Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-05-2019 ]

46189/2019 Κατανομή ποσών που διατίθενται από τις συνδρομές μελών μεταποιητικών ή εξαγωγικών Τμημάτων Επιμελητηρίων για την ενίσχυση των Συνδέσμων Βιομηχανιών και των Συνδέσμων Εξαγωγέων

(Κατανομή ποσών που διατίθενται από τις συνδρομές μελών μεταποιητικών ή εξαγωγικών Τμημάτων Επιμελητηρίων για την ενίσχυση των Συνδέσμων Βιομηχανιών και των Συνδέσμων Εξαγωγέων)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 46189/24-4-2019

(ΦΕΚ Β' 1686/15-05-2019)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 4 του άρθρου 75 του ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 171).

2. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

3. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία …. του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού…» όπως ισχύει (Α’ 208).

4. Το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 37).

5. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).

6. Tην υπ’αρ. Υ59/03-09-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα» (Β’3818).

7. Τα έγγραφα υπ’ αρ. πρωτ. 2.859/06-09-2018 και 3.066/30-01-2019 του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής Πειραιώς (Σ.Β.Α.Π.) και 01043/01-11-2018 του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.).

8. To υπ’αρ. 98659/21-09-2018 έγγραφο της υπηρεσίας προς την Κ.Ε.Ε. σχετικά με «Καθορισμό του τρόπου κατανομής τού ποσοστού των ετήσιων εσόδων των Επιμελητηρίων στους συνδέσμους Βιομηχανιών και συνδέσμους Εξαγωγέων»

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


Α.1. Το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί των ετήσιων εσόδων από τις συνδρομές των μελών μεταποιητικών ή εξαγωγικών Τμημάτων Επιμελητηρίων, όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 67 του ν. 4497/2017, κατανέμεται κατά ποσοστό 50% υπέρ των Συνδέσμων Βιομηχανιών και κατά 50% υπέρ των Συνδέσμων Εξαγωγέων. Τα ποσά αυτά της ενίσχυσης αποδίδονται από τα Επιμελητήρια ως κατωτέρω:
α. Τα Επιμελητήρια που έχουν την έδρα τους στις Περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Βορείου Αιγαίου ενισχύουν το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος.
β. Τα Επιμελητήρια που έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια της Ηπείρου ενισχύουν το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος κατά 50% έκαστον και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων και το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος κατά 50% έκαστον. 
γ. Τα Επιμελητήρια που έχουν την έδρα τους στην
Περιφέρεια της  Θεσσαλίας  ενισχύουν  το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας Κεντρικής Ελλάδος και το Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών κατά 50% έκαστον, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων και το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος κατά 50% έκαστον.
δ. Τα Επιμελητήρια που έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδος ενισχύουν το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας Κεντρικής Ελλάδος και το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδος κατά 50% έκαστον και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων.
ε. Τα Επιμελητήρια που έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου ενισχύουν το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων.
στ. Τα Επιμελητήρια που έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια της Αττικής και Νοτίου Αιγαίου ενισχύουν τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων.
ζ. Τα Επιμελητήρια που έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια Κρήτης ενισχύουν τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) και τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης.

2. Τα έσοδα από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο εξαιρούνται από την υποχρέωση της παραγράφου 1 του παρόντος (παρ. 3 του άρθρου 75 του ν. 4497/2017).
Β.1. Τα Επιμελητήρια υποχρεούνται μέχρι τέλους Μαρτίου κάθε έτους να καταθέτουν τα ανωτέρω ποσά, που προέρχονται από τα ετήσια έσοδα από τις συνδρομές των μελών μεταποιητικών ή εξαγωγικών Τμημάτων Επιμελητηρίων του προηγούμενου έτους, στους τραπεζικούς λογαριασμούς, που τηρεί για το σκοπό αυτό ο κάθε ως άνω Σύνδεσμος Βιομηχανιών και ο κάθε Σύνδεσμος Εξαγωγέων.
2. Τα Επιμελητήρια εγγράφουν τα ανωτέρω ποσά στον προϋπολογισμό κάθε έτους σε ειδικό κωδικό με την ονομασία «Οικονομική Ενίσχυση Συνδέσμων Βιομηχανιών Οικονομική Ενίσχυση Συνδέσμων Εξαγωγέων».
Γ. Με απόφαση κάθε Συνδέσμου Βιομηχανιών και κάθε Συνδέσμου Εξαγωγέων εκ των ανωτέρω, δύναται να ρυθμίζεται η δυνατότητα πληρωμής των ποσών, ως υπό παρ. Α1 του παρόντος άρθρου, σε δόσεις.
 
Άρθρο 2

1. Μέρος του ποσού που αντιστοιχεί σε εκάστη εκ των ανωτέρω Τριτοβάθμια Ένωση θα διατίθεται με μέριμνα της Διοίκησής της, στις Δευτεροβάθμιες Ενώσεις-Ομοσπονδίες και στα Πρωτοβάθμια Σωματεία της, ανάλογα με την αριθμητική τους δύναμη.

2. Για τον προσδιορισμό της αριθμητικής δύναμης, θα λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μελών των Σωματείων που εψήφισαν κατά τις τελευταίες εκλογές, καθώς και ο αριθμός των αντιπροσώπων που εξελέγησαν κατά τις τελευταίες εκλογές, το άθροισμα των οποίων προσδιορίζει την δύναμη κάθε Ένωσης-Ομοσπονδίας.

Άρθρο 3

Με την παρούσα καταργούνται οι κάτωθι υπουργικές αποφάσεις, υπ’ αρ.:
1. Κ1-931/25-07-2000 (Β’974), με θέμα «Κατανομή του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 8% επί των ετήσιων εσόδων από τις συνδρομές των μελών των Επιμελητηρίων, πλην των μελών των Βιομηχανικών Τμημάτων»
2. Κ1-1268/31-07-2001 (Β’1092), με θέμα «Τροποποίηση της Κ1/931/2000 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης ’’Κατανομή του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 8% επί των ετησίων εσόδων από τις συνδρομές των μελών των Επιμελητηρίων, πλην των μελών των Βιομηχανικών Τμημάτων’’».
3. Κ1-2547/02-11-2006 (Β’ 1670), με θέμα «Διακανονισμός οφειλόμενων ποσών των Επιμελητηρίων προς τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και την Ε.Σ.Ε.Ε.».
4. Κ1-465/13-03-2007 (Β’340), με θέμα «Κατανομή των ποσών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 3% επί των ετησίων εσόδων από τις συνδρομές μελών Επιμελητηρίων, για την ενίσχυση της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε. και των Συνδέσμων Βιομηχανιών και Εξαγωγέων».
5. Κ1-450/04-06-2013 (Β’1441), με θέμα «Τροποποίηση απόφασης «κατανομή των ποσών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 3% επί των ετησίων εσόδων από τις συνδρομές μελών Επιμελητηρίων, για την ενίσχυση της ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ και των Συνδέσμων Βιομηχανιών και Εξαγωγέων».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Απριλίου 2019

Ο Υπουργός   
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο