Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-05-2019 ]

966/71516/2019 Τήρηση διακριτής λογιστικής από τις Οργανώσεις Παραγωγών και τις Ενώσεις τους, καθώς και τις Ομάδες Παραγωγών

(Τήρηση διακριτής λογιστικής από τις Οργανώσεις Παραγωγών και τις Ενώσεις τους, καθώς και τις Ομάδες Παραγωγών)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αριθμ. 966/71516/5-4-2019

(ΦΕΚ B' 1606/10-05-2019)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 37 παρ. 3 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α' 78).
β) Της 397/18235/16.2.2017 (ΦΕΚ 601 Β'), υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση 2430/110502/2017 (ΦΕΚ 3800 Β') και ισχύει, περί της αρμόδιας αρχής, διαδικασίας και δικαιολογητικών αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεών τους (Ε.Ο.Π.), καθώς και των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.).
γ) Της υπουργική απόφαση 40000/28-02-2003 «Τήρηση βιβλίων και ειδικής λογιστικής από τις Ομάδες Παραγωγών και τις Ενώσεις τους - Δημοσιοποίηση οικονομικών τους αποτελεσμάτων».
δ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α'98).
ε) Του π.δ. 97/2017 (Α΄138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
στ) Του π.δ. 142/2017 (Α΄181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».

2. Των περί Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεών τους (Ε.Ο.Π.), καθώς και των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.) Ενωσιακών Κανονισμών.

3. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Οι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.) και Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών (Ε.Ο.Π.) που αποτελούν σαφώς οριζόμενα μέρη νομικών οντοτήτων του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου, λειτουργούν με ξεχωριστή λογιστική ή/και διοικητική διαχείριση.

Για την παρακολούθηση δοσοληψιών μεταξύ των Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π. και της νομικής οντότητας, να τηρείται ξεχωριστός λογαριασμός που θα αποτυπώνει τις συναλλαγές μεταξύ τους. Η ανάπτυξη αυτού του λογαριασμού θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε οικονομικής μονάδας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη προσαρμογή.

Ο λογαριασμός αυτός δεν εμφανίζεται στον ισολογισμό τέλους χρήσης, τα υπόλοιπά του συμψηφίζονται και μεταφέρονται στον ισολογισμό της νομικής οντότητας.

Οι Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π. πρέπει να τηρούν τα διαλαμβανόμενα της 40000/28-02-2003 υπουργική απόφαση «Τήρηση βιβλίων και ειδικής λογιστικής από τις Ομάδες Παραγωγών και τις Ενώσεις τους - Δημοσιοποίηση οικονομικών τους αποτελεσμάτων».

Στην περίπτωση που τα μέλη των αναγνωρισμένων Ομ.Π., Ο.Π. ή Ε.Ο.Π., αποτελούν το σύνολο των μελών της νομικής οντότητας, μπορούν οι νομικές οντότητες να τηρούν το λογιστικό τους σύστημα σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται για αυτές στην ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Αθήνα, 5 Απριλίου 2019

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο