Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-05-2019 ]

78/2019 Πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων έκδοσης ημερήσιων και εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων

(Πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων έκδοσης ημερήσιων και εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 78/6.5.2019

(ΦΕΚ B' 1676/14.05.2019)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Ι. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 51 του ν. 4609/2019 «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (Α’ 67).
2. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως ισχύει.
3. Του ν. 3681/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α’ 112), όπως ισχύει.
4. Του ν. 3548/2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Α’ 68), όπως ισχύει.
5. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως ισχύει.
6. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
7. Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).
8. Της Υ29/8.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).
9. Του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208), όπως ισχύει.
10. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).
11. Του π.δ. 82/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης» (Α’ 117).
12. Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).
13. Της Υ56/29-08-2018 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Υφυπουργών» (Β’ 3715).
14. Της 2606/03-09-2018 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Ελευθερίου Κρέτσου» (Β’ 3819).

II. Το γεγονός ότι είναι απαραίτητη η στήριξη και ανάπτυξη των περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, που αποτελούν πυλώνα της δημοκρατίας, της πολυφωνίας, του πολιτισμού και της ποιότητας του δημοσίου διαλόγου.

III. Την 024/2019 με αριθμ. 38964 ΕΞ 2019 γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

IV. Την αριθμ. 277Η/6-5-2019, προβλεπόμενη στο άρθρο 24 παρ. 5ε. του ν. 4270/2014 (Α’ 143) εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ποσού 4.000.000€ σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για έκαστο των ετών 2019, 2020, 2021 και 2022, η οποία θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1) Καταρτίζεται το παρόν πρόγραμμα για τη στήριξη και ανάπτυξη των επιχειρήσεων έκδοσης ημερησίων και εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων.

2) Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας 58.13.10 (Έκδοση έντυπων εφημερίδων).

Άρθρο 2

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη, αρχής γενομένης από το έτος 2019 και με ημερομηνία λήξης την 31.12.2022.

Η δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος ενίσχυσης των επιχειρήσεων έκδοσης ημερησίων και εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων ανέρχεται ετησίως σε 4.000.000€, ήτοι συνολικά στο ποσό των 16.000.000€ για όλη τη χρονική διάρκεια του προγράμματος.

Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων


Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν από την 1η έως και την 31η Μαΐου κάθε έτους διάρκειας του προγράμματος στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης αίτηση περί υπαγωγής τους διά του νομίμου εκπροσώπου τους.

Ειδικά για το έτος 2019 η αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών, αρχής γενομένης από την 17η Ιουνίου 2019.

Άρθρο 4
Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά υπαγωγής - Έλεγχος


Προκειμένου να υπαχθούν στο πρόγραμμα οι επιχειρήσεις έκδοσης ημερησίων ή εβδομαδιαίων περιφερειακών ή τοπικών εφημερίδων πρέπει να είναι καταχωρημένες στο Μητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α’ 68), όπως ισχύει, και να μην έχουν οφειλές προς τους εργαζομένους τους από εργατικές απαιτήσεις (δεδουλευμένες αποδοχές, επιδόματα εορτών αδείας) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις ταυτοχρόνως με την υποβολή της αίτησης του άρθρου 3 συνυποβάλλουν στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους, στην οποία δηλώνεται ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολεί η επιχείρηση κατά ειδικότητα, τα χρονικά διαστήματα απασχόλησής τους και ότι έχουν εξοφληθεί οι εργατικές απαιτήσεις των εργαζομένων της επιχείρησης (δεδουλευμένες αποδοχές, επιδόματα εορτών, αδείας κ.λπ.). Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση συνοδεύεται από βεβαίωση ασφάλισης του Ε.Φ.Κ.Α. για τους εργαζόμενους που απασχολεί η επιχείρηση.

Η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ελέγχει το εμπρόθεσμο υποβολής της αίτησης, την καταχώριση της αιτούσας επιχείρησης στο Μητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α’68), όπως ισχύει, και την προσκόμιση των δικαιολογητικών της ανωτέρω παραγράφου.

Άρθρο 5
Τρόπος υπολογισμού ποσού ενίσχυσης


Κάθε επιχείρηση έκδοσης ημερησίων ή εβδομαδιαίων περιφερειακών ή τοπικών εφημερίδων λαμβάνει ποσό ενίσχυσης που προσδιορίζεται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με βάση τα κάτωθι:

Α) το συνολικό ποσό της ενίσχυσης, ανά έτος διάρκειας του προγράμματος, για τις ανωτέρω επιχειρήσεις,

Β) το συνολικό αριθμό, ανά έτος διάρκειας του προγράμματος, των επιχειρήσεων έκδοσης περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 για την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα, και

Γ) τον αριθμό των εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης που απασχολεί καθεμία των ανωτέρω επιχειρήσεων κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Ειδικότερα:

Το ποσό της ενίσχυσης που λαμβάνει κάθε επιχείρηση που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 για να υπαχθεί στο πρόγραμμα, προκύπτει ως το γινόμενο του συνολικού κατ’ έτος ποσού της ενίσχυσης επί του πηλίκου της διαίρεσης του αριθμού των εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης της επιχείρησης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής διά του συνολικού αριθμού των εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης του συνόλου των επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 κατά το χρόνο υποβολής των αιτήσεών τους υπαγωγής.

Άρθρο 6
Διαδικασία υπαγωγής


Οι επιχειρήσεις, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 υπάγονται κατ’έτος στο πρόγραμμα με απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, η οποία εκδίδεται μια φορά για κάθε ημερολογιακό έτος διάρκειας του προγράμματος.

Στην ως άνω απόφαση αναφέρονται οι υπαχθείσες στο πρόγραμμα επιχειρήσεις και το ποσό με το οποίο ενισχύεται έκαστη αυτών.

Άρθρο 7
Διαδικασία και δικαιολογητικά καταβολής ενίσχυσης


1. Το ποσό της ενίσχυσης καταβάλλεται εφάπαξ, εντός του έτους έκδοσης της απόφασης του άρθρου 6, και ειδικότερα εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το ποσό της ενίσχυσης δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή φόρο, συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή του σε τρίτους.

2. Μετά τη δημοσίευσή της, η απόφαση του άρθρου 6 διαβιβάζεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για τη δέσμευση της αντίστοιχης πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού.

3. Κάθε υπαχθείσα στο πρόγραμμα επιχείρηση προκειμένου να λάβει το ποσό της ενίσχυσης υποβάλει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης αίτηση συνοδευόμενη από παραστατικό πληρωμής και τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά:
α. Πρόσφατη Βεβαίωση Υπηρεσίας ΓΕΜΗ περί:
- τροποποιήσεων καταστατικού,
- μη λύσης της εταιρείας και θέσης σε εκκαθάριση,
- μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση.
β. Πρόσφατο Πιστοποιητικό από το Μητρώο Πτωχεύσεων του αρμοδίου Πρωτοδικείου περί:
- μη πτώχευσης/μη αίτησης για να κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης,
- μη θέσης σε διαδικασία συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης, μη αίτησης για να κηρυχθεί η εταιρεία σε διαδικασία συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης.
γ. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας ή περί ρύθμισης οφειλών σε ισχύ, για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο.
δ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ή περί ρύθμισης οφειλών σε ισχύ, για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο.
ε. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης στην οποία να δηλώνεται ο αριθμός λογαριασμού (IBAN) της επιχείρησης στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της ενίσχυσης. στ. Βεβαίωση τραπέζης με το IBAN του εταιρικού λογαριασμού ή αντίγραφο φύλλου κίνησης εταιρικού λογαριασμού (εφόσον αναγράφεται IBAN, επωνυμία και ΑΦΜ δικαιούχου), με υπογραφή αρμοδίου υπαλλήλου και σφραγίδα αντίστοιχου υποκαταστήματος.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η έναρξη ισχύος της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Μαΐου 2019

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΡΕΤΣΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός  Οικονομικών 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο