Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-05-2019 ]

6257/Δ1/2219/2019 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

(Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ. 6257/Δ1/2219

(ΦΕΚ Β' 1602/10.05.2019)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2336/1995 «Ρύθμιση θεμάτων εποπτευόμενων οργανισμών του Υπουργείου Εργασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 189 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του ν. 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 220 Α'),

β) των άρθρων 13 και 14 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ167 Α'), όπως ισχύει,

γ) του άρθρου 27 του ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α'), όπως ισχύει,

δ) του άρθρου 6 του ν.2640/1998 «Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση» (ΦΕΚ 206 Α'), όπως ισχύει,

ε) του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258 Α'), όπως ισχύει,

στ) του άρθρου 14 του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 146 Α'),

ζ) της παρ. 4α του άρθρου 67 του ν. 3518/2006 «Αναδιάρθρωση του ΤΣΜΕΔΕ και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» (ΦΕΚ 272 Α'),

η) του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 26 Α'), όπως ισχύει,

θ) του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193 Α'), όπως ισχύει,

ι) της παρ. 17 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83 Α'),

ια) του άρθρου 29 του ν.4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α'),

ιβ) της παρ. 4α του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13 Α'),

ιγ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α').

2. Το Π.Δ.134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 168 Α').

3. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α').

4. Την οικ.9673/Δ1.3298/28-02-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κωνσταντίνο Μπάρκα» (ΦΕΚ 733 Β').

5. Την 40041/12-04-2007 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Μετατροπή των TEE Μαθητείας Α' Κύκλου του ΟΑΕΔ σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ» (ΦΕΚ 639Β').

6. Την 40052/20-07-2007 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Καθορισμός Λειτουργίας των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 3475/2006» (ΦΕΚ 1500 Β').

7. Την 25788/Δ1/8941/11-06-2018 απόφαση της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (ΦΕΚ 2264 Β').

8. Την 682/09/05-02-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

10. Την με αριθμ. 17418/1547/17-04-2019 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ.5(ε) του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α'),

αποφασίζουμε:

Καθορίζονται τα κριτήρια για τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., ως ακολούθως:

1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ -ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Για τους υποψήφιους ωρομίσθιους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του ν. 1566/1985.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με βάση τα επόμενα κριτήρια:

- Διδακτική εμπειρία

- Επαγγελματική εμπειρία

- Παιδαγωγικές σπουδές

- Μεταπτυχιακές σπουδές

- Ανεργία

- Αυξημένα προσόντα κλάδων ΔΕ

- Οικογενειακή κατάσταση

- Βαθμός πτυχίου

Ειδικότερα:

α. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Το σύνολο των ωρών διδακτικής εμπειρίας των τελευταίων είκοσι (20) ετών, τα οποία υπολογίζονται μέχρι την τελευταία ημέρα ισχύος της προκήρυξης, με βάση τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο 2, παράγραφος η της παρούσας.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν είναι δυνατό να συνυπολογίζεται διδακτική εμπειρία με περισσότερες ώρες ανά εβδομάδα, από τις ώρες που αντιστοιχούν στον αντίστοιχο κλάδο του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού (για τον κλάδο ΠΕ 23 ώρες/εβδομάδα, για τον κλάδο TE 24 ώρες/εβδομάδα και για τον κλάδο ΔΕ 30 ώρες/ εβδομάδα).

Κάθε ώρα διδακτικής εμπειρίας σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, μοριοδοτείται με ένα (1) μόριο.

Κάθε ώρα διδακτικής εμπειρίας στις Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ, μοριοδοτείται με 1,3 μόρια.

β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Στο ίδιο χρονικό διάστημα μόνο μία επαγγελματική εμπειρία αξιολογείται. Κάθε ημέρα εργασίας επαγγελματικής εμπειρίας αξιολογείται με δύο (2) μόρια για όλους τους κλάδους (ΠΕ, TE, ΔΕ), και έως επτά (7) έτη (συνολικά έως 4.200 μόρια).

Προσμετρείται η επαγγελματική εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί μέσα στα προηγούμενα δεκαπέντε (15) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της εκάστοτε προκήρυξης. Για τον υπολογισμό και την προσμέτρηση των μορίων επαγγελματικής εμπειρίας, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο 2, παρ. θ της παρούσας.

γ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Οι υποψήφιοι κάτοχοι τίτλου παιδαγωγικών σπουδών, όπως αυτές προβλέπονται στο κεφάλαιο 2 παρ. ζ της παρούσας, μοριοδοτούνται με 1.200 μόρια τα οποία προστίθενται στο σύνολο των μορίων τους.

Βεβαιώσεις περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών, τρίμηνης διάρκειας οι οποίες παρέχονται από τμήματα Α.Ε.Ι. ή από ομάδες συνεργαζομένων τμημάτων του ίδιου ή περισσοτέρων Α.Ε.Ι., ή από ΑΣΠΑΙΤΕ (ΠΑΤΕΣ, ΑΣΕΤΕΜ), ή από ΕΠΠΑΙΚ, μοριοδοτούνται με τριακόσια (300) μόρια, τα οποία προστίθενται στο σύνολο των μορίων τους.

δ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Στους υποψηφίους κλάδου Π Ε κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων, όπως αυτοί προβλέπονται από το κεφάλαιο 2 παρ. στ της παρούσας, προσμετρούνται για μεταπτυχιακό (Master, κ.λ.π.) 1.000 μόρια και για διδακτορικό 2.000 μόρια. Αξιολογείται ένας (1) τίτλος, τα μόρια του οποίου προστίθενται στο σύνολο των μορίων των υποψηφίων.

ε. ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΛΑΔΩΝ ΔΕ

Για τους υποψηφίους των κλάδων ΔΕ λαμβάνονται υπόψη και αξιολογούνται το απολυτήριο TEE Α' κύκλου, εφόσον είναι αντίστοιχης ειδικότητας της προκήρυξης, το πτυχίο Ι.Ε.Κ., εφόσον είναι αντίστοιχης ειδικότητας της προκήρυξης και το απολυτήριο λυκείου.

α.α. Για τους υποψήφιους των κλάδων ΔΕ κατόχους πτυχίου TEE Α' κύκλου ή ισότιμου τίτλου, προσμετρούνται 1.000 μόρια.

β.β. Για τους υποψήφιους των κλάδων ΔΕ κατόχους απολυτηρίου λυκείου ή ισότιμου τίτλου, προσμετρούνται 1.1 μόρια.

γ.γ. Για τους υποψήφιους των κλάδων ΔΕ κατόχους απολυτηρίου λυκείου ή πτυχίου ΕΠΑ.Σ και πτυχίου Ι.Ε.Κ., προσμετρούνται 2.000 μόρια.

δ.δ Για τους υποψηφίους των κλάδων ΔΕ Εμπειροτεχνιτών, οι οποίοι δεν διαθέτουν απολυτήριο ή πτυχίο της προκηρυσσόμενης ειδικότητας, απαιτείται να διαθέτουν εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών.

στ. ΑΝΕΡΓΙΑ

Για κάθε υποψήφιο/α όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, ο/η οποίος/α είναι άνεργος/η και το διάστημα της ανεργίας του/της αποδεικνύεται από την κάρτα ή τη βεβαίωση ανεργίας, η οποία είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, προστίθενται 20 μόρια ανά συμπληρωμένο μήνα ανεργίας στο σύνολο των μορίων του/της. Ο συνολικός αριθμός των μορίων τα οποία μπορεί να λάβει ο υποψήφιος/α ωρομίσθιος/α λόγω ανεργίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 720 (3 συνεχόμενα έτη ανεργίας). Η ανεργία προκειμένου να μοριοδοτηθεί στο σύνολο της θα πρέπει να είναι συνεχόμενη.

ζ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Προστίθενται 100 μόρια στο σύνολο των μορίων του/ της κάθε υποψηφίου/ας για κάθε ανήλικο τέκνο (συμπεριλαμβάνονται τα τέκνα με αναπηρίες ανίκανα ισοβίως για εργασία, τα οποία τον/την επιβαρύνουν φορολογικά), όπως προκύπτει είτε από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης είτε από το Ε1 της φορολογικής δήλωσης του οικονομικού έτους κατά το οποίο λήγει η προκήρυξη ή του προηγούμενου οικονομικού έτους εφόσον ο/η υποψήφιος/α δεν έχει νόμιμα υποβάλει φορολογική δήλωση κατά το έτος που λήγει η προκήρυξη.

η. ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

Ο βαθμός πτυχίου λαμβάνεται υπόψη, εφόσον οι υποψήφιοι ισοβαθμούν στους πίνακες αξιολόγησης και προηγείται ο έχων μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου.

Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται βαθμός πτυχίου αλλά υπάρχει μόνο ο χαρακτηρισμός ΚΑΛΩΣ, ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ και ΑΡΙΣΤΑ, ως βαθμός πτυχίου καταχωρείται:

ΚΑΛΩΣ =5
ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ = 6,50
ΑΡΙΣΤΑ = 8,50

Σε περίπτωση που ο βαθμός πτυχίου δεν αναφέρεται σε δεκαβάθμια κλίμακα ή δεν συνοδεύεται από βεβαίωση αντιστοιχίας του από τον αρμόδιο φορέα και δεν υπάρχει χαρακτηρισμός ο οποίος παραπέμπει σε βαθμό, ως βαθμός πτυχίου θεωρείται το πέντε (5).

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α. Αίτηση

Η αίτηση συμμετοχής χορηγείται από τη Γραμματεία των Σχολών Μαθητείας του O.A.Ε.Δ., ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Ο.Α.Ε.Δ.

Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει, ανά κλάδο και ειδικότητα, μία και μόνο αίτηση με την οποία θα δηλώνει είτε τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της Περιφέρειας Αττικής και τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας μίας Περιφερειακής Ενότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Αττικής και Νήσων του O.A.Ε.Δ., είτε τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας έως και δύο (2) Περιφερειακών Ενοτήτων, της ίδιας Περ/κής Δ/νσης του O.A.Ε.Δ., για την υπόλοιπη Ελλάδα. Για τους ενοποιημένους κλάδους οι οποίοι έχουν προκύψει κατ' εφαρμογή του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α'), στους οποίους δεν προβλέπεται διαχωρισμός ειδικοτήτων, ο/η υποψήφιος/α έχει δικαίωμα να δηλώσει στη σχετική αίτηση του/της, ένα πτυχίο με το οποίο θα είναι υποψήφιος/α και το οποίο αντιστοιχεί σε ειδικότητα η οποία απορροφήθηκε από τον ενοποιημένο κλάδο (π.χ. πτυχίο Οικονομολόγου το οποίο ανήκει στον ενοποιημένο κλάδο ΠΕ80 Οικονομίας). Για τους ενοποιημένους κλάδους όπου σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο εντάσσονται ειδικότητες στις οποίες αντιστοιχούν διαφορετικά πτυχία ο/η υποψήφιος/α έχει δικαίωμα να δηλώσει στη σχετική αίτηση του/της, ένα πτυχίο το οποίο αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη ειδικότητα (π.χ. πτυχίο Φαρμακοποιού το οποίο αντιστοιχεί στην ενοποιημένη ειδικότητα ΠΕ87.01 Ιατρικής, του ενοποιημένου κλάδου ΠΕ87 Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας).

Ο υποψήφιος στην αίτηση του δηλώνει υποχρεωτικά με σειρά προτίμησης τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας στις οποίες επιθυμεί να προσληφθεί (εάν έχει σειρά πρόσληψης), είτε αυτές ανήκουν στην Περιφέρεια Αττικής και μίας Περ/ κής Ενότητας της Περ/κής Δ/νσης Αττικής και Νήσων του O.A.Ε.Δ., είτε σε δύο (2) Περ/κές Ενότητες της ίδιας Περ/κής Δ/νσης του Ο.Α.Ε.Δ. που δηλώνει.

Στην αίτηση και την αντίστοιχη θέση αναγράφεται, οπωσδήποτε, η ειδικότητα για την οποία ο υποψήφιος ενδιαφέρεται, όπως αυτή αναφέρεται στην αντίστοιχη προκήρυξη.

β. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

γ. Βεβαίωση ανεργίας.

δ. Βεβαίωση ή άλλο επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟΥ) όπου αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του υποψηφίου.

Κατά τη δημιουργία των πινάκων αξιολόγησης οι συνταξιούχοι και όσοι πολιτικοί, διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των Ν.Π.Δ.Δ. υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3528/2007, καθώς και το μόνιμο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας που έχουν υποβάλλει αίτηση, κατατάσσονται σε ιδιαίτερο πίνακα και έπονται των λοιπών υποψηφίων. Στον ίδιο πίνακα μεταπίπτουν και κατατάσσονται από τη Δ/νση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, όσοι προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές με πλήρη απασχόληση στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Οι πολιτικοί, διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των Ν.Π.Δ.Δ. και το μόνιμο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, θα πρέπει να έχουν άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και να την προσκομίσουν, απαραίτητα με την ανάληψη υπηρεσίας τους, στην ΕΠΑ.Σ στην οποία θα επιλεχθούν για να διδάξουν, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική νομοθετική ρύθμιση.

ε. Βασικός τίτλος σπουδών

Ως βασικός τίτλος σπουδών δηλώνεται εκείνος με την ειδικότητα του οποίου είναι κάποιος υποψήφιος και πρέπει να αναφέρεται σαφώς στην αίτηση. Στο βασικό τίτλο σπουδών πρέπει να αναφέρεται η ειδικότητα, η οποία και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τη σχετική προκήρυξη, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία ο υποψήφιος κατέστη πτυχιούχος.

Σε περίπτωση που ο βασικός τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, πρέπει ο υποψήφιος να διαθέτει εκτός από το αντίγραφο του τίτλου σπουδών και βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ κ.λπ.).

Εάν ο υποψήφιος είναι υπήκοος χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών με άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα, πρέπει να διαθέτει βεβαίωση ή πιστοποιητικό γνώσης ελληνικής γλώσσας, επιπέδου Γ2 σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

στ. Τίτλοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών σπουδών Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι για να δηλωθούν και να αξιολογηθούν πρέπει να αφορούν στους βασικούς τίτλους σπουδών των ενοποιημένων κλάδων ή μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση. Ως τίτλοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών σπουδών (μεταπτυχιακά / διδακτορικά) εννοούνται αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους (μεταπτυχιακά πιστοποιητικά, master, D.E.A.).

Σε περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εξωτερικού, για να δηλωθεί και να αξιολογηθεί θα πρέπει ο υποψήφιος να διαθέτει βεβαίωση αναγνώρισης από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ κ.λπ.).

Στις περιπτώσεις που υπάρξει αρνητική απόφαση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου σχετικά με τη συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου με τους βασικούς τίτλους σπουδών των ενοποιημένων κλάδων υποψήφιου ωρομισθίου ή αναπληρωτή, αφαιρούνται τα μόρια που έχουν προσμετρηθεί για την αξιολόγηση του και αναμορφώνεται ο τελικός πίνακας αξιολόγησης του κλάδου και της ειδικότητας του και για το τρέχον σχολικό έτος.

ζ. Τίτλοι ή βεβαιώσεις παιδαγωγικών σπουδών

α.α. Τίτλο ή βεβαίωση παιδαγωγικών σπουδών, τουλάχιστον ενός διδακτικού εξαμήνου, από ΑΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ (ΠΑΤΕ.Σ, Α.Σ.ETE.M της πρώην Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., ή της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή

β.β. Δεύτερο πτυχίο των κλάδων που εμπεριέχουν παιδαγωγική επάρκεια όπως, ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ80 με πτυχίο Οικιακής Οικονομίας, ΠΕ79.01 με πτυχίο Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ91.01 με πτυχίο Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ86 Πληροφορικής του τμήματος διδακτικής της τεχνολογίας και των ψηφιακών συστημάτων και πτυχίο παιδαγωγικών τμημάτων ΑΕΙ (παιδαγωγικών τμημάτων δημοτικής εκπαίδευσης, τμημάτων εκπαίδευσης και αγωγής στην προσχολική ηλικία, παιδαγωγικού τμήματος ειδικής αγωγής), για όσους ο βασικός τίτλος σπουδών με τον οποίο είναι υποψήφιοι δεν εμπεριέχει παιδαγωγική επάρκεια.

Οι πτυχιούχοι της Ανώτατης Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, οι πτυχιούχοι ΠΕ86 Πληροφορικής του τμήματος διδακτικής και τεχνολογίας των ψηφιακών συστημάτων, οι πτυχιούχοι ΠΕ80 με πτυχίο οικιακής οικονομίας, οι πτυχιούχοι ΠΕ79.01 με πτυχίο μουσικής επιστήμης και οι πτυχιούχοι ΠΕ91.01 με πτυχίο Θεατρικών σπουδών, οι οποίοι υποβάλουν αίτηση ως υποψήφιοι αναπληρωτές-ωρομίσθιοι, με το συγκεκριμένο πτυχίο, μοριοδοτούνται με 1.200 μόρια για την παιδαγωγική επάρκεια, η οποία εμπεριέχεται στο πτυχίο τους.

Τα μόρια αυτά προστίθενται στο σύνολο των μορίων τους.

γ.γ. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα στις επιστήμες της αγωγής.

δ.δ. Βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών, η οποία χορηγείται από τμήμα Α.Ε.Ι. ή από ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή περισσοτέρων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους, σύμφωνα με την παρ. 4α του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ13Α').

ε.ε. Μεταπτυχιακός τίτλος ο οποίος αξιολογήθηκε και μοριοδοτήθηκε ως παιδαγωγικός τίτλος, δεν μοριοδοτείται και ως μεταπτυχιακός.

στ.στ. Διδακτορικός τίτλος ο οποίος αξιολογήθηκε και μοριοδοτήθηκε ως διδακτορικό, δεν μοριοδοτείται και ως παιδαγωγικός τίτλος.

Τίτλοι ή βεβαιώσεις παιδαγωγικών σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, δηλώνονται και αξιολογούνται μόνο στην περίπτωση που είναι επικυρωμένοι από αρμόδιες αρχές και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών στην ελληνική γλώσσα.

Ο τίτλος παιδαγωγικών σπουδών δεν είναι απαραίτητο να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.

η. Βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας

Η διδακτική εμπειρία που βεβαιώνεται για να αξιολογηθεί πρέπει να έχει αποκτηθεί στην Α'/θμια, Β΄/θμια και Γ'/θμια εκπαίδευση.

1. Στους ενοποιημένους κλάδους οι οποίοι έχουν προκύψει κατ' εφαρμογή του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α'38), στους οποίους δεν προβλέπεται διαχωρισμός ειδικοτήτων (π.χ. ο κλάδος ΠΕ80 Οικονομίας), ο/η υποψήφιος/α έχει δικαίωμα να προσκομίσει διδακτική εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στο βασικό πτυχίο με το οποίο αιτείται την υποψηφιότητα του, αλλά και διδακτική εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί και με άλλα πτυχία που κατέχει και τα οποία ανήκουν στον ενοποιημένο κλάδο, με την προϋπόθεση ότι η προϋπηρεσία αυτή έχει αποκτηθεί μετά την κτήση τους.

2. Στους ενοποιημένους κλάδους στους οποίους σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο έχουν δημιουργηθεί ειδικότητες στις οποίες εντάσσονται διαφορετικά πτυχία, ο/η υποψήφιος/α έχει δικαίωμα να προσκομίσει διδακτική εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στο βασικό πτυχίο με το οποίο αιτείται την υποψηφιότητα του, αλλά και διδακτική εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί και με άλλα πτυχία που κατέχει ο υποψήφιος/α, τα οποία ανήκουν στη συγκεκριμένη ειδικότητα του ενοποιημένου κλάδου, με την προϋπόθεση ότι η προϋπηρεσία αυτή έχει αποκτηθεί μετά την κτήση τους (π.χ. Για την ειδικότητα ΠΕ87.01 Ιατρικής, προσκομίζεται και προσμετράται διδακτική προϋπηρεσία η οποία έχει αποκτηθεί είτε ως Ιατρός, είτε ως Οδοντίατρος, είτε ως Φαρμακοποιός)».

Η διδακτική εμπειρία για να αξιολογηθεί θα πρέπει να έχει αποκτηθεί σε μαθήματα των ειδικοτήτων που αντιστοιχούν σε βασικά πτυχία τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ενοποιημένο κλάδο ή σε ειδικότητα ενοποιημένου κλάδου του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α') και οπωσδήποτε μετά την απόκτηση των πτυχίων αυτών. Η διδακτική εμπειρία σε αναγνωρισμένα ιδιωτικά σχολεία βεβαιώνεται οπωσδήποτε ως προς την ακρίβεια του περιεχομένου της από δημόσια εκπαιδευτική αρχή.

Σε κάθε βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας αναφέρονται οπωσδήποτε:

Το χρονικό διάστημα (έναρξη-λήξη) διδασκαλίας.

Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας στα μαθήματα της ειδικότητας του βασικού πτυχίου κατά το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στη βεβαίωση ή, προκειμένου για αναπληρωτές, κατά το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας τους.

Η ιδιότητα, ο κλάδος και η ειδικότητα με την οποία πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό.

Βεβαιώσεις στις οποίες δεν αναφέρονται ή από τις οποίες δεν προκύπτουν οι συνολικές ώρες διδασκαλίας, δεν λαμβάνονται υπόψη.

θ. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας

Βεβαιώσεις που αναφέρονται σε διδακτικό έργο οποιασδήποτε μορφής δεν προσμετρούνται ως επαγγελματική εμπειρία.

Η επαγγελματική εμπειρία για να αξιολογηθεί:

1. Στους ενοποιημένους κλάδους οι οποίοι έχουν προκύψει κατ' εφαρμογή του άρθρου 29 ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α'), στους οποίους δεν προβλέπεται διαχωρισμός ειδικοτήτων (π.χ. ο κλάδος ΠΕ80 Οικονομίας), ο/η υποψήφιος/α έχει δικαίωμα να προσκομίσει επαγγελματική εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στο βασικό πτυχίο με το οποίο αιτείται την υποψηφιότητα του, αλλά και επαγγελματική εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί και με άλλα πτυχία που κατέχει και τα οποία ανήκουν στον ενοποιημένο κλάδο, με την προϋπόθεση ότι η συγκεκριμένη επαγγελματική εμπειρία έχει αποκτηθεί μετά την κτήση τους.

2. Στους ενοποιημένους κλάδους στους οποίους σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο έχουν δημιουργηθεί ειδικότητες στις οποίες εντάσσονται διαφορετικά πτυχία, ο/η υποψήφιος/α έχει δικαίωμα να προσκομίσει επαγγελματική εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στο βασικό πτυχίο με το οποίο αιτείται την υποψηφιότητα του, αλλά και επαγγελματική εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί και με άλλα πτυχία που κατέχει ο υποψήφιος/α, τα οποία ανήκουν στη συγκεκριμένη ειδικότητα του ενοποιημένου κλάδου, με την προϋπόθεση ότι η συγκεκριμένη επαγγελματική εμπειρία έχει αποκτηθεί μετά την κτήση τους (π.χ. Για την ειδικότητα ΠΕ87.01 Ιατρικής, προσκομίζεται και προσμετράται επαγγελματική εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί είτε ως ιατρός, είτε ως οδοντίατρος, είτε ως φαρμακοποιός)».

Αναλυτικά:

α.α. Επαγγελματική εμπειρία στο δημόσιο τομέα

Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στο δημόσιο, εκδίδονται από τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες, και αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την υπαλληλική κατηγορία και βαθμό, την ειδικότητα, το πτυχίο, την εργασία, το έργο που επιτελέστηκε και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που αφορούν σε συμβάσεις έργου, για να ληφθούν υπόψη, θα πρέπει να αναγράφουν ή να συνοδεύονται από βεβαιώσεις που θα πιστοποιούν εξαρτημένη εργασία με παράλληλη αναγραφή του φορέα ασφαλιστικής κάλυψης.

Προϋπηρεσία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας, όπως και από συμμετοχή σε προγράμματα Stage ή πρακτικής άσκησης, δεν λαμβάνεται υπόψη.

β.β. Επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα

β.β.1. Μισθωτοί

Οι βεβαιώσεις απασχόλησης, προκειμένου να δηλωθούν και να αξιολογηθούν, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τους εργοδότες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την ειδικότητα, την εργασία, το έργο που επιτελέστηκε και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Επιπλέον:

Για τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) οι βεβαιώσεις απασχόλησης έως και το 2001 θα πρέπει να είναι θεωρημένες από την επιθεώρηση εργασίας ως προς την ειδικότητα και τη χρονική διάρκεια, ενώ οι βεβαιώσεις απασχόλησης μετά την 1-1-2002 θα πρέπει να συνοδεύονται από Λογαριασμό Ασφαλισμένου ΙΚΑ στον οποίο θα αναγράφεται ο κωδικός ειδικότητας (ασφάλισης). Στην περίπτωση που για τη βεβαιούμενη ειδικότητα δεν υφίσταται αντίστοιχος κωδικός, θα πρέπει να κατατίθεται σχετική με αυτό βεβαίωση του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Εφόσον απαιτηθεί κατά την πρόσληψη του υποψηφίου θα ζητηθεί από τη Δ/νση Αρχικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης Ο.Α.Ε.Δ. η προσκόμιση των ενσήμων εργασίας.

Για τους ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΑΑ) απαιτείται βεβαίωση στην οποία να αναγράφεται ο/οι εργοδότης/ες που κατέβαλαν τις ασφαλιστικές εισφορές για τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται στις βεβαιώσεις.

β.β.2. Ελεύθεροι επαγγελματίες

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες προκειμένου να δηλώσουν την εργασιακή τους εμπειρία, θα πρέπει να διαθέτουν:

Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος ή επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ.

Τα έντυπα Ε1 και Ε3 των αντίστοιχων οικονομικών ετών, τα οποία ο υποψήφιος επικαλείται ως επαγγελματική εμπειρία.

Για να αξιολογηθεί η προϋπηρεσία σε ελεύθερο επάγγελμα, πρέπει το εισόδημα που δηλώνεται για κάθε οικονομικό έτος, να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το ελάχιστο αφορολόγητο όριο φυσικού προσώπου όπως αυτό ορίζεται για κάθε οικονομικό έτος.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν υποκαθίστανται από άλλα δημόσια έγγραφα, όπως φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήμων, σημειώματα καταβολής εισφορών, εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας, αποδείξεις ασφαλιστικών ταμείων κ.λπ., καθώς από αυτά δεν προκύπτει συνδυαστικά ο χρόνος προϋπηρεσίας και η ειδικότητα και ο κλάδος.

β.β.3. Επαγγελματική εμπειρία εκτός Ελλάδος

Μισθωτοί

Η επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος δηλώνεται και μοριοδοτείται, εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση εργοδότη συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών και βεβαίωση ελληνικού ασφαλιστικού φορέα ότι η παραπάνω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος.

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Για να αξιολογηθεί η προϋπηρεσία των ελεύθερων επαγγελματιών που ασκούν το επάγγελμα εκτός Ελλάδος, οι υποψήφιοι/ες προσκομίζουν τα δικαιολογητικά της παραγράφου β.β.2. της παρούσας, συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών και βεβαίωση ελληνικού ασφαλιστικού φορέα, ότι η παραπάνω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος. Για να αξιολογηθεί η προϋπηρεσία σε ελεύθερο επάγγελμα, πρέπει το εισόδημα που δηλώνεται για κάθε οικονομικό έτος, να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το ελάχιστο αφορολόγητο όριο φυσικού προσώπου όπως αυτό ορίζεται για κάθε οικονομικό έτος.

3. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

α. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων ωρομισθίων αναπληρωτών εκπαιδευτικών με βάση τα νόμιμα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα αντίστοιχα προσόντα τους συγκροτείται/ούνται με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. Πρωτοβάθμια/ες Επιτροπή/ές, ανά Περιφερειακή Δ/νση αποτελούμενη/νες από εκπαιδευτικούς ή και διοικητικούς υπαλλήλους. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι αναπληρωτές τους.

Οι Επιτροπές αυτές:

α.α. Ελέγχουν την εγκυρότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών αυτών και αποκλείουν τους μη δικαιούμενους να συμμετάσχουν στην επιλογή με βάση τα δικαιολογητικά αυτά.

β.β. Ταξινομούν τα δικαιολογητικά κατά ειδικότητα σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη και βαθμολογούν όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα.

γ.γ. Μετά τη βαθμολόγηση όλων των υποψηφίων, συντάσσουν πίνακες αξιολόγησης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών κατά ειδικότητα, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη, και κατά σειρά αξιολόγησης με βάση το συνολικό βαθμό κάθε υποψηφίου.

δ.δ. Συντάσσουν πίνακες αποκλειομένων από τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων, στους οποίους αναγράφεται συνοπτικά η αιτιολογία αποκλεισμού για κάθε ένα υποψήφιο.

ε.ε. Αποφασίζουν για κάθε θέμα που προκύπτει κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων ωρομισθίωναναπληρωτών εκπαιδευτικών και αφορά στα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης που δεν προβλέπονται από την παρούσα.

στ.στ. Η/Οι Επιτροπή/ές μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων, παραδίδει/ ουν στη Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης τους συγκεντρωτικούς αρχικούς πίνακες αξιολόγησης ωρομίσθιων-αναπληρωτών εκπαιδευτικών και τον πίνακα αποκλειομένων, η οποία μεριμνά για την ανακοίνωσή τους, αναρτώντας τους στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, και τους αποστέλλει στις εκπαιδευτικές μονάδες, προκειμένου να ενημερωθούν οι υποψήφιοι ωρομίσθιοι-αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Με την ίδια ανακοίνωση ενημερώνονται για το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των πινάκων εντός προθεσμίας τριών εργασίμων (3) ημερών.

Κατά των αρχικών πινάκων αξιολόγησης ωρομίσθιων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, δύνανται να υποβληθούν ενστάσεις από τους υποψηφίους ωρομίσθιους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, οι οποίες για να εξεταστούν πρέπει:

Να έχουν υποβληθεί μέσα στην προβλεπόμενη χρονική προθεσμία.

Να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου, την ειδικότητα για την οποία ήταν υποψήφιος και τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους ενίσταται αναλυτικά.

Κανένα νέο δικαιολογητικό δεν λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων.

β. Με απόφαση του Διοικητή του O.A.Ε.Δ. συγκροτούνται ανά Περιφερειακή Δ/νση δευτεροβάθμιες τριμελείς επιτροπές, καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών, αποτελούμενες από:

Ένα Περιφερειακό Διευθυντή, ως Πρόεδρο. Ένα εκπρόσωπο της Διοίκησης, ως μέλος.

Ένα Διευθυντή εκπαιδευτικής μονάδας, ως μέλος. Οι Επιτροπές αυτές:

α.α. Επανεξετάζουν όσες περιπτώσεις παραπέμπονται σε αυτές από τις Πρωτοβάθμιες Επιτροπές, καθώς και όποια περίπτωση εισηγείται μέλος της επιτροπής αυτής.

β.β. Κρίνουν τις υποβληθείσες ενστάσεις και οι αποφάσεις τους είναι οριστικές.

γ.γ. Ελέγχουν και επικυρώνουν τους τελικούς πίνακες αξιολόγησης ωρομισθίων-αναπληρωτών εκπαιδευτικών και τους πίνακες αποκλειομένων, όπως αυτοί διαμορφώνονται μετά την επανεξέταση των ανωτέρω.

δ.δ. Συντάσσουν σχετικό πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται οι επικυρωμένοι πίνακες αποκλειομένων και οι επικυρωμένοι πίνακες αξιολόγησης κατά σχολείο, κατηγορία, ειδικότητα και κλάδο, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη.

Οι τελικοί πίνακες, που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση του έργου των παραπάνω επιτροπών, παραδίδονται ή αποστέλλονται στη Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η οποία στη συνέχεια τους αποστέλλει στους Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων, οι οποίοι με τη σειρά τους την επόμενη εργάσιμη ημέρα τους αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων της εκπαιδευτικής μονάδας.

ε.ε. Οι β/θμιες επιτροπές αξιολόγησης εξετάζουν οποιαδήποτε καταγγελία υποβληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση των τελικών πινάκων αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των καταγγελιών αυτών, οι β/θμιες επιτροπές αξιολόγησης, προχωρούν στην τροποποίηση των τελικών πινάκων αξιολόγησης, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, και τους αναρτούν επί το ορθό.

Στην περίπτωση αυτή η Δ/νση Εκπαίδευσης έχει δικαίωμα να προχωρήσει κατά περίπτωση είτε στην τροποποίηση των ωρών που έχουν ήδη ανατεθεί στους ωρομισθίους-αναπληρωτές των πινάκων που τροποποιούνται, είτε και στην απόλυση ωρομισθίων-αναπληρωτών.

γ. Ο Διευθυντής της εκπαιδευτικής μονάδας αιτείται ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης την έγκριση των κενών του θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα.

Μετά την έγκριση, η Δ/νση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή ο Δ/ντής της εκπαιδευτικής μονάδας, ειδοποιεί τους υποψήφιους του πίνακα αξιολόγησης με τηλεγράφημα ή με e-mail, κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας και σειρά προτίμησης.

Σε κάθε ωρομίσθιο-αναπληρωτή εκπαιδευτικό μπορούν να ανατεθούν συνολικά ανά εβδομάδα, τόσες ώρες διδασκαλίας, ώστε οι συνολικές ώρες διδασκαλίας που έχει αναλάβει σε όλες τις δομές της τυπικής εκπαίδευσης (Α΄/θμιας, Β'/θμιας, Γ'/θμιας) της χώρας να μην υπερβαίνουν τις διδακτικές ώρες που αντιστοιχούν στο πλήρες ωράριο του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού του αντίστοιχου κλάδου της Β΄/θμιας Εκπαίδευσης και προσλαμβάνονται σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους.

4. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

α. Αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής ωρομισθίων-αναπληρωτών εκπαιδευτικών υποψήφιος/ α, ο/η οποίος/α:

- Δεν έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την αντίστοιχη προκήρυξη ειδικοτήτων.

- Δεν έχει υποβάλλει αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.

- Δεν έχει υποβάλλει αναγνώριση του βασικού τίτλου σπουδών αλλοδαπής από τα σχετικά αρμόδια όργανα (ΔΟΑΤΑΠ, Συμβούλιο Ισοτιμιών κ.λπ.).

- Δεν έχει υποβάλλει αντίγραφο δελτίου ταυτότητας.

- Υποβάλλει εκπρόθεσμα αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά.

β. Αποκλείεται για το επόμενο σχολικό έτος από τη διαδικασία επιλογής ωρομισθίων-αναπληρωτών εκπαιδευτικών υποψήφιος/α, ο/ η οποίος/α:

α.α. Έχει αξιολογηθεί και προσληφθεί στα σχολεία του ΟΑΕΔ και αποχωρεί οικειοθελώς κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, είτε διότι προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής με πλήρη απασχόληση στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, είτε σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.

Εξαιρούνται όσοι αποχωρούν λόγω κύησης ή ασθένειας δικής τους ή συζύγου τους ή συγγενών Α' βαθμού και σε περίπτωση παιδαγωγικών ή μεταπτυχιακών σπουδών. Σε περίπτωση που η αποχώρηση του οφείλεται στην πρόσληψη του ως αναπληρωτή στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με πλήρη απασχόληση και η ανάθεση ωρών διδασκαλίας που του είχε γίνει στις Σχολές Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. είναι κάτω των δέκα (10) ωρών ανά εβδομάδα, ο ωρομίσθιος μεταπίπτει και εντάσσεται στον πίνακα των δημοσίων υπαλλήλων, από τη Δ/νση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καταλαμβάνοντας στον πίνακα αυτό, τη θέση η οποία αντιστοιχεί στα μόρια τα οποία κατέχει.

β.β. Έχει αξιολογηθεί από τον/την Διευθυντή/ντρια Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ως ακατάλληλος/η με βάση στοιχεία που προκύπτουν από προηγούμενη στον Ο.Α.Ε.Δ. διδακτική του απασχόληση και αφορούν εκπαιδευτική ή παιδαγωγική ανεπάρκεια ή ανάρμοστη συμπεριφορά. Ο/Η Δ/ντής/ντρια Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, για να προχωρήσει στην αρνητική αξιολόγηση, θα πρέπει να λάβει υπόψη τεκμηριωμένη έκθεση του/της Δ/ντή/ντριας της Εκπαιδευτικής Μονάδας στην οποία ο ωρομίσθιος υπηρετούσε.

γ.γ. Έχει αναλάβει διδακτικό ωράριο στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. το οποίο: 1. προστιθέμενο στο διδακτικό ωράριο που έχει αναλάβει σε άλλες δομές της τυπικής εκπαίδευσης της χώρας, υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο διδακτικό ωράριο του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού του αντίστοιχου κλάδου της Β/θμιας Εκπαίδευσης. 2. προστιθέμενο στο διδακτικό ωράριο που έχει αναλάβει στις δομές της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας, υπερβαίνει περισσότερο από έξι (6) διδακτικές ώρες, το μέγιστο επιτρεπόμενο διδακτικό ωράριο του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού του αντίστοιχου κλάδου της Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, εκτός από τον αποκλεισμό του εκπαιδευτικού για το επόμενο σχολικό έτος, τροποποιούνται οι διδακτικές ώρες που έχει αναλάβει στις εκπαιδευτικές μονάδες του Οργανισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα υπουργική απόφαση.

γ. Δεν προσλαμβάνεται για το τρέχον σχολικό έτος, υποψήφιος/α ο/η οποίος/α δεν προσέλθει να αναλάβει διδακτικό έργο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ημέρα που αποδεδειγμένα καλείται από τη Δ/νσης Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή από τη Δ/νση της ΕΠΑ.Σ.

5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ανά κλάδο και ειδικότητα, δημιουργούνται δύο πίνακες. Ένας πίνακας ιδιωτών και ένας πίνακας δημοσίων υπαλλήλων, συνταξιούχων, πολιτικών, διοικητικών υπαλλήλων του κράτους, των Ν.Π.Δ.Δ., των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των Ν.Π.Ι.Δ. στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει με οποιοδήποτε ποσοστό το Δημόσιο και όσων υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3528/2007 και μονίμου προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και αναπληρωτών καθηγητών με πλήρες ωράριο διδασκαλίας. α. ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ80 με πτυχίο Οικιακής Οικονομίας, ΠΕ15, ΠΕ79.01 με πτυχίο Μουσικής Επιστήμης (Απόφοιτοι ΑΕΙ κλάδων των οποίων ο βασικός τίτλος σπουδών εμπεριέχει παιδαγωγικό τίτλο)

α.α. Καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων ανά κατηγορία, με κριτήριο το άθροισμα των μορίων της διδακτικής εμπειρίας, των μορίων του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, των μορίων της οικογενειακής κατάστασης και των μορίων λόγω ανεργίας.

β.β. Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών.

γ.γ. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων.

δ.δ. Εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι του παραπάνω πίνακα προσλαμβάνονται ωρομίσθιοι από το σχετικό πίνακα δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, πολιτικοί, διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους, των Ν.Π.Δ.Δ., των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των Ν.Π.Ι.Δ. στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει με οποιοδήποτε ποσοστό το Δημόσιο και όσοι υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3528/2007 και το μόνιμο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας καθώς και αναπληρωτές καθηγητές με πλήρες ωράριο διδασκαλίας, οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί με τα ίδια κριτήρια. Οι ωρομίσθιοι αυτοί, δύνανται να λάβουν τόσες ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα, ώστε συνολικά να μην ξεπερνούν τις έξι (6) διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα, σε όλες τις δομές τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας.

β. ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ και TE

(Απόφοιτοι ΑΕΙ κλάδων των οποίων ο βασικός τίτλος σπουδών δεν εμπεριέχει παιδαγωγικό τίτλο, απόφοιτοι ΤΕΙ και απόφοιτοι TEE Β' κύκλου και ισοτίμων, απόφοιτοι της ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και πτυχιούχοι του τμήματος διδακτικής και τεχνολογίας των ψηφιακών συστημάτων των οποίων ο τίτλος σπουδών εμπεριέχει παιδαγωγική επάρκεια και για την οποία μοριοδοτούνται).

α.α. Καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων με κριτήριο το άθροισμα των μορίων της διδακτικής εμπειρίας, των μορίων της επαγγελματικής εμπειρίας, των μορίων του παιδαγωγικού τίτλου, των μορίων του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, των μορίων της οικογενειακής κατάστασης, των μορίων λόγω ανεργίας.

β.β. Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών.

γ.γ. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων.

δ.δ. Εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι του παραπάνω πίνακα προσλαμβάνονται ωρομίσθιοι από το σχετικό πίνακα, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, πολιτικοί, διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους, των Ν.Π.Δ.Δ., των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των Ν.Π.Ι.Δ. στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει με οποιοδήποτε ποσοστό το Δημόσιο και όσοι υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3528/2007 και το μόνιμο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας καθώς και αναπληρωτές καθηγητές με πλήρες ωράριο διδασκαλίας, οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί με τα ίδια κριτήρια. Οι ωρομίσθιοι αυτοί, δύνανται να λάβουν τόσες ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα, ώστε συνολικά να μη ξεπερνούν τις έξι (6) διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα, σε όλες τις δομές τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας.

γ. ΚΛΑΔΟΙ ΔΕ

(Για τους υποψηφίους κατηγορίας ΔΕ)

α.α. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν περατώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση του ν. 1566/1985.

Για τους υποψήφιους των κλάδων ΔΕ Εμπειροτεχνιτών, οι οποίοι δεν διαθέτουν απολυτήριο ή πτυχίο της προκηρυσσόμενης ειδικότητας, απαιτείται εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών.

β.β. Για τους κλάδους στους οποίους απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βιβλιάριο υγείας τα οποία ζητούνται από τη σχετική προκήρυξη, είναι απαραίτητη η προσκόμιση νόμιμα επικυρωμένου φωτοαντιγράφου.

γ.γ. Καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων με κριτήριο το άθροισμα των μορίων της διδακτικής εμπειρίας, των μορίων της επαγγελματικής εμπειρίας, των μορίων του απολυτηρίου λυκείου, ή απολυτηρίου TEE Α' κύκλου ή ισοτίμου, ή πτυχίου Ι.Ε.Κ., των μορίων της οικογενειακής κατάστασης, των μορίων λόγω ανεργίας.

δ.δ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο έχων μεγαλύτερη επαγγελματική εμπειρία.

ε.ε. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων.

στ.στ. Σε περίπτωση που σε μία συγκεκριμένη ειδικότητα, έχουν Α' ανάθεση μαθημάτων οι κλάδοι TE και ΔΕ, προσλαμβάνονται από τον πίνακα του κλάδου ΔΕ ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, ανάλογα με τη σειρά κατάταξης τους, εφόσον εξαντληθεί ο πίνακας TE της αντίστοιχης ειδικότητας.

ζ.ζ. Εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι του παραπάνω πίνακα προσλαμβάνονται ωρομίσθιοι από το σχετικό πίνακα, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, πολιτικοί, διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους, των Ν.Π.Δ.Δ., των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των Ν.Π.Ι.Δ. στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει με οποιοδήποτε ποσοστό το Δημόσιο και όσοι υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3528/2007 και το μόνιμο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί με τα ίδια κριτήρια. Οι ωρομίσθιοι αυτοί, δύνανται να λάβουν τόσες ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα, ώστε συνολικά να μην ξεπερνούν τις έξι (6) διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα, σε όλες τις δομές τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας.

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Σε περίπτωση που η πλήρωση κάποιας ειδικότητας απαιτεί αυξημένα τυπικά προσόντα για τους ωρομίσθιους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, αυτά θα αναφέρονται σαφώς στην προκήρυξη της αντίστοιχης ειδικότητας, θα δημιουργείται ειδικός πίνακας αξιολόγησης των υποψηφίων, οι οποίοι διαθέτουν τα απαιτούμενα αυξημένα τυπικά προσόντα, και από τον πίνακα αυτό θα γίνεται και η επιλογή των ωρομίσθιων-αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Η ανάγκη ύπαρξης των αυξημένων τυπικών προσόντων, που μπορεί να προκύπτει από την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων ή την ιδιαιτερότητα λειτουργίας κάποιας ειδικότητας σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές μονάδες κ.λ.π., θα κρίνεται από τη Δ/νση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η οποία θα εισηγείται στο Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. την προκήρυξη της ειδικότητας για την οποία απαιτούνται αυξημένα τυπικά προσόντα. Στην περίπτωση αυτή η προκήρυξη καταρτίζεται μετά την έκδοση της απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.

7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑ.Σ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Για τη διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων που πραγματοποιούνται σε εγκαταστάσεις άλλων φορέων με τους οποίους συνεργάζεται ο Ο.Α.Ε.Δ., όπως ο Ναύσταθμος Σαλαμίνας, τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ, η Ε.Ε.Σ.Σ.T.Y. A.E. κ.τ.λ., προσλαμβάνεται κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικό προσωπικό που προτείνεται από τους φορείς των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης. Οι προτεινόμενοι εκπαιδευτικοί δύνανται να διδάξουν τα μαθήματα της ειδικότητας σε Α' και Β' ανάθεση εφόσον έχουν τα απαιτούμενα από το αναλυτικό πρόγραμμα της ειδικότητας τυπικά προσόντα και έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση, όπως περιγράφεται στην εκδοθείσα προκήρυξη.

8. ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

α) Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, εφόσον δημιουργηθούν ανάγκες εκπαιδευτικού προσωπικού και εξαντληθούν όλοι οι υποψήφιοι των αντίστοιχων πινάκων αξιολόγησης, ο Ο.Α.Ε.Δ. προσλαμβάνει εκπαιδευτικό προσωπικό με απευθείας πρόσληψη, για την εύρυθμη λειτουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να έχουν τα προσόντα των θέσεων που καλύπτουν, όπως αυτά έχουν καθοριστεί με την αρχική προκήρυξη.

β) Σε περίπτωση αδυναμίας εύρεσης εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας, στα μαθήματα «ξένης γλώσσας» μπορούν να διδάξουν με απευθείας πρόσληψη, σε δεύτερη ανάθεση, κατά σειρά προτεραιότητας α) κάτοχοι πτυχίου Γ2 και β) κάτοχοι βασικού ή μεταπτυχιακού πανεπιστημιακού τίτλου, αγγλόφωνου ή άλλης γλώσσας, με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ.

γ) Σε περίπτωση αδυναμίας εύρεσης εκπαιδευτικών οι οποίοι κατέχουν βασικό τίτλο σπουδών Ελληνικών Πανεπιστημίων ή κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πιστοποιητικό ισοτιμίας από το πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. νυν Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, τον Ο.Ε.Ε.Κ., τον Ε.Ο.Π.Π. νυν Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μπορούν να διδάξουν με απευθείας πρόσληψη, εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, βάσει των διατάξεων των επαγγελματικών προσόντων (π.χ. Οδηγίες 89/48/Ε.Ο.Κ., 92/51/Ε.Ο.Κ., 99/42/Ε.Ο.Κ, Τομεακές οδηγίες κ.λπ.).

9. ΥΠΟΒΟΛΗ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η διαδικασία και ο τρόπος υποβολής, παραλαβής και ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψήφιων εκπαιδευτικών για τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του O.A.Ε.Δ., καθορίζονται στην προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού.

Πριν την έναρξη κάθε σχολικού έτους ο Ο.Α.Ε.Δ., μετά από πρόταση της Δ/νσης Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, εκδίδει σχετική προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. και δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο.

Για την προκήρυξη ειδικοτήτων των ωρομίσθιων-αναπληρωτών εκπαιδευτικών λαμβάνεται υπόψη το εύρος των Α' αναθέσεων της διδακτέας ύλης, όπως αυτές εξειδικεύονται και καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ, ή σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ), κατ' εφαρμογή του άρθρου 18 του ν. 3475/2006, οι οποίες εκδίδονται λαμβανομένων υπόψη των σχετικών υπουργικών αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου μετά από εκδοθείσα προκήρυξη δεν προσέλθουν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί στους οποίους μπορούν να ανατεθούν, σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις, μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε Α' ανάθεση, τότε ο Ο.Α.Ε.Δ. δύναται να προσλάβει ωρομίσθιους-αναπληρωτές εκπαιδευτικούς στους οποίους ανατίθενται μαθήματα που αντιστοιχούν σε Β' ανάθεση, ακολουθώντας την προβλεπόμενη στην παρούσα διαδικασία.

10. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

α. Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με πλήρη απασχόληση καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, προσλαμβάνονται ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, εάν έχουν σειρά στο σχετικό πίνακα κατάταξης, σύμφωνα με τα μόρια τους. Το διδακτικό ωράριο που τους ανατίθεται δύναται να συνίσταται σε τόσες διδακτικές ώρες/εβδομάδα, ώστε συνολικά να μην ξεπερνά τις έξι (6) διδακτικές ώρες/εβδομάδα, σε όλες τις δομές της τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας, δημόσιας και ιδιωτικής.

β. Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με μερική απασχόληση, προσλαμβάνονται ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, εάν έχουν σειρά στο σχετικό πίνακα κατάταξης, σύμφωνα με τα μόρια τους. Το διδακτικό ωράριο που τους ανατίθεται δύναται να συνίσταται σε τόσες διδακτικές ώρες/εβδομάδα, ώστε συνολικά να μην ξεπερνά τις δέκα (10) διδακτικές ώρες/εβδομάδα, σε όλες τις δομές της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας, δημόσιας και ιδιωτικής.

γ. Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν προσληφθεί με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας σε εκπαιδευτικές δομές της τυπικής εκπαίδευσης της χώρας, δύνανται να αναλάβουν στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του O.A.Ε.Δ. τόσες ώρες διδασκαλίας, όσες απαιτούνται για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού του αντίστοιχου κλάδου της Β'/θμιας εκπαίδευσης.

δ. Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν προσληφθεί με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., δύνανται να αναλάβουν σε εκπαιδευτικές δομές της τυπικής εκπαίδευσης της χώρας, τόσες ώρες διδασκαλίας, όσες απαιτούνται για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού του αντίστοιχου κλάδου της Β'/θμιας εκπαίδευσης.

ε. Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί του Ο.Α.Ε.Δ. έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν διδακτικό ωράριο (πέραν του πλήρους διδακτικού ωραρίου), έως και έξι (6) ώρες ανά εβδομάδα, σε όλες τις δομές της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας (δημόσιας και ιδιωτικής), με την προϋπόθεση να μην ξεπερνούν για την τυπική εκπαίδευση τις διδακτικές ώρες που προβλέπονται για το υποχρεωτικό ωράριο του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού του αντίστοιχου κλάδου της Β7θμιας εκπαίδευσης και για τη μη τυπική εκπαίδευση τις είκοσι (20) διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του Διευθυντή/Διευθύντριας της εκπαιδευτικής μονάδας, η Δ/νση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης μπορεί να εγκρίνει την ανάθεση έως και δύο (2) διδακτικών ωρών επιπλέον από τις διδακτικές ώρες που περιγράφονται στις παραγράφους α, β του κεφαλαίου 10 της παρούσας, προκειμένου να διευκολυνθεί η εκπαιδευτική διαδικασία.

Κάθε ωρομίσθιος ή αναπληρωτής πριν την πρόσληψη του, υπογράφει υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνει εάν είναι ή δεν είναι δημόσιος υπάλληλος, εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα ή ελεύθερος επαγγελματίας.

Σε περίπτωση που ωρομίσθιος ή αναπληρωτής εκπαιδευτικός προσληφθεί στις Σχολές Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους επέλθει αλλαγή της εργασιακής του κατάστασης (πρόσληψη του στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα), οφείλει άμεσα να δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση την αλλαγή αυτή στην Δ/νση της Σχολικής Μονάδας. Ανάλογη υπεύθυνη δήλωση υποβάλει και με την έναρξη του Β' εξαμήνου Σπουδών. Εάν υπάρξει αλλαγή της εργασιακής σχέσης ενός ωρομισθίου-αναπληρωτή, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας, σχετικά με τους εργαζόμενους στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.

Σε περίπτωση που η Δ/νση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, διαπιστώσει αλλαγή της εργασιακής σχέσης ενός ωρομισθίου ή αναπληρωτή, η οποία δεν έχει δηλωθεί στη Δ/νση της Σχολικής Μονάδας, τότε διακόπτεται αυτοδίκαια η εργασιακή του σχέση με τον Ο.Α.Ε.Δ. και αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής, ως ωρομίσθιος ή αναπληρωτής εκπαιδευτικός στις εκπαιδευτικές μονάδες του Ο.Α.Ε.Δ., για το επόμενο σχολικό έτος. Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης, η Δ/νση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ακολουθεί τις νόμιμες προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες περί δίωξης ποινικών αδικημάτων.

Η 25788/Δ1/8941/11-06-2018 (ΦΕΚ 2264 Β') απόφαση της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης παύει να ισχύει από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Απριλίου 2019

Η Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Ο Υφυπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο