Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-05-2019 ]

1070619 ΕΞ 2019 Κοινοποίηση Απόφασης (ΕΕ) 2019/610 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2019 για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(Κοινοποίηση Απόφασης (ΕΕ) 2019/610 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2019 για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 15 Μαΐου 2019
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1070619 ΕΞ 2019  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β' ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84, Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Καρανικόλα
Τηλέφωνο: 210-6987513
Fax: 210-6987506
E-Mail: [email protected]2001.syzefxis.gov.gr
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Κοινοποίηση Απόφασης (ΕΕ) 2019/610 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2019 για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

ΣΧΕΤ.: 1) Η αριθ. πρωτ. Δ691/413/14.05.2004 ΔΥΟΟ (Κοινοποίηση Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, L 147/21.06.2000).

2) Η αριθ. πρωτ. Δ1143/675/18.07.2006 ΔΥΟΟ (Κοινοποίηση Απόφασης αρ.2/2005 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ για την τροποποίηση του Πρωτοκόλλου αρ. 4 της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας για τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και για τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας, L 20/24.01.2006).

3) Η αριθ. πρωτ. Δ17Γ 5006127 ΕΞ2013/15.2.2013 ΔΥΟ (Κοινοποίηση της Απόφασης αριθ. 2013/66/ΕΕ του Συμβουλίου της 29/11/2012 για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της ΕΕ και του κράτους του Ισραήλ για την τροποποίηση των Παραρτημάτων των πρωτοκόλλων 1 και 2 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου).

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών αναφορικά με την ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης ΕΕ- Κράτους του Ισραήλ και τις τροποποιήσεις αυτής, σας κοινοποιούμε με την παρούσα για ενημέρωση και εφαρμογή την εν θέματι αναφερόμενη απόφαση σχετικά με τη σύναψη εξ ονόματος της ΕΕ πρωτοκόλλου στην ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Κράτους του Ισραήλ, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εν λόγω απόφαση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (L 105/16.04.2019).

Το κείμενο του προαναφερόμενου πρωτοκόλλου, το οποίο επίσης κοινοποιείται με την παρούσα, επισυνάπτεται στην απόφαση (ΕΕ) 2019/102 του Συμβουλίου της 25.6.2019 για την υπογραφή εξ ονόματος της ΕΕ και την προσωρινή εφαρμογή του, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (L 21/24.01.2019).

Επί του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου επισημαίνονται τα ακόλουθα σημεία, κατά λόγο αρμοδιότητας:

Στο άρθρο 3 του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου ορίζεται ότι το Παράρτημα IVα (Κείμενο της Δήλωσης Τιμολογίου) και το Παράρτημα ίνβ (Κείμενο της Δήλωσης Τιμολογίου EUR MED) του πρωτοκόλλου 4 (πρωτόκολλο καταγωγής) της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Κράτους του Ισραήλ αντικαθίστανται από τα αντίστοιχα Παραρτήματα που παρατίθενται στο συγκεκριμένο άρθρο, προκειμένου να προστεθεί το κείμενο της δήλωσης τιμολογίου και της δήλωσης τιμολογίου EUR-MED στην κροατική γλώσσα.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου, αυτό εφαρμόζεται προσωρινά από την 1η Ιουλίου 2013, εν αναμονή της θέσης του σε ισχύ.

Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ


ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ Ε.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/102 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/610 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο