του επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής τους και αποτελείται από:

α) Ένα στέλεχος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

β) Έναν μηχανικό, στέλεχος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

γ) Ένα στέλεχος του Τμήματος ή της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας ή Κοινωνικής Προστασίας ή Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου.

2. Η εν λόγω Επιτροπή διενεργεί αυτοψία στις δηλωμένες στην αίτηση δικαιούχων ως πληγείσες κύριες κατοικίες, προκειμένου:

α) Να ελέγξει ότι η κύρια κατοικία που έχει δηλωθεί είναι πληγείσα, στην περίπτωση του επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών.

β) Να ορίσει το βαθμό ζημίας της κύριας κατοικίας, στην περίπτωση του επιδόματος απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και οικοσκευής.

3. Η Επιτροπή προσδιορίζει το ύψος της του επιδόματος του άρθρου 2 της παρούσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Παράρτημα αυτής.

4. Η τελική αναγνώριση των δικαιούχων των επιδομάτων της παρούσας γίνεται με απόφαση του Δημάρχου, σύμφωνα με την εισήγηση της ανωτέρω Επιτροπής.

Άρθρο 5
Διαδικασία Υλοποίησης - Έλεγχος


1. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, υποχρεούνται να υποβάλλουν την αίτηση στον οικείο Δήμο σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, από την ημερομηνία εκδήλωσης της φυσικής καταστροφής.

2. Οι Δήμοι υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής/Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών το προβλεπόμενο, από την παρ. 1Α του άρθρου 2 της 5808/02-03-2018 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 772 Β΄), αίτημα επιχορήγησης και εντός του προβλεπόμενου από την ως άνω διάταξη χρονικού διαστήματος.

3. Η Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών δύναται να διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, κατόπιν αναζήτησης και παραλαβής των δικαιολογητικών των δικαιούχων από τους Δήμους.

4. Η σχετική δαπάνη που θα προκληθεί κατά περίπτωση από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, θα βαρύνει τους οικείους προϋπολογισμούς των Δήμων, οι οποίοι θα ενισχύονται από πιστώσεις που εγγράφονται για τον σκοπό αυτό, στον προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικός Φορέας 1007-201-0000000, ΑΛΕ 2310401006.

Άρθρο 6

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.

2. Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας καταργείται η Π2/οικ. 2673/2001 (1185 Β΄) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΛΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η/ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ

Για τον υπολογισμό της ενίσχυσης των απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής των πληγέντων, λαμβάνονται κατά προτεραιότητα:

• Οι ανάγκες του νοικοκυριού, ανάλογα με τον αριθμό των μελών τους.

• Οι ανάγκες του νοικοκυριού ή των μεμονωμένων ατόμων, ανάλογα με το μέγεθος των ζημιών που υπέστησαν.

• Οι ανάγκες του νοικοκυριού, ανάλογα με το μέγεθος της κατοικίας.

Με βάση τις προτεραιότητες αυτές διαμορφώνονται τα παρακάτω κριτήρια καθορισμού του ύψους της εν λόγω ενίσχυσης, που θα κλιμακώνεται μέχρι το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000 €).

Διευκρινίζεται ότι, τα κριτήρια του βαθμού ζημιών και μεγέθους κατοικίας όπως αναλύονται παρακάτω, χρησιμοποιούνται σαν δείκτες για τη συγκριτική αξιολόγηση των πληγέντων και την κλιμάκωση της ενίσχυσης με αντικειμενικά κριτήρια και όχι για τον υπολογισμό κτιριακών ή άλλων ζημιών, δεδομένου ότι η ενίσχυση αυτή όπως προαναφέρθηκε, είναι καθαρά και μόνο κοινωνικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των μέτρων κοινωνικής προστασίας νοικοκυριών που περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικής καταστροφής.

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 «Αριθμός μελών νοικοκυριού»

Ο αριθμός των μελών του νοικοκυριού καθορίζεται από την Επιτροπή, με βάση τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά του άρθρου 2. Στον αριθμό των μελών του νοικοκυριού δεν συνυπολογίζεται η εποχική ή περιοδική συνοίκηση.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 «Βαθμός ζημιών»

Η εκτίμηση του βαθμού των ζημιών προκύπτει από συγκριτική αξιολόγηση των κατοικιών που επλήγησαν χωρίς εξειδικεύση λεπτομερών τεχνικών αναλύσεων, και αντιστοιχεί σε μια από τις τρεις παρακάτω κατηγορίες:

2.1 «Κατηγορία Α»: Μικρών ζημιών. Κατοικία και εξοπλισμός με σχετικά μικρές ζημιές που είναι δυνατό να αποκατασταθούν άμεσα.

2.2 «Κατηγορία Β»: Μέτριων ζημιών. Κατοικία και εξοπλισμός με σχετικά μεγάλες ζημιές που απαιτούν αυξημένη δαπάνη και χρόνο αποκατάστασης.

2.3 «Κατηγορία Γ»: Μεγάλων ζημιών. Κατάρρευση κατοικίας ή ζημιές που η αποκατάστασή τους κρίνεται σχεδόν ασύμφορη.

Οι εκτιμήσεις των ζημιών αναφέρονται:

Στο κτίριο που καλύπτει ανάγκες διαβίωσης. Δε συμπεριλαμβάνονται ανεξάρτητα κτίσματα (βοηθητικοί χώροι, υπόγεια, αποθήκες, κοινόχρηστοι χώροι, λεβητοστάσια κ.λπ.).

Στο σύνολο της οικοσκευής (εξοπλισμός κουζίνας, χώρων υγιεινής, επίπλωση, ιματισμός κ.λπ.). Επισημαίνεται ότι η ενίσχυση του Υπουργείου Εσωτερικών αφορά αποκλειστικά χώρους διαβίωσης οικογενειών κύριας κατοικίας και όχι κτίρια άλλης χρήσης (π.χ. εξοχικές κατοικίες, καταστήματα, βιοτεχνίες, θερμοκήπια κ.λπ.).

Σε περίπτωση που η κατοικία είναι μισθωμένη ή παραχωρημένη, το ποσοστό αποζημίωσης θα αντιστοιχεί στο 25% για τον ιδιοκτήτη και στο 75% για το μισθωτή ή παραχωρησιούχο.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 «Μέγεθος κατοικίας»

Ανάλογα με το εμβαδόν της κατοικίας, διακρίνονται τρεις κατηγορίες:

3.1 Κατηγορία Μ.1: με εμβαδόν μικρότερο των 50m2

3.2 Κατηγορία Μ.2: με εμβαδόν 50 έως 80m2

3.3 Κατηγορία Μ.3: με εμβαδόν μεγαλύτερο των 80m2


Βάσει των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών του άρθρου 2, προσδιορίζεται το εμβαδόν της κύριας κατοικίας.

3. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Τα ποσά ενίσχυσης που αναφέρονται στους πίνακες (II), (III) και (IV.) προέκυψαν από τα βαθμολογημένα κριτήρια των πινάκων (I.1), (I.2) και (I.3) και είναι αποτέλεσμα του γινόμενου των αντίστοιχων για κάθε περίπτωση τριών (3) συντελεστών επί του μέγιστου ποσού ενίσχυσης των 6.000 ευρώ.

Για παράδειγμα: Ένα νοικοκυριό με 5 συνολικά μέλη (συντελεστής 0,9) με βαθμό ζημιών (Γ) (συντελεστής 1) και με εμβαδόν μεγαλύτερο των 80m2 (μέγεθος κατοικίας Κ3: συντελεστής 1) θα αποζημιωθεί με το ποσό: 0,9 x 1 x 1 x 6.000 (μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης) =5.400 ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Μαΐου 2019

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο