Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-05-2019 ]

ΣΛΟΤ 740/2019 Υποχρέωση συνεταιρισμού του Ν. 1667/1986 για κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων

(Υποχρέωση συνεταιρισμού του Ν. 1667/1986 για κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 23.04.2019
Αριθμ. Πρωτ.: 740 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 740/2019

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση συνεταιρισμού του Ν. 1667/1986 για κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων


ΕΡΩΤΗΜΑ

Σύμφωνα με το Ν. 4308/2014, α 32 § 6 "Μια μητρική οντότητα και όλες οι θυγατρικές της οντότητες ενοποιούνται ανεξαρτήτως της έδρας των θυγατρικών οντοτήτων”. Eπίσης, σύμφωνα με την § 8 του ίδιου άρθρου “Οι οντότητες που αναφέρονται στις παραγράφους 6 και 7 και όλες οι θυγατρικές τους οντότητες ενοποιούνται, όταν μία ή περισσότερες από αυτές τις οντότητες εμπίπτουν στις κατηγορίες των οντοτήτων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ ή β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου”.

Συνεπώς κατά τη δική μας άποψη, σε περίπτωση που η μητρική οντότητα τυγχάνει Προμηθευτικός Συνεταιρισμός του Ν. 1667/1986 (δεν ανήκει στις περιπτώσεις α΄ ή β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 4308/2014) αλλά όλες οι θυγατρικές εταιρείες του εν λόγω Συνεταιρισμού, έχουν τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας και συνεπώς οι θυγατρικές αυτές ανήκουν στην κατηγορία α' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 4308/2014, υπάρχει υποχρέωση ενοποίησης (με δεδομένο ότι πληρούνται τα ποσοτικά κριτήρια του νόμου - μεγάλος όμιλος).

Παρακαλούμε ενημερώστε μας αν θεωρείται τη θέση μας αυτή ορθή.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν 4308/2014: «οι παρακάτω οντότητες εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις αυτού του νόμου:
α) Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.
β) Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι είτε νομικά πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου ή άλλου νομικού τύπου συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης αυτής.
γ) Η ετερόρρυθμη εταιρεία, η ομόρρυθμη εταιρεία, η ατομική επιχείρηση και κάθε άλλη οντότητα που υποχρεούται στην εφαρμογή αυτού του νόμου από φορολογική ή άλλη νομοθετική διάταξη.
δ)…………………………………………………………………………………………………………………………...
ε)………………………………………………………………………………………………………………………….»

Ένας προμηθευτικός συνεταιρισμός του ν 1667/1986, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν 4308/2014, εντάσσεται στην περίπτωση (γ) της ίδιας παραγράφου. Μάλιστα, στην παράγραφο 1.2.2 της Λογιστικής Οδηγίας για την εφαρμογή του ν 4308/2014 αναφέρεται ενδεικτικά, ότι εντάσσονται στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 2, μεταξύ άλλων, οι συνεταιρισμοί που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Για τη διερεύνηση της ύπαρξης υποχρέωσης ενοποίησης για ένα προμηθευτικό συνεταιρισμό του ν 1667/1986 είναι κατ’ αρχάς σχετικές οι παράγραφοι 6 και 8 του άρθρου 32 του ν 4308/2014.

Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 6 αναφέρεται, σχετικά, ότι: «Μια μητρική οντότητα και όλες οι θυγατρικές της οντότητες ενοποιούνται ανεξαρτήτως της έδρας των θυγατρικών οντοτήτων». Στην παράγραφο 8 του άρθρου 32 του ίδιου νόμου προβλέπεται ότι: «Οι οντότητες που αναφέρονται στις παραγράφους 6 και 7 και όλες οι θυγατρικές τους οντότητες ενοποιούνται, όταν μία ή περισσότερες από αυτές τις οντότητες εμπίπτουν στις κατηγορίες των οντοτήτων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ ή β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου».

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ένας συνεταιρισμός του ν 1667/1986 είναι υπόχρεος για κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων μόνο στην περίπτωση που κατέχει συμμετοχές σε οντότητες που εντάσσονται στις περιπτώσεις α΄ ή β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν 4308/2014. Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι ο συνεταιρισμός του ερωτήματός σας έχει υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

Επισημαίνεται ότι κατά τη διαδικασία διερεύνησης της υποχρέωσης κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, πέραν των ποσοτικών ορίων του άρθρου 31 του ν 4308 σχετικά με τον μεγάλο όμιλο, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα προβλεπόμενα από τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 33 του ίδιου νόμου σχετικά με τις κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από ενοποίηση.

 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο