Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-05-2019 ]

31293/Σ.8336/2019 Αναγκαίες προσαρμογές του πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α’107), προκειμένου να καταστεί εφικτή η υποστήριξη της διαδικασίας καταχώρισης ή και διόρθωσης ληξιαρχικών πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 249 του ν. 4555/2018 (Α’133)

(Αναγκαίες προσαρμογές του πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α’107), προκειμένου να καταστεί εφικτή η υποστήριξη της διαδικασίας καταχώρισης ή και διόρθωσης ληξιαρχικών πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 249 του ν. 4555/2018 (Α’133))

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 31293/Σ.8336/23-4-2019

(ΦΕΚ Β' 1600/10-05-2019)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:
α. της παρ. 4 του άρθρου 116 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α’), «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4508/2017 (ΦΕΚ 200 Α’).
β. των παρ. 1 και 2 του άρθρου 124 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α’), όπως τροποποιήθηκαν με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 30 του ν. 4508/2017 (ΦΕΚ 200 Α’).
γ. της παρ. 8 του άρθρου 249 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄).
δ. του ν. 344/1976 (ΦΕΚ 143 Α΄) «περί ληξιαρχικών πράξεων» όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α΄).
ε. του άρθρου 9 του ν. 2447/1996 (ΦΕΚ 278 Α΄) «Κύρωση ως κώδικα του σχεδίου νόμου «Υιοθεσία, επιτροπεία και αναδοχή ανηλίκου, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων και συναφείς ουσιαστικές, δικονομικές και μεταβατικές διατάξεις».
στ. του π.δ. 497/1991 (ΦΕΚ 180 Α΄) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο ’’Κώδικας Διαταγμάτων για τα Δημοτολόγια’’ των διατάξεων που ισχύουν και αναφέρονται στα δημοτολόγια, όπως καταρτίστηκε από την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 1 του ν.1084/1980».
ζ. του ν.δ. 2573/1956 (ΦΕΚ 241 Α΄) «Περί αλλαγής επωνύμου και προσλήψεως επωνύμου, πατρωνύμου και μητρωνύμου», όπως συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 8 του ν. 2130/1993 (ΦΕΚ 62Α΄) και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 παρ. 9 του ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113 Α΄).
η. του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α ΄).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005(ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

3) Το π.δ. 141/2017(ΦΕΚ 180 Α΄), «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» όπως ισχύει.

4) Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης,  ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

5) Το π.δ. 86/2018 (ΦΕΚ 159 Α ΄) « Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη».

6) Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 
7) Την 46958/7-9-2018 ( ΦΕΚ 3902 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών περί «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εσωτερικών Μαρίνα  Χρυσοβελώνη».

8) Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη,

αποφασίζουμε:

Α) Όταν μόνη γυναίκα υιοθετεί ανήλικο τέκνο στην ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου στο Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» στο Υποσύστημα Ληξιαρχείου καταχωρίζονται μόνον τα στοιχεία της θετής μητέρας κατά παρέκκλιση του άρθρου 22 παρ. 1 περ. ε και στ του ν. 344/1976.

Β) Όταν μόνος άνδρας υιοθετεί ανήλικο τέκνο στην ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου στο Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» στο Υποσύστημα Ληξιαρχείου καταχωρίζονται μόνον τα στοιχεία του θετού πατέρα κατά παρέκκλιση του άρθρου 22 παρ. 1 περ. ε και στ του ν. 344/1976.

Γ) Στις ανωτέρω περιπτώσεις τα ανήλικα θετά τέκνα εγγράφονται στο δημοτολόγιο στη μερίδα του μοναδικού γονέα τους χωρίς την καταχώριση στοιχείων του ελλείποντος γονέα κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 2 και 3 του π.δ. 497/1991, εκτός αν τηρηθεί η διαδικασία πρόσληψης πατρωνύμου ή μητρωνύμου κατά τις διατάξεις του ν.δ. 2573/1953 και της παρ. 6 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010.

Δ) Ο θετός γονέας, άνδρας ή γυναίκα, ο οποίος έχει την γονική μέριμνα του ανηλίκου δύναται να αιτηθεί την διόρθωση των ληξιαρχικών πράξεων και των δημοτολογικών εγγραφών ανηλίκων τέκνων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, με σκοπό την απάλειψη των στοιχείων των φυσικών γονέων με αίτηση που υποβάλλεται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος των διατάξεων των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου 9 του ν. 2447/1996, όπως ισχύει, σύμφωνα με την παρ. ΣΤ της παρούσας.

Ε) Οι αναγκαίες προσαρμογές του πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α’), για την εφαρμογή αυτής της απόφασης έχουν ως ακολούθως:

1. Καταχώρηση ΛΠ Γέννησης
Ο ληξίαρχος καταχωρίζει τη νέα ΛΠ Γέννησης και καταγράφει ότι το παιδί υιοθετείται μόνον από τον έναν γονέα. Το σύστημα δεν φέρει πάνω στην πράξη τα στοιχεία του έτερου βιολογικού γονέα. Υπάρχουν δύο (2) περιπτώσεις:
α) Σε περίπτωση που υιοθετεί μόνο πατέρας, το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την ένδειξη «αδυναμία καθορισμού» στα στοιχεία μητέρας. Ο χρήστης δεν συμπληρώνει στην καρτέλα τα στοιχεία μητέρας.
β) Σε περίπτωση που υιοθετεί μόνον μητέρα, το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την ένδειξη «αγνώστου πατρός» και δεν μπορούν να καταχωριστούν στοιχεία πατέρα.

2. Προσθήκη έτερου γονέα στην ΛΠ Γέννησης από υιοθεσία
Στην νέα ΛΠ γέννησης (υιοθεσία), μετά την οριστικοποίηση αυτής, υπάρχει ανάγκη να προστεθεί έτερος γονέας στη ΛΠ Γέννησης.
α) Περίπτωση μονογενεϊκής υιοθεσίας τέκνου στο οποίο δεν έχουν προστεθεί (με απόφαση Δημάρχου) στοιχεία γονέα και το οποίο στην συνέχεια υιοθετείται από τον/την σύζυγο αυτής/αυτού: Διενεργείται με νέο τύπο μεταβολής «Προσθήκη στοιχείων γονέα βάσει περ. 2 παρ.8 άρθρου 249 ν.4555/2018», με τον οποίο θα μεταφέρονται τα στοιχεία του/της συζύγου της/του μητέρας/ πατέρα με νόμιμο έρεισμα την δικαστική απόφαση περί υιοθεσίας.
β) Περίπτωση μονογενεϊκής υιοθεσίας τέκνου στο οποίο έχουν προστεθεί με απόφαση Δημάρχου στοιχεία πατέρα/μητέρας: Διενεργείται σε δύο διαδοχικές διαδικασίες με δύο τύπους μεταβολών:
i. την «αφαίρεση στοιχείων γονέα» και στη συνέχεια
ii. «Προσθήκη στοιχείων γονέα βάσει περ. 2 παρ. 8 άρθρου 249 ν. 4555/2018», με τον οποίο θα μεταφέρονται τα στοιχεία του συζύγου της/του μητέρας/πατέρα με νόμιμο έρεισμα την δικαστική απόφαση περί υιοθεσίας

3. Αναδρομικότητα
α) Η αφαίρεση των στοιχείων του φυσικού πατέρα, τα οποία είχαν καταχωρισθεί στην αρχική ΛΠ γέννησης, γίνεται με νέο τύπο μεταβολής, «αφαίρεση στοιχείων πατρός βάσει περ. 4 παρ. 8 άρθρου 249 ν. 4555/2018», με νόμιμο έρεισμα την αίτηση του γονέα και έχει ως αποτέλεσμα να αφαιρούνται τα στοιχεία και το παιδί να χαρακτηρίζεται «ως άνευ πατρός».
β) Η αφαίρεση των στοιχείων της φυσικής μητέρας, τα οποία είχαν καταχωρισθεί στην αρχική ΛΠ γέννησης, γίνεται με νέο τύπο μεταβολής, «αφαίρεση στοιχείων μητρός βάσει περ. 4 παρ. 8 άρθρου 249 ν. 4555/2018» με νόμιμο έρεισμα την αίτηση του γονέα και αποτέλεσμα έχει να αφαιρούνται τα στοιχεία και το παιδί να χαρακτηρίζεται «ως άνευ μητρός».
Κάθε μεταβολή αποτυπώνεται στην ληξιαρχική πράξη Γέννησης.

ΣΤ) Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου 9 του ν. 2447/1996, όπως ισχύει, αρχίζει από την 01/08/2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευ8εί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Απριλίου 2019

Ο Υπουργός                              
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Η Υφυπουργός
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο