Σχόλια

Η απόφαση αυτή παύει να ισχύει από την έναρξη της ισχύος της απόφασης

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-05-2002 ]

ΠΟΛ.1161/21.5.2002 Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του Τριμηνιαίου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων

(Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του Τριμηνιαίου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 21 Μαΐου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1044747/2296/838/0014ΔΆ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΆ (Διοικητικής Συνεργασίας & Ανταλλαγής
Πληροφοριών)
Πληροφορίες: Θ. Φλωρόπουλος
Τηλέφωνο: 010/3647202-5

ΠΟΛ.:1161

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του Τριμηνιαίου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων (έντυπο 052 – Φ.Π.Α., έκδοση 2002, Φ5/TAXIS).

1044747/2296/838/Δ0014/ΠΟΛ.1161/21.5.2002

Εχοντας υπόψη:
1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α'), όπως ισχύουν:
α) Των άρθρων 11, 12 και 15.
β) Της παρ. 3 του άρθρου 19, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2842/2000 (ΦΕΚ 207/Α') (ΕΥΡΩ).
γ) Του άρθρου 29.
δ) Των περ. δ' της παρ. 5 και γ' της παρ. 9 του άρθρου 36.
ε) Της παρ. 2 του άρθρου 59.
στ) Της παρ. 3 του άρθρου 64.
2. Τις διατάξεις:
α) Της υπ' αριθ. 1037716/1267/1650/Δ0014/ΠΟΛ.1102/9.4.2001 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί τύπου, περιεχομένου, τρόπου και χρόνου υποβολής του Τριμηνιαίου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων (Εντυπο 052-ΦΠΑ, έκδοση 2001, Φ5/TAXIS).
β) Της υπ' αριθ. 1092541/5472/690/0014/ΠΟΛ.1278/5.12.2001 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί τύπου, περιεχομένου, τρόπου και χρόνου υποβολής της περιοδικής και έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ για υποκείμενους, ανεξάρτητα από την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων του ΚΒΣ, καθώς και της έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ για απαλλασσόμενους ή μη υποκείμενους.
γ) Της υπ' αριθ. 1011242/427/5454/Δ0014/ΠΟΛ.1025/31.1.2001 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί όρων, προϋποθέσεων και τρόπου υποβολής των εμπρόθεσμων αρχικών Τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων με ηλεκτρονικά μέσα.
δ) Της υπ' αριθ. 1101260/6084/787/0014/ΠΟΛ.1257/14.11.2001 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί υποχρέωσης υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (TAXISnet).
ε) Της υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β') κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
στ) Το γεγονός ότι η χώρα μας εντάχθηκε στη ζώνη του ευρώ (Ν.2842/2000 - ΦΕΚ 207/Α') και προκύπτει ανάγκη για την προσαρμογή των φορολογικών διαδικασιών και εντύπων στις νέες συνθήκες.
ζ) Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1
Τύπος και περιεχόμενο των Τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων

1. Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο των Τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων, όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα ως παράρτημα "Α" με τίτλο "ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ".

2. Στον πίνακα αυτό περιλαμβάνεται, κατά προμηθευτή, η συνολική αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων που πραγματοποιούνται από υποκείμενους εγκατεστημένους στην Ελλάδα μέσα σε κάθε ημερολογιακό τρίμηνο.

3. Σε ιδιαίτερη στήλη (στήλη 6) και μόνο σ' αυτή αναγράφεται, συνολικά κατά προμηθευτή, η αξία "οιονεί" ενδοκοινοτικών αποκτήσεων (τριγωνικές συναλλαγές).
Αν διενεργούνται τέτοιου είδους συναλλαγές (τριγωνικές), ο Ελληνας υποκείμενος έχει την υποχρέωση υποβολής ενός Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και ενός Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων.

4. Στον Πίνακα Α' με τα στοιχεία του δηλούντος, το πεδίο με αριθμό (024) διαγραμμίζεται υποχρεωτικά με (x) εφόσον το νόμισμα συμπλήρωσης της δήλωσης είναι το ΕΥΡΩ. Ομοίως το πεδίο με αριθμό (025) διαγραμμίζεται υποχρεωτικά με (x) εφόσον το νόμισμα συμπλήρωσης της δήλωσης είναι οι ΔΡΑΧΜΕΣ.
Επισημαίνεται ότι για (τρίμηνες) φορολογικές περιόδους μέχρι 31.12.2001, το νόμισμα συμπλήρωσης των Τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων είναι οι ΔΡΑΧΜΕΣ ή το ΕΥΡΩ (ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής τους), ανάλογα με το εάν το νόμισμα τήρησης των λογιστικών βιβλίων είναι οι ΔΡΑΧΜΕΣ ή το ΕΥΡΩ (ανέκκλητη δήλωση).
Για (τρίμηνες) φορολογικές περιόδους μετά την 1.1.2002, το νόμισμα συμπλήρωσης των Τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων είναι υποχρεωτικά το ΕΥΡΩ.

Αρθρο 2
Χρόνος υποβολής του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων

1. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ με την περιοδική δήλωση του τρίτου μήνα της οικείας τρίμηνης χρονικής περιόδου, κατ' ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 2 και 3 της υπ' αριθ. 1092541/5472/690/0014/ΠΟΛ.1278/5.12.2001 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, εφόσον και η αντίστοιχη περιοδική δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στη ΔΟΥ. Σε άλλη περίπτωση, δεν υφίσταται η υποχρέωση της ταυτόχρονης υποβολής τους με την αντίστοιχη περιοδική δήλωση ΦΠΑ.

2. Ειδικά για τις περιπτώσεις όπου η υποβολή των αντίστοιχων περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω ειδικού δικτύου TAXISnet, η προθεσμία υποβολής του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων είναι αυτή που προβλέπεται για την υποβολή της αντίστοιχης περιοδικής δήλωσης μέσω του συστήματος TAXISnet.

Αρθρο 3
Αρμόδια για την υποβολή ΔΟΥ - Διαδικασία υποβολής

1. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων υποβάλλεται ΜΟΝΟ στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας ή του κεντρικού του υποκείμενου.
Εξαιρετικά, τόσο οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησί που δεν εδρεύει ΔΟΥ, όσο και οι εποχιακές επιχειρήσεις, μπορούν να αποστείλουν και τα τρία αντίτυπα του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων στην αρμόδια ΔΟΥ με συστημένη επιστολή. Η ΔΟΥ, αφού παραλάβει την επιστολή, θα επιστρέφει ταχυδρομικά στο φορολογούμενο το ένα αντίτυπο.

2. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ σε τρία αντίτυπα. Προσκομίζεται στο Τμήμα Εμμέσων και Ειδικών Φόρων, παραλαμβάνεται, ελέγχεται και θεωρείται από το τμήμα αυτό.
Το ένα από αυτά επιστρέφεται θεωρημένο στον ενδιαφερόμενο, το πρωτότυπο αποστέλλεται στη Διεύθυνση 32, Γραφείο ΦΠΑ της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων και το τρίτο παραμένει στη ΔΟΥ σε τρία αντίτυπα.
Για την επαλήθευση του συνόλου των στηλών 5 και 6 της γραμμής 26, κατά την υποβολή του πίνακα προσκομίζονται και επιδεικνύονται στον παραλαμβάνοντα υπάλληλο της ΔΟΥ οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ της οικείας τρίμηνης χρονικής περιόδου που αφορά ο συγκεκριμένος πίνακας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές έχουν υποβληθεί, εντύπως, στη ΔΟΥ.
Η ανωτέρω υποχρέωση δεν υφίσταται, εφόσον η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ του αντίστοιχου τριμήνου γίνεται μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.

3. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων δεν υποβάλλεται, εάν σε κάποιο φορολογικό τρίμηνο δεν πραγματοποιήθηκαν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις.

Αρθρο 4
Δυνατότητα υποβολής μηχανογραφημένων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων -
Συμπλήρωση εντύπου με Η/Υ

1. Οι υποκείμενοι που έχουν τη δυνατότητα προεκτύπωσης των εντύπων με μηχανογραφικά μέσα, μπορούν να υποβάλουν προεκτυπωμένους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες, με την προϋπόθεση ότι αυτοί πληρούν τις εκάστοτε προδιαγραφές (πληρότητα πληροφοριών, κωδικοποίηση, χρωματισμό, διαστάσεις, ομοιότητα όψεων κ.λπ.) του αντίστοιχου εντύπου που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών και κυρώνεται με την παρούσα.
Υποβολή του Τριμηνιαίου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα σε δισκέτα δεν προβλέπεται.

2. Το έντυπο του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων σχεδιάστηκε κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατή η συμπλήρωσή του με Η/Υ, εφόσον η επιχείρηση διαθέτει εκτυπωτή που δέχεται μη συνεχές χαρτί. Στην περίπτωση αυτή, η απόσταση των σειρών εκτύπωσης (βήμα) πρέπει να ρυθμιστεί στο 5/24΄΄.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στην τοποθέτηση της δήλωσης στον εκτυπωτή, ώστε όλα τα στοιχεία να εκτυπώνονται στη σωστή τους θέση. Στην αντίθετη περίπτωση, η ΔΟΥ δεν παραλαμβάνει τέτοιες δηλώσεις.

Αρθρο 5
Εναρξη ισχύος - Τελικές και καταργούμενες διατάξεις

1. Το επισυναπτόμενο έντυπο ισχύει εφεξής, ανεξάρτητα από τη φορολογική περίοδο (τρίμηνο) στην οποία αναφέρεται.
Τα παραπάνω ισχύουν και για αρχικούς (εκπρόθεσμους) ή τροποποιητικούς - συμπληρωματικούς ανακεφαλαιωτικούς πίνακες προηγούμενων (τρίμηνων) φορολογικών περιόδων.

2. Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων που παραλαμβάνονται στις ΔΟΥ είτε μέσω του συστήματος TAXIS είτε χειρόγραφα, θα αποστέλλονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στη ΓΓΠΣ στη διεύθυνση: Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης, Μοσχάτο, Τ.Κ. 183 46 (Διεύθυνση 32η, Γραφείο ΦΠΑ) και με την ένδειξη "ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ - V.I.E.S." το αργότερο μέχρι την 20ή ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο αναφοράς.

3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, παύει η ισχύς της υπ' αριθ. 1037716/1267/1650/Δ0014/ΠΟΛ.1102/9.4.2001 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο