Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-05-2019 ]

Ε.2073/2019 Κοινοποίηση της αριθμ. Α.1137/09.04.2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 1329Β' & ΑΔΑ: 6ΦΠ346ΜΠ3Ζ-ΚΦΡ) «Διαδικασία αποστολής ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών από εγκεκριμένους αποθηκευτές σε καπνοβιομηχανίες στο εσωτερικό της χώρας για επικόλληση αυτών στις μονάδες συσκευασίας προϊόντων, τα οποία προορίζονται για κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας»

(Κοινοποίηση της αριθμ. Α.1137/09.04.2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 1329Β' & ΑΔΑ: 6ΦΠ346ΜΠ3Ζ-ΚΦΡ) «Διαδικασία αποστολής ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών από εγκεκριμένους αποθηκευτές σε καπνοβιομηχανίες στο εσωτερικό της χώρας για επικόλληση αυτών στις μονάδες συσκευασίας προϊόντων, τα οποία προορίζονται για κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας»)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 13 Μαΐου 2019
Αριθμ. Πρωτ.: Ε.2073/13-5-2019

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΑΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Γ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Πληροφορίες:Δέσποινα Δεληγιαννάκη
Τηλέφωνο:210 6987404
Fax:210 6987408
E-Mail:[email protected]
Url:www.aade.gr
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Ε 2073/2019
 
ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση της αριθμ. Α.1137/09.04.2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 1329Β' & ΑΔΑ: 6ΦΠ346ΜΠ3Ζ-ΚΦΡ) «Διαδικασία αποστολής ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών από εγκεκριμένους αποθηκευτές σε καπνοβιομηχανίες στο εσωτερικό της χώρας για επικόλληση αυτών στις μονάδες συσκευασίας προϊόντων, τα οποία προορίζονται για κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας».


Με την παρούσα κοινοποιείται για ενημέρωση κι εφαρμογή η αριθμ. Α.1137/2019 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες εφοδιασμού εγκεκριμένων αποθηκευτών με ένσημες ταινίες φορολογίας και της αποστολής αυτών σε εγχώριες καπνοβιομηχανίες προς επικόλληση στις μονάδες συσκευασίας καπνικών προϊόντων, τα οποία, κατόπιν σχετικής συμφωνίας, παράγονται από τις καπνοβιομηχανίες και αποστέλλονται στους εν λόγω εγκεκριμένους αποθηκευτές προκειμένου να τα διαθέσουν για κατανάλωση στην εγχώρια αγορά. Ειδικότερα, με την εν λόγω Απόφαση καθιερώνεται για το εσωτερικό της χώρας διαδικασία ανάλογη με εκείνην που ορίζεται από την ΔΕΦΚΦ Γ 1181090 ΕΞ 2018/03.12.2018 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ για προϊόντα που παράγονται από καπνοβιομηχανίες του εξωτερικού.

Με τα άρθρα 1 και 2 της Απόφασης καθορίζεται ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής της και αποσαφηνίζονται βασικοί ορισμοί, όπως το δικαιούμενο πρόσωπο για τον εφοδιασμό με ταινίες προς αποστολή τους σε καπνοβιομηχανία του εσωτερικού, ήτοι κάθε εγκατεστημένος στη χώρα μας εγκεκριμένος αποθηκευτής, και η καπνοβιομηχανία η οποία αντιστοιχεί στην μονάδα παραγωγής καπνικών που συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 100Α του ν.2960/2001.

Επιπλέον, με το δεύτερο άρθρο καθορίζεται η αρμόδια αρχή για τον εφοδιασμό των δικαιούμενων προσώπων με ένσημες ταινίες και την εν γένει εποπτεία της αποστολής, επιστροφής και καταστροφής τους αλλά και της παραλαβής των βιομηχανοποιημένων καπνών στα οποία έχουν επικολληθεί οι ταινίες στο πλαίσιο της διαδικασίας που καθιερώνεται από την κοινοποιούμενη Απόφαση. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο ως αρμόδια αρχή καθίσταται το τελωνείο ελέγχου και εποπτείας της φορολογικής αποθήκης όπου θα αποσταλούν τα προϊόντα καπνού στα οποία έχουν επικολληθεί οι ταινίες.

Ο εφοδιασμός του δικαιούμενου προσώπου με ένσημες ταινίες πραγματοποιείται κατά τη συνήθη διαδικασία και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που καθορίζονται στα άρθρα 3 και 4 της Απόφασης. Στο πλαίσιο αυτό, ο εγκεκριμένος αποθηκευτής υποβάλλει ΑΔΕΤ αφού προηγουμένως καταθέσει οικονομική εγγύηση για την κάλυψη των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων των προϊόντων στα οποία θα επικολληθούν οι ταινίες.

Με την ΑΔΕΤ ο εγκεκριμένος αποθηκευτής καταβάλει την αξία των ενσήμων ταινιών και παραλαμβάνει κατόπιν με πρωτόκολλο παραλαβής από τον διαχειριστή ενσήμων ταινιών του τελωνείου τις ένσημες ταινίες προκειμένου να τις αποστείλει υπ' ευθύνη του, με τα απαραίτητα συνοδευτικά στοιχεία, στην καπνοβιομηχανία του εσωτερικού, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 5 της κοινοποιούμενης Απόφασης.

Σημειώνεται ότι η παραλαβή των ταινιών μπορεί να διενεργηθεί και από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο ως προς αυτό πρόσωπο. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι ο διαχειριστής οφείλει να αποστείλει άμεσα, μετά την παράδοση των ταινιών, με τηλεομοιοτυπία (ΦΑΞ) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) κλπ, αντίγραφο της ΑΔΕΤ στο τελωνείο ελέγχου της καπνοβιομηχανίας για ενημέρωση και σκοπούς ελέγχου. Με βάση την αποσταλείσα ΑΔΕΤ το τελωνείο ελέγχου της καπνοβιομηχανίας δύναται να προβαίνει κατά την κρίση του σε έκτακτους ελέγχους ενώ επιπλέον διενεργεί τον τριμηνιαίο έλεγχο ενσήμων ταινιών, σύμφωνα με την Φ.78/35/13.02.1997 διαταγή, προκειμένου να διαπιστώνεται αν υπάρχει διαφορά μεταξύ των πραγματικών υπολοίπων της καπνοβιομηχανίας και εκείνων που προκύπτουν από τα τηρούμενα στοιχεία.

Την παραγωγή των βιομηχανοποιημένων καπνών και την επικόλληση των ενσήμων ταινιών, ακολουθεί η διακίνησή τους υπό καθεστώς αναστολής με eΔΕ από την καπνοβιομηχανία προς τη φορολογική αποθήκη του εγκεκριμένου αποθηκευτή που παρέλαβε τις ένσημες ταινίες σύμφωνα με το άρθρο 6 της Απόφασης. Κατά την άφιξη των προϊόντων στη φορολογική αποθήκη η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει σε δειγματοληπτικό ή καθολικό φυσικό έλεγχο και δύναται επίσης να λαμβάνει δείγμα των ενσήμων ταινιών προς έλεγχο γνησιότητας. Για την παραλαβή υποβάλλεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή ηλεκτρονικά αναφορά παραλαβής του eΔΕ στην οποία απαραιτήτως καταχωρίζεται πλέον των λοιπών στοιχείων και ο αριθμός της ΑΔΕΤ, για την πίστωση αυτής και την αποδέσμευση της ληφθείσας εγγύησης. Σε κάθε περίπτωση η παραλαβή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία παράδοσης των ενσήμων ταινιών στον εγκεκριμένο αποθηκευτή με δυνατότητα παράτασης ενός μηνός κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης και εγκρίσεως της αρμόδιας τελωνειακής αρχής.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της εν θέματι Απόφασης, η υπέρβαση του ως άνω διαστήματος για την παραλαβή των προϊόντων ή την επιστροφή των ενσήμων ταινιών γεννά υποχρέωση καταβολής των αναλογουσών στα βιομηχανοποιημένα καπνά για τα οποία παρελήφθησαν οι ένσημες ταινίες φορολογικών επιβαρύνσεων και επισύρει κυρώσεις σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 7. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των αναλογούντων φόρων, η είσπραξη διενεργείται με κατάπτωση της ληφθείσας εγγύησης. Η καταβολή των ως άνω επιβαρύνσεων καθώς και η επιβολή κυρώσεων παρέλκει όταν οι ως άνω παρεκκλίσεις οφείλονται αποδεδειγμένα σε ανωτέρα βία.

Για την πραγματοποίηση της διαδικασίας εφοδιασμού με ένσημες ταινίες χρησιμοποιούνται τα υποδείγματα Πρωτοκόλλου Παράδοσης Παραλαβής Ενσήμων Ταινιών και Εγγυητικών Επιστολών των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της αριθμ. ΔΕΦΚΦ Γ 1181090 ΕΞ 2018/03.12.2018 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 5756Β'& ΑΔΑ: 6Λ5Η46ΜΠ3Ζ-ΠΞΧ).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο